8
Geeshsha Ayyaanan de7o
Hessa gisho, Kiristtoos Yesuusan de7eyssati ha77i pirddettokona. Kiristtoos Yesuusa baggara nuus de7o immiya Geeshsha Ayyaana higgey, tana nagaranne hayqo higge aylletethaafe kessis. Nu nagara asatethaa gaason, higgey daaburanchcho gidiya gisho nuna ashshanaw dandda7ibeenna. Xoossay ba na7aa nagaranchcho asa leemison nagaras yarshsho gidana mela kiittidi hessa oothis. Yaatidi, Xoossay Kiristtoosa ashuwa baggara nagara, nagaranchcho asa giddon pirddis. Xoossay hessa oothiday, nu asho amoy koyeyssada gidonnashin Geeshsha Ayyaanay koyeyssada de7iya nu bolla higgiya xillo kiitay polettana melassa.
Bantta asho amuwaa kaallidi de7eyssati banttana ufayssiyabaa qoppoosona. Shin Geeshsha Ayyaana shenen de7eyssati Geeshsha Ayyaana ufayssiyabaa qoppoosona. Nu qofay asho amos haarettiko hayqo ehees, shin ayyaana amos haarettiko de7onne sarotethi ehees. Asho amos haarettiya asi Xoossaa higgiyas kiitettanaw koyonna gishonne kiitettanaw dandda7onna gisho Xoossaara morkke. Bantta asho amuwaas haaretteyssati Xoossaa ufayssanaw dandda7okkona.
Shin Xoossaa Ayyaanay hinttenan de7ikkonne hinttena haarikko, hintte Ayyaana shenen de7eetappe attin hintte asho amuwaas haaretteketa. Kiristtoosa Ayyaanay baynna oonikka Kiristtoosabaa gidenna. 10 Shin Kiristtoosi hinttenan de7ikko, hintte asatethay nagara gaason hayqqidayssa. Shin hintte ayyaanay xillotethaa gaason de7on de7ees. 11 Shin Yesuusa hayqoppe denthida Xoossaa Ayyaanay hinttenan de7ikko, Kiristtoosa hayqoppe denthida Xoossay, hinttenan de7iya ba Geeshsha Ayyaanan hayqqiya hintte asatethaas de7o immana.+
12 Hiza, ta ishato, nuuni nu asho amuwaa kaallidi daanaw bessenna. 13 Hinttee, hintte asho amuwaas de7ikko hayqqana, shin Geeshsha Ayyaana wolqqan nagara oosuwa wodhikko hintte de7on daana. 14 Xoossaa Ayyaanay kaalethiya ubbay Xoossaa nayta. 15 Nuuni, “Abbaa, ta Aawaw” yaagidi xeegiya, Xoossaa nayta oothiya Geeshsha Ayyaana ekkidaappe attin zaaridi yashshan daanaw aylle oothiya ayyaana ekkibookko.+ 16 Xoossaa Ayyaanay nu ayyaanara gididi nuuni Xoossaa nayta gideyssa markkattees. 17 Nuuni iya nayta gidikko Xoossaa anjjuwaa laattana; Kiristtoosara wolla he anjjuwaa laattana. Qassi nuuni Kiristtoosara metuwa ekiko iyara wolla iya bonchchuwan shaakettana.
Yaana bonchchuwa
18 Nuuni ha77i waayettiya waaya, sinthafe nuus qonccana bonchchuwara gathi be7ikko, ginisanaw dandda7ettenna gada qoppays. 19 Medhetetha ubbay Xoossaa nayta qonccethaa daro laamotidi naagoosona. 20 Medhetetha ubbay hada gidis; hessika, medhetethaa dooron gidonnashin ufayssan naagana mela oothida Xoossaa shenen hanis.+ 21 Medhetethay ba huu7en dhayo aylletethaafe wozettidi, Xoossaa naytara wolla bonchcho la77aa shaakettana. 22 Medhetethay issife hanno gakkanaw miixoy oykkida maccasada ooleninne un77an de7eyssa nu eroos. 23 Qassi hessa medhetethaa xalaala gidonnashin Geeshsha Ayyaanaa bayra imotada ekkida nuuni, nu huu7en nu asatethaas wozo gidida Xoossaa nayta gidana ufayssaa naagishe nu asatethan oolos.+ 24 Ha ufayssan nuuni attida. Shin nuuni ufayssi oothiyabay benttiya gidikko hessa ooni ufayssi oothi? 25 Shin nu be7onnabaa demmana gidi ufayssan naagikko hessa dandda7an naagoos.
26 Hessada Geeshsha Ayyaanay nu daaburan maaddees. Nuuni Xoossaa waati woossanaw bessiyako erokko, shin Geeshsha Ayyaanay ba huu7en, asi odanaw dandda7ettona qaalan nuus gaannatees. 27 Qassi asa wozana eriya Xoossay Geeshsha Ayyaana qofay aybeekko erees. Geeshsha Ayyaanay Xoossaa sheniyada geeshshatas gaannatees.
28 Xoossaa siiqeyssatasinne iya sheniyada xeegettidayssatas Xoossay ubbaa lo77os ootheyssa eroos. 29 Xoossay koyrottidi eridayssati ba Na7aa daanana melanne na7aykka ammaneyssata giddon bayra gidana mela entta dummayidi wothis. 30 Xoossay koyrottidi dummayidayssata xeegis; he xeegidayssata xillisis; he xillisidayssata qassi bonchchis.
Xoossaa siiquwa
31 Yaatin, nu ha ubbaas woyganee? Xoossay nu bagga gidikko nuura oone eqettanay? 32 I hari attoshin, ba na7aas qadhettonashin, nu gisho aathi immis. Yaatin, ba na7aa nuus aathi immidayssi waanidi ubbabaa coo immenne?
33 Xoossay enttana xillisida gisho I dooridayssata oone mootanay? 34 Yaatin, entta bolla pirddanaw dandda7ey oonee? Oonikka baawa. Hayqoppe denddidi Xoossaa ushachchan uttida, Kiristtoos Yesuusi, I nuus gaannatees.
35 Hiza, nuna Kiristtoosa siiquwappe shaakkanay oonee? Waayeyye woykko metoyye woykko goodeyye woykko kosheyye woykko kallotetheyye woykko yashsheyye woykko oleyye? 36 Geeshsha Maxaafan,
“Nuuni ne gisho gallasa kumethaa hayqqoos;
shukkas efiya dorssada taybettida”+
geetettidi xaafettidayssa mela gidis.
37 Shin nuuni, nuna siiqida Kiristtoosan ha ubbaa polo xoonos.
38 Hessa gisho, hayqo gidin de7o gidin kiitanchchota gidin haareyssata gidin ha77i de7eyssa gidin sinthafe yaanayssa gidin wolqqaamata gidin, 39 salo wolqqaa gidin sa7a wolqqaa gidin ay medhetethi gidin nu Godaa, Kiristtoos Yesuusan de7iya Xoossaa siiquwappe nuna shaakkanaw dandda7onnayssa taani eras.
+ 8:11 1Qoro 3:16 + 8:15 Mar 14:36; Gala 4:6 + 8:20 Medhe 3:17-19 + 8:23 2Qoro 5:2-4 + 8:36 Maz 44:2