9
Isra7eeleta dooretethaa
Taani Kiristtoosan tuma odays, worddotikke. Geeshsha Ayyaanay kaalethiya ta kahay taani worddotonnayssa taw markkattees. Ta wozanan Isra7eeletas daro qadhettaysinne qamma gallas qoppays. Taani, ta ishata gisho Kiristtoosappe shaakettada Xoossaa qanggethafe garssan de7idaakko dosaysishin. Entti Isra7eeleta, Xoossay entta ba nayta oothis, ba bonchchuwa enttaw qonccisis. Enttara caaqqis; higgiya enttaw immis. Entti Xoossaa goynnana tuma ogiya bessis; Xoossay ufayssa qaala enttaw immis.+ Entti yeletethan mayzata zare; qassi Kiristtoosi ashon entta zare gididi yis. Ubbaafe bolla gidida Xoossay merinaw galatetto. Amin77i!
Gidoshin, Xoossay gelida qaalay polettonna attis guussu gidenna. Isra7eele asa ubbay Xoossaa asi gidokkona. Qassi Abrahame zare ubbay Abrahame nayta gidokkona. Xoossay Abrahames, “Ne zerethay Yisaaqa baggara xeegettana” yaagis.+ Hessa guussay ashon yelettida nayti ubbay Xoossaa nayta gidokkona. Shin tuma Isra7eele nayti Xoossay Abrahames gelida qaalada yelettida nayta. Xoossay immana gidi gelida qaalay, “Taani wontto laythi hannoode yaana; Saarakka adde na7a yelana”+ yaageyssa.
10 Hessa xalaala gidonnashin Irbbiqinne Yisaaqi yelida mentte adde naytabaa akeekite. 11 Entti yelettanaappe woykko iita woykko lo77o oothanaappe sinthe Xoossaa dooroy ooson gidonnashin xeessan gideyssa qonccisanaw, 12 “Bayray kaaluwas kiitettana” yaagidi Goday Irbbiqas odis.+ 13 Hessika Geeshsha Maxaafan, “Yayqooba dosas, Eesawe ixxas”+ geetettidi xaafettis.
14 Yaatin, nuuni woyganee? Xoossay ase asappe shaakkiyye? Gidenna. 15 Goday Musekko,
“Ta maaranaw koyidayssata maarana;
ta qadhettanaw koyidayssatas qadhettana”+ yaagis. 16 Hiza, Xoossaa dooroy asa shenen woykko ooson gidonnashin iya maarotethaana.
17 Geeshsha Maxaafan, Gibxxe kawuwakko, “Taani, ta wolqqaa nenan bessanawunne ta sunthay alame ubban erettana mela hessas nena kawothas”+ geetettidi xaafettis. 18 Hiza, Xoossay maaranaw koyeyssa maarees; wozanaa muumisanaw koyeyssa wozanaa muumisees.
Xoossaa hanquwanne maarotethaa
19 Hinttefe issoy, “Yaatin, Xoossay ase iita ooso gisho ays borii? Xoossaa sheniya ixxas gaanay oonee?” yaagidi oychchanaw dandda7ees.
20 Shin ta ishaw, Xoossaara palamanaw neeni oonee? Urqqafe medhettida miishey bana medhdhidayssa, “Tana hayssada oothada ays medhdhadi?”+ gidi oychchanaw dandda7ii? 21 Woykko urqqa medhdheyssi issi urqqafe issuwa bonchcho miishe, hankkuwa qassi tooshe miishe oothidi medhdhanaw maati baawe?
22 Xoossay ba hanquwa bessanawunne ba wolqqaa erisanaw koyidi, pirddas giigida hanqo nayta daro genccan dandda7idaakko ne ay eray? 23 Hessa I oothiday koyrottidi bonchchoos giigisida, ba doorida naytas ba bonchchuwa qonccisanassa. 24 Ayhude gidin, woykko Ayhude gidonna asa ubbay Xoossan doorettida.
25 Nabiya Hose7e maxaafan,
“Ta ase gidonnayssata, ‘Ta ase’ gada xeegana.
Ta siiqaboonna deriya, ‘Siiqetidayssata’ gada xeegana.+
26 Entti, ‘Ta ase gidekketa’ geetetti xeegettida bessan,
‘De7o Xoossaa nayta’ geetettidi xeegettana”+ yaagees.
27 Nabiya Isayaasi Isra7eele asaabaa,
“Isra7eele asay abbaa gaxan de7iya shafiyada darikkoka,
enttafe guutha asa xalaali attana.+
28 Goday alamiya ubbaa bolla ellesidi polo pirddaa pirddana.” 29 Qassika Isayaasi,
“Ubbaafe Wolqqaama Goday nuus guutha zerethi ashshonnabaa gidiyakko,
nuuni Soodomenne Gamoora katamaada dhayanashin”+
yaagidi koyrottidi odis.
30 Yaatin, nu woyganee? Xillotethaa koyiboonna Ayhude gidonna asay ammanon xillotethi demmidosona. 31 Shin xillotethako gathiya higgey de7iya Isra7eele asay xillotethi demmibookkona. 32 Ays demmibookkonaa? Entti xillotethaa ammanon gidonnashin ooson ekkanaw koyida gishossa. Yaaniya gisho, entti, “Dhubbiya shuchchan” dhubettidosona. 33 Geeshsha Maxaafan,
“Taani Xiyoonen dhubbi kunddisiya shuchchaa wothana.
Iyan ammaniyaa oonikka yeellatenna”+
geetettidi xaafettis.
 
+ 9:4 Kessa 4:22 + 9:7 Medhe 21:12 + 9:9 Medhe 18:10 + 9:12 Medhe 25:23 + 9:13 Mil 1:2 + 9:15 Kessa 33:19 + 9:17 Kessa 9:16 + 9:20 Isa 29:16; 45:9 + 9:25 Hose 2:23 + 9:26 Hose 1:10 + 9:27 Isa 10:22-23 + 9:29 Isa 1:9 + 9:33 Isa 28:16