6
Nagaras hayqqidi Kiristtoosan de7o
Yaatin, nuuni woyganee? Xoossaa aadho keehatethay darana mela nagaran minnidi de7ino? Akkay, nuuni nagaras hayqqidabaa gidikko, yaatin, nuuni hizappe waanidi nagaran daane? Nu ubbay Kiristtoos Yesuusara issifanaw xammaqettida wode iya hayquwan iyara issifanaw xammaqettidayssa erekketiyye? Nu xammaqettida wode Kiristtoosara hayqqidanne moogettida. Kiristtoosi Xoossaa Aawa bonchcho wolqqan hayqoppe denddidayssa mela nukka ooratha de7on daana.+
Nu iya hayquwan iyara issino gidikko, hessadakka, iya dendduwan iyara issino gidana. Nu hizappe nagaras aylle gidonna melanne nu nagaranchcho asatethaa wolqqay dhayana mela nu cima asatethay Kiristtoosara kaqettidayssa eroos. Issi asi Kiristtoosan hayqqidabaa gidikko, I nagara wolqqafe la77a keyis. Nuuni Kiristtoosara hayqqiko, iyara de7on daanayssa ammanoos. Kiristtoosi hayqoppe denddida gisho zaari I hayqqonnayssanne hayqoy sinthafe iya haaronnayssa nu eroos. 10 I hayqqida wode nagaras issi toho wurssethi gakkanaw hayqqis, shin ha77i de7on Xoossaas de7ees. 11 Hessadakka, hintte nagaras hayqqidi, Godaa Kiristtoos Yesuusa baggara Xoossaas de7on de7eyssa qoppite.
12 Hessa gisho, hinttee, hintte asatethaa amuwaas kiitettonna mela hayqqiya hintte asatethaa nagari haaroppo. 13 Qassi hintte asatethaa nagara oothanaw geellatetha miishe oothidi immofite. Shin hintte hayqoppe denddidi, de7on de7iya asada hintte asatethaa Xoossaas immite. Qassi hintte kumetha asatethaa xillo ooso oothanaw Xoossaas aathi immite. 14 Hintte Xoossaa aadho keehatethaa garssan de7eetappe attin higgefe garssan de7onna gisho nagari hinttena haaranaw bessenna.
Xillotetha aylle
15 Yaatin, nu woyganee? Higgefe garssan gidonnashin Xoossaa aadho keehatethaa garssan de7iya gisho nagara oothaneeyye? Akkay! 16 Hintte issi asas kiitettanaw hinttena aylle oothidi immiya wode he hintte kiitetteyssas aylle gideyssa ereeta. Hessadakka, hintte nagaras kiitettiko, hinttew hayqo ehiya nagaraas aylle gideeta. Woykko hintte Xoossas kiitettiko xillotethi ehiya Xoossaas aylle gideeta. 17 Kase hintte nagaras aylle, shin ha77i hintte ekkida tuma timirttiyas kumetha wozanappe kiitettida gisho Xoossaas galati gido. 18 Hintte nagara aylletethaa qashoppe bilettidi xillotetha aylle gidideta.
19 Hinttee hintte qofan daaburanchcho gidiya gisho taani ooddeskka geliya ogen odays. Kase hinttee, hintte asatethaa tunanne iitabaa oothanaw aylle oothidi immidayssa mela ha77i hintte asatethaa geeshshi gidana mela xillotetha aylle oothidi immite.
20 Hintte nagaras ayllettidi de7iya wode xillotethas haaretteketa. 21 Hinttena ha77i yeellayaa beni hintte iita oosuwappe ay maade demmidetii? He oosota wurssethay hayqo. 22 Shin hintte nagara aylletethaa qashoppe bilettidi, Xoossaas aylle gidideta. Hessi hinttena geeshshi oothidi merinaa de7uwakko kaalethees. 23 Nagara gatey hayqo. Shin Xoossay, nu Godaa Kiristtoos Yesuusa baggara immiya imotay merinaa de7o.
+ 6:4 Qola 2:12