3
Ayhudeta ammanonna ixo
Yaatin, Ayhude gidon ay dummatethi de7ii? Woykko qaxxaretethan ay maadey de7ii? Tumakka Ayhude gidoy daro ogera maaddees. Ubbaafe sinthe Xoossay ba qaala hadara Ayhudetas immis.
Yaatin, enttafe issoti issoti qaala ammanonna ixxiko, entta ixoy Xoossaa ammanetethaa diggiyye? Diggenna! Asa ubbay worddanchcho gidikkoka Xoossay tuma gido. Geeshsha Maxaafan,
“Ne qaalan ne xillasa;
nena mooteyssa pirddan lathaasa”
geetettidi xaafettis.+
Yaatin, nu nagaray Xoossay xillo gideyssa bessiyabaa gidikko, nu woyganee? Xoossay nu nagaraa gisho nu bolla pirddiko, likke gidenneyye? Hayssa taani asa qofatho gays. Hessi ubbarakka hanenna. Hessada hanikko, Xoossay ha alamiya bolla waati pirddanee?
Shin ta worddotethay Xoossaa tumaa qonccisidi, iya bonchchuwa darssi bessiyabaa gidikko, yaatin, ays ta bolla nagaranchchoda pirddeetii? Issi issi asay, “Lo77oy yaana mela iita oothoos” yaagidi tamaarssiyaada oothidi tana mootosona. Hessa mela asaa bolla yaa Xoossaa pirdday likke.
Asi ubbay nagaranchcho
Yaatin, nuuni woyganee? Nu Ayhudeti, Ayhude gidonnayssatappe aadhdhonaayye? Gidenna! Ayhude gidin, Ayhude gidonna ixxin ubbay nagaranchcho gideyssa taani kasetada hinttew odas.
10 Geeshsha Maxaafan,
“Xillo asi issoykka baawa.+
11 Akeekiya asi baawa,
Xoossaa koyaa oonikka baawa.
12 Asa ubbay Xoossaas zokko zaaridosona;
ubbay issife pathonnabaa gididosona.
Lo77o oothiya oonikka baawa;
issi asikka baawa.
13 Entta doonappe keyaa qaalay,
dooyettida duufoppe keyaa xinqqo mela;
bantta inxarssan cimmoosona.
Entta doonappe ase wodhiya,
shoosha marzey keyees.+
14 Entta doonan camo odaynne baadethi kumis.+
15 Entti suuthi gussanaw ellesoosona.+
16 Entta ogiyan dhayoynne qohoy de7ees.
17 Entti sarotetha ogiya erokkona.
18 Bantta de7uwan Xoossaas yayyokona”
geetettidi xaafettis.+
19 Ase ubbaa doona oythanawunne kumetha alamiya Xoossaa pirddaafe garssan shiishanaw, higgey imettiday higgefe garssan aqeyssatas gideyssa nu eroos. 20 Hessa gisho, oonikka higges kiitettidi Xoossaa sinthan xillanaw dandda7enna. Higgey asi ubbay nagaranchcho gideyssa bessees.+
Xillotethi ammanona
21 Shin ha77i Xoossay asi higgey baynnashin xilliya oge qonccisis. He ogiya Muse higgeynne nabeti markkattidosona. 22 Ha xillotethaa, Xoossay Yesuus Kiristtoosa baggara asa ubbaas shaakoy baynna immees.
23 Asa ubbay nagara oothidosona; Xoossay enttaw immida bonchchuwafe haakkidi attidosona. 24 Shin entti Xoossaa aadho keehatethan, woziya Kiristtoos Yesuusa baggara coo xillidosona. 25 Xoossay Yesuus Kiristtoosa yarshsho oothidi immiday, iya ammaniyaa ubbay iya suuthan nagara maarotethi demmana melassa. Xoossay hessa oothiday ba dandda7an kase nagaraa taybonna aggidi, ba xillotethaa bessanaassa. 26 Ha77i wodiyan Yesuusa ammaniyaa ubbaa xillisidi, Xoossay ba huu7en xillo gideyssa bessees.
27 Yaatin, nu ceeqettiyabay aybi de7ii? Aybikka baawa. Nuuni ceeqettey higges kiitettiya gishoyye? Akkay! Ammano gishossa. 28 Xoossay ase xillisey ammanonnappe attin higges kiitetethan gidonnayssa nu akeekos.
29 Woykko Xoossay Ayhudeta xalaala Xoosseyye? Ayhude gidonnayssatas Xoosse gidenneyye? Tuma, Ayhude gidonnayssataskka I Xoosse. 30 Xoossay isso; Ayhudetanne Ayhude gidonnayssata ammanon xillisey iya.+ 31 Yaatin, nuuni higgiya ammano gisho shaaros guusseyye? Gidenna! Higgiya minthosippe attin.
+ 3:4 Maz 51:4 + 3:10 Maz 14:1-3; 53:1-3 + 3:13 Maz 5:9; 140:3 + 3:14 Maz 10:7 + 3:15 Isa 59:7-8 + 3:18 Maz 36:1 + 3:20 Maz 143:2; Gala 2:16 + 3:30 Zaare 6:4; Gala 3:20