4
Abrahamey ammanon xillis
Yaatin, nu mayzay Abrahamey ay demmidee? Abrahamey ooson xillidabaa gidiyakko, I ceeqettiyabay de7ees, gidoshin, Xoossaa sinthan ceeqettanaw dandda7enna. Geeshsha Maxaafay, “Abrahamey Xoossaa ammanis; Xoossay hessa iyaw xillotethi oothidi ekkis” yaagees.+
Oothiya uray ekkiya daamozey, iya ooso wolqqaas cigettiya gateppe attin iyaw imota gidenna. Shin ooso oothonna oonikka nagaranchchuwa xillisiya Xoossaa ammanikko, iya ammanoy iyaw xillotethi gididi taybettees. Geeshsha Maxaafan Dawitey, oosoy baynna Xoossay xillisiya asati ay mela anjjettidaakko hayssada yaagidi qonccisees:
“Entta balay atto geetettidayssatinne
entta nagaray kamettidayssati anjjettidayssata.+
Goday iya nagaraa taybonna asi anjjettidayssa” yaagees.
Yaatin, Dawitey odida anjjoy qaxxarettida asaa xalaalaseyye? Woykko qaxxarettiboona asaase? Nuuni, “Geeshsha Maxaafay, ‘Abrahamey Xoossaa ammanis; Xoossay hessa iyaw xillotethi oothidi ekkis’ yaagees” gida. 10 Yaatin, hessi awude hanidee? Abrahamey qaxxaretineyye? Woykko qaxxarettonna de7ishinee? Qaxxarettanaappe sinthe hanisippe attin guye gidenna.
11 Abrahamey qaxarettanaappe sinthe iya ammanoy iyaw xillotethi gididi taybettidayssa erisanaw, iya qaxxaroy malaata gidis. Hessa gisho, Abrahamey qaxxarettonna ammaneyssatasinne ammanon xilleyssata ubbaas aawa gidis.+ 12 I qaxxarettidayssataskka aawa. Abrahamey enttaw aawa gididay entti qaxxarettida gisho xalaalas gidonnashin I qaxxaretanaappe sinthe ammanida ammanuwa entti kaallida gishossa.
Xoossaa ufayssay ammanon ekettees
13 Abrahamesinne iya sheeshas, “Alamiya ta hinttew immana” yaagida ufayssay, Abrahamey ammanon xillida gishossafe attin higge naagidi polida gisho gidenna.+ 14 Higges kiitettidayssati Xoossay immana gida ufayssaa laataeyssata gidikko, asaa ammanoy maaddenna; Xoossaa ufayssayka hada gidis.+ 15 Higge menthoy Xoossaa hanqo ehees, shin higgey baynnason higge menthoy baawa.
16 Hessa gisho, Xoossay immida ufayssay ammanon ekettees. Ha ufayssay Abrahame sheeshaa ubbaas Xoossaa aadho keehatethaa baggara imettidayssa qonccisees. Hessika higge naageyssata xalaalas gidonnashin Abrahameda ammanida ubbaassa. Abrahamey nu ubbaas aawa.+ 17 Geeshsha Maxaafan, “Ta nena daro kawotethatas aawa oothas” geetettidi Abrahame gisho xaafettis. Ha ufayssay Abrahames imettiday hayqqidayssatas de7o immeysinne oorathabaa oothiya Xoossay iya gideyssa I ammanida gishossa.+
18 Xoossay Abrahames daro zerethi immanayssa caaqqis. Ufayssi oothanaw aykkoka dandda7ettona wode Abrahamey Xoossan ammanida gishonne ufayssi oothida gisho daro kawotethatas aawa gidis.+ 19 Abrahames xeetu laythi kumana hanikkoka, ba daaburida asatethaanne Saara na7a yelanaw dandda7onnayssa erishe ba ammanuwan daaburibeenna.+
20 Gidoshin, I ba ammanuwan minnidi Xoossaas bonchcho immisppe attin Xoossay immida ufayssaa ammanonna ixxidi, sidhibeenna. 21 Abrahamey, Xoossay caaqqida caaquwa polanayssa ba kumetha wozanan ammanis. 22 Hessa gisho, Xoossay iya ammanuwa xillotethan taybis.
23 Shin, “Iyaw xillotethan taybis” giya qaalay Abrahame xalaalas xaafettibeenna. 24 He qaalay nu Godaa Yesuusa hayqoppe denthida Xoossaa ammaniyaa nuuskka nu ammanoy xillotethan taybettana mela xaafettis. 25 Xoossay iya nu nagara gisho hayqos aathidi immis; I nuna xillisanaw hayqoppe denddis.+
+ 4:3 Medhe 15:6; Gala 3:6 + 4:7 Maz 32:1-2 + 4:11 Medhe 17:10 + 4:13 Medhe 17:4-6; 22:17-18; Gala 3:29 + 4:14 Gala 3:18 + 4:16 Gala 3:7 + 4:17 Medhe 17:5 + 4:18 Medhe 15:5 + 4:19 Medhe 17:17 + 4:25 Isa 53:4-5