5
Xoossan de7iya sarotethaa
Hiza, nu ammanon xillida gisho nu Godaa Yesuus Kiristtoosa baggara Xoossaara nuus sarotethi de7ees. Nuuni iya baggara ha77i nu eqqida aadho keehatethaa giddo ammanon gelida. Hessa gisho, nu Xoossaa bonchchuwa shaaketanaw de7iya ufayssan ceeqettoos.
Hessa xalaala gidonnashin metoy dandda7a eheyssa nu eriya gisho nu metuwankka ceeqettoos. Qassi dandda7ay genccaa, genccay ufayssi immeyssa nu eroos. Nuus immida Geeshsha Ayyaana baggara Xoossay ba siiquwa nu wozanan gussida gisho he ufayssay nuna yeellayenna.
Nuuni buroo daaburanchchota gididi de7ishin, Xoossaa wodey gakkin, Kiristtoosi nagaranchchota gisho hayqqis. Xillo asa gisho hayqqana asi demmanayssi daro meto, shin keeha asa gisho hayqqana asi ooni eri benttonna aggenna. Shin nuuni buroo nagaranchcho gididi de7ishin, Kiristtoosi nu gisho hayqqis. Hessi Xoossay nuna ay mela siiqiyakko iya siiquwa bessees. Hiza, nuuni Kiristtoosa suuthan xillidabaa gidikko, ubbaafe aathidi iya baggara Xoossaa hanquwafe attana. 10 Nuuni Xoossaara kase morkke, shin iya Na7aa hayquwan iyara sigettida. Hessafe aathidi, ha77i nuuni Xoossaara sigettidaappe guye iya na7aa de7uwa gaason nuuni attana. 11 Hessa xalaala gidonnashin ha77i nuna Xoossaara sigethida nu Godaa Yesuus Kiristtoosa baggara nu Xoossan ceeqettoos.
Addaamenne Kiristtoosa
12 Addaame baggara nagari ha alamiya gelis. He nagaraa baggara hayqoy yis. Asi ubbay nagara oothida gisho hayqoy asa zare ubbaa gakkis.+ 13 Higgey imettanaappe sinthe alamen nagari de7ees, shin higgey baynna wode nagari nagara gididi taybettenna. 14 Shin Addaameppe Muse gakkanaw hayqoy asa ubbaa haaris. Hari attoshin, Addaameda higges kiitettonna ixxidi, nagara oothiboonayssata bollaka hayqoy kawotis.
Addaamey yaana Yesuusas leemiso. 15 Shin Xoossaa aadho keehatethay Addaame nagaraa mela gidenna. Issi asa nagara baggara daro asay hayqqis. Shin Yesuus Kiristtoosa baggara Xoossaa aadho keehatethay asa ubbaas daridi imettis. 16 Addaame nagaraa giddoninne Xoossaa imotaa giddon daro dummatethi de7ees. Issi asa nagara gaason Xoossay iya bolla pirddis. Shin asay daro nagara oothinkka Xoossaa aadho keehatethay xillotethaa ehis. 17 Issi asa nagara gaason hayqoy asa ubbaa bolla kawotis. Shin Yesuus Kiristtoosa baggara Xoossaa aadho keehatethaanne xillotetha imota ekkiya ubbay, xoono de7on de7oosona.
18 Hiza, issi asi nagara oothida gaason asa ubbaa bolla pirddi yidayssada issi asi xillo oothida gaason, Xoossay ase ubbaa xillisidi enttaw de7o immees. 19 Issi asi kiitettonna ixxida gaason, daro asay nagaranchcho gididayssada issi asa kiitetethan daro asay xillana.
20 Asay nagara wolqqaa erana mela higgey yis, shin nagara wolqqay darida wode Xoossaa aadho keehatethay aadhdhidi daris. 21 Nagari hayqo wolqqan kawotidayssa mela Xoossaa aadho keehatethay xillotethaa wolqqan kawotidi, nu Godaa Yesuus Kiristtoosa baggara nuna merinaa de7uwakko kaalethees.
+ 5:12 Medhe 3:6