7
Eko gelo leemiso
Ta ishato, taani odey higge eriya asatassa. Higgey issi asi paxa de7iya wode ubban iya haarees. Leemisos, azina gelida maccasiya I azinay paxa de7iya wode higgen iyara qashettasu. Shin I azinay hayqqiko iyara iya caaqqida caaqoy iyo haarenna. Hessa gisho, iya ba azinay paxa de7ishin, hara adde gelikko, iya laammidaaro geetettawusu. Shin I azinay hayqqiko, caaqoy iyo haaronna gisho iya hara azina gelikko, iya laammidaaro geetettuku.
Hessa gisho, ta ishato, hintte Kiristtoosa asatethaa baggara higge wolqqaas hayqqidi, Xoossaas ayfe ayfanaw hayqoppe denddida Kiristtoosas gidideta. Nu asho amoy nuna haarin, nu de7iya wode higgey gujji nagara oothana mela nuna denthethees. Nu asatethaa giddon iita amotethi de7iya gisho nuuni hayqo ayfe ayfana mela oothis. Shin ha77i nuuni nuna qachchida higgiyas hayqqida gisho nuuni higge qashoppe bilettida. Hessa gisho, Geeshsha Ayyaana ogen Xoossaas kiitettosippe attin xaafettida cima higgiyas kiitettoko.
Higgenne nagara
Yaatin, nuuni woyganee? Higgey ba huu7en nagaree? Gidenna! Shin higgey nagari aybeekko tana erisis. Higgey, “Amottofa” goonnako, amotethi aybeekko taani erikke.+ Shin ta ubbabaa amottana mela nagari higge baggara tanan oge demmis. Higgey bayneekko nagari hayqqidayssa.
Kase higgey baynna wode ta paxa, shin higgey imettida wode nagari paxin ta qassi hayqqas. 10 Taani de7on daana mela Xoossay immida higgey taw hayqo ehis. 11 Nagari higge baggara tana cimmiya oge demmidi, wodhdhis.+
12 Hessa gisho, higgey geeshshi; iyan xaafettida kiitaykka geeshshi, xillonne lo77o.
13 Yaatin, lo77o gididabay ta bolla hayqo ehideyye? Gidenna! Shin nagari nagara gideyssi qonccana mela lo77oban maaddettidi taw hayqo ehis. Hessa gisho, nagara nagaratethay higge baggara aadhdhidi erettis.
14 Nuuni higgey ayyaanabaa gideyssa eroos. Shin taani nagaras bayzettida asho asi. 15 Taani oothiyabaa akeekikke; taani dosiyabaa oothanayssa aggada ta ixxiyabaa oothays.+ 16 Taani ixxiyabaa oothiyabaa gidikko, higgey lo77o gideyssa ma77ays. 17 Hessa gidikko, he oosuwa tanan de7iya nagaray oothaysippe attin ta oothike.
18 Tanan, hessika ta ashuwan lo77obay baynnayssa erays. Lo77obaa oothiya amotethi tanan de7ees, shin lo77obaa oothanaw dandda7ikke. 19 Taani ixxiya iitabaa oothaysippe attin ta dosiya lo77obaa oothike. 20 Taani ixxiyabaa oothiyabaa gidikko, hessa tanan de7iya nagaray ootheesippe attin oothey tana gidikke.
21 Hiza, ta lo77obaa oothanaw dosishin, iitabaa oosoy woga gideyssa demmas. 22 Taani ta wozanan Xoossaa higgiyan ufayttays. 23 Shin ta asatethaa giddon de7iya ta qofaa higgiyara olettiya dumma higge be7ays. He higgey ta asatethaa giddon oothiya nagara higgiyas tana aylle oothidi immis. 24 Taani waanida yibbata asee? Hayqos efiya ha asatethaafe tana ashshanay oonee? 25 Nu Godaa Yesuus Kiristtoosa baggara tana ashshiya Xoossaas galati gido.
Hiza, taani ta qofan Xoossaa higgiyas haarettays; shin ta asatethan tana nagara oosisiya higgiyas haarettays.
+ 7:7 Kessa 20:17; Zaare 5:21 + 7:11 Medhe 3:13 + 7:15 Gala 5:17