Makitu kɨ Pol ndangɨ adɨ
Rɔman’gɨ
Ta kɨ dɔ makitu’tɨ kɨ Pol ndangɨ adɨ Rɔman’gɨ
Pol ndangɨ makitu kin adɨ njekunme’gɨ kɨ Rɔm’tɨ. Rɔm in ɓebo kɨ nje konɓe kibo onɓe dɔ’tɨ nan’tɨ kɨ ndəgə’gɨ dɔnangɨ’tɨ li’ə. Pol ndangɨ makitu kin adɨ’de kadɨ el’de ta ɔjidɔ Poyta kɨ majɨ num, dɔ kɔjɨ’tɨ kɨ ɔjɨ kadɨ n’aw n’oo’de num tɔ.
Makitu kin rowninn’ə in joo: rowninn’ə kɨ kare in nyando (1-11), ningə rowninn’ə kɨ nungɨ in rakulə nyando kakin tɔ (12-15). Me rowninn’ə kɨ dɔkete, Pol tɔjɨ tokɨ de’gɨ pətɨ, Juwipɨ’gɨ eke Juwipɨ’gɨ el kaa, pətɨ in njeramajel’gɨ, rai tɔgɨ kajɨ rɔ’de kɨ gorow təl rɔ go ndukun’tɨ el. Luwə adɨ’de kajɨ kare kitakul memajɨ li’ə kɨ təl’n de’gɨ kɨ njekunme’de kad’a de’gɨ kɨ dana kitakul Kirisitɨ (3.24-25). Be ə kandɨ nyando kin a adɨ kisikidɔtaa kɨ sigɨ kɨ Ndil adɨ’n’je lapiya kɨ tətirɔ. Juwipɨ’gɨ kɨ kete mbeti Kirisitɨ rai tɔgɨ kingə kisikidɔtaa kɨ sigɨ kin kɨ gorow kunme’de kadɨ Kirisitɨ tokɨ de’gɨ kɨ in Juwipɨ’gɨ el rai kin be tɔ (9-11). Me rowninn makitu’tɨ kɨ nja joo, Pol ɔjɨ ta dɔ panjiyə’tɨ lə njekunme’gɨ dann’de’tɨ inɓe’gɨ num, par kɨ rɔ nje konɓe’gɨ’tɨ kɨ de’gɨ pətɨ. Ta kibo ngayn in ndigɨ Luwə kɨ ndigɨ madiɓe lə’i.
Makitu kin tɔlta’ne kɨ kuwə jɨ nan kɨ Pol inɓe uwə’n ji de’gɨ ngayn Rɔm’tɨ nu, pitɨ’n Luwə nu (16).
Kon ta’gɨ kɨ me’tɨ: Kandɨ me ta’tɨ 1.1-17. Majɨ kadɨ de sangɨ kajɨ 1.18-3.20. Re de un me’ne adɨ Jeju Kirisitɨ ə ingə kajɨ 3.21-4.25. Kisikidɔtaa kɨ sigɨ in me Kirisitɨ 5-8. Ndigɨ lə Luwə kɨ kadɨ Isirayel ra 9-11. Ta kɔjɨ’gɨ kɨ ɔjidɔ kisikidɔtaa lə njekunme 12-15. Kɔjitara kaw mbah kɨ kuwə jɨ nan 16.
1
Kuwə ji nan
M’in Pol kɨ njekuləɓər lə Jeju Kirisitɨ ə m’ndangɨ ta kin m’adɨ’se. M’in kɨ Luwə ɓarɨ’m to njekawkulə, ində’m ta dangɨ kadɨ m’iləmbər Poyta kɨ majɨ li’ə. Poyta kɨ majɨ kɨ Luwə un ndu’ne kɨ de’gɨ kɨ njekeltakita’a’tɨ kete, adɨ eli ta’a me Makitu’tɨ li’ə kɨ ar njay*. In Poyta kɨ majɨ kɨ ɔjidɔ Ngonn’o kɨ oji’ə ginn kaw’tɨ lə ngar Dabidɨ. Adɨ in Burəɓe lə’je Jeju Kirisitɨ kɨ Luwə un dɔ’a taa adɨ in Ngonn’o, kɨ tɔgɨ lə Ndil Luwə, lokɨ ində’n taa dann njekoy’gɨ’tɨ. In kɨ takul Jeju Kirisitɨ ə, Luwə ra’n sə’m majɨ adɨ m’təl’n njekawkulə li’ə kadɨ de’gɨ pətɨ kɨ dɔnangɨ’tɨ ne, uni me’de, təli rɔ’de go ta’tɨ li’ə kadɨ tɔ’a ɓar. Ingɨ kaa in mbunə de’gɨ’tɨ kin tɔ. In de’gɨ kɨ Luwə ɓar’se kadɨ in de’gɨ lə Jeju Kirisitɨ.
Ingɨ pətɨ kɨ sii Rɔm’tɨ, kɨ Luwə ndigɨ’se ə ɓar’se to de’gɨ lə’ne, kadɨ majɨ kɨ kisimajɨ lə Luwə kɨ Baw’je in kɨ Burəɓe lə’je Jeju Kirisitɨ in sese nan’tɨ.
Pol ndigɨ ngayn kadɨ n’aw n’oo njekunme’gɨ kɨ Rɔm’tɨ
Nya kɨ dɔkete, m’ra oyo Luwə lə’m me tɔ Jeju Kirisitɨ’tɨ tadɔ lə’se pətɨ. Tadɔ de’gɨ elita kɨ dɔ kunme’tɨ lə’se kɨ dɔ dɔnangɨ ba pətɨ. Luwə kɨ m’njɨ m’ra kulə li’ə kɨ me kɨ kare, kɨ gorow kiləmbər Poyta kɨ majɨ lə Ngonn’o, asɨ kadɨ a mannajɨ lə’m tokɨ m’njɨ m’elta lə’se kɨ dɔkagilo’gɨ pətɨ. 10 Ningə m’njɨ m’dəj’ə kɨ ndɔ’gɨ pətɨ, kadɨ re in ndigɨ li’ə ə, kadɨ adɨ’m tarow adɨ m’aw’n rɔ’se’tɨ. 11 M’ndigɨ ngayn kadɨ m’aw m’oo’se, m’adɨ’se kadikare lə Ndil Luwə kɨ kadɨ ra sese adɨ nganyi me kunme’tɨ lə’se. 12 Taa, kisi’je nan’tɨ, kadɨ kunme kɨ kare kɨ j’awi kin, a ra adɨ j’uləi dingəm me nan’tɨ yo kɨ ne. 13 Ngannkon’m’gɨ kɨ dene kɨ kɨ dingəm, m’ndigɨ kadɨ in gəri tokɨ, m’sangɨ row ngayn kadɨ m’aw rɔ’se’tɨ, nan bitɨ ɓone kaa m’ingə row el. M’ndigɨ kadɨ m’aw, adɨ m’ingə kandɨ kulə rɔ’se’tɨ tokɨ m’ingə’n rɔ ndəgɨ de’gɨ’tɨ kɨ dɔnangɨ’tɨ ne kin be tɔ. 14 Majɨ kadɨ m’ində kum go de’gɨ’tɨ pətɨ, njekumte’gɨ kɨ njekumte’gɨ el, nje nyagər’gɨ kɨ nje nyagər’gɨ el. 15 In tadɔ kin ə, m’ndigɨ ngayn kadɨ m’aw m’ilə’se mbər Poyta kɨ majɨ, ingɨ kɨ sii Rɔm’tɨ tɔ. 16 Tadɔ m’in Pol, rɔ’m sɔl’m el kadɨ m’iləmbər Poyta kɨ majɨ. Poyta kɨ majɨ kin in tɔgɨ lə Luwə kɨ kadɨ ajɨ de kɨ ra kɨ un me’ne adɨ Jeju Kirisitɨ. Kajɨ kɨ ulə ngirə’ne dɔ Juwipɨ’gɨ’tɨ kete, taa re te’n dɔ de’gɨ’tɨ kɨ in *Juwipɨ’gɨ el. 17 Kɨ rɔta’tɨ, Poyta kɨ majɨ tɔjɨ row kɨ Luwə ɔr’n ta dɔ de’gɨ’tɨ kɨ uni me’de adɨ’ə. In kɨ gorow kində me dɔ me majɨ’tɨ lə Luwə tokɨ makitu lə Luwə el’n ene: «De kɨ Luwə tudə de’tɨ lə’ne kɨ gorow kunme li’ə, a isɨ kɨ dɔ’ne taa§
Majel lə de’gɨ kɨ in Juwipɨ’gɨ el
18 Luwə isɨ dɔran’tɨ taa nu, tɔjɨ wongɨ lə’ne dɔ de’gɨ’tɨ kɨ njeramajel, njera nya kɨ low’ə’tɨ el. Kulə ra’de’gɨ kɨ dana el utɨ dɔ nya kɨ rɔta’tɨ. 19 Kuləra Luwə tɔji taga wangɨ kadɨ de gər. Luwə inɓe tɔjɨ de’gɨ kulə ra’ne kɨ taga. 20 Tokɨ rɔta’tɨ, lo kulə ngirə kində nya’gɨ’tɨ nu, nya’gɨ kɨ to rɔ Luwə’tɨ, kɨ de oo’de kɨ kum’ne el, kɨ tɔgɨ kɨ to bitɨ kɨ non’tɨ, kɨ k’in ə Luwə, nya’gɨ kin toi kɨ taga me kulə ra’a’tɨ kadɨ de gər kɨ nyagər kɨ awɨ’n dɔ’ne’tɨ. Adɨ nya kɨ kadɨ me Luwə a sɔl’n dɔ de’tɨ goto. 21 De’gɨ gəri Luwə majɨ, nan mbeti kadɨ ɔsikurə num, mbeti təl kɨ oyo kad’a num, tokɨ majɨ kadɨ rai. Mərta lə’de ur’de mu yo, nyagər lə’de goto, adɨ uləi rɔ’de me lo kɨ ndul’tɨ. 22 Oyi rɔ’de to nje gosɨ’gɨ, nan təli mbo’gɨ. 23 Kadɨ ɔsi məkəsɨ’de nanga non Luwə’tɨ kɨ nje koy el ningə, ɔsi məkəsɨ’de nanga non nya’gɨ’tɨ kɨ de’gɨ rai’de to banakum de’gɨ’tɨ kɨ ndɔ madɨ ə a gotoi, təli’de yel’gɨ’tɨ, təli’de da’gɨ’tɨ kɨ nja’de in sɔ, kɨ nje kɨ nje kagɨ nanga.
24 In tadɔ kin ə, Luwə inyə’n de me nyara’gɨ’tɨ kɨ majel kɨ me’de ndigɨ, njenyi kɨ rɔ’de, adɨ uləi rɔsɔl dɔ darɔ’de’tɨ inɓe’gɨ. 25 Uni nya kɨ rɔta’tɨ lə Luwə mbəli nya kɨ ngom. Ningə gosi ə rai kulə adi nya’gɨ kɨ Luwə ində’de kin yo, ə inyəi Luwə kɨ nje kində nya’gɨ kɨ kɔsikurə in li’ə bitɨ kɨ non’tɨ kin. *Amen.
26 In tadɔ kin ə, Luwə inyə’n’de me nyənn darɔ’tɨ kɨ to rɔsɔl. Ne’de’gɨ, inyəi ta sa nan lə dene kɨ dingəm kɨ gorow’ə’tɨ, ə təli nanyinan ta sanginan’tɨ kɨ gorow’ə’tɨ el. 27 Dingəm’gɨ kaa inyəi taa sangɨ ne’de’gɨ, ə nanyinan ta sanginan’tɨ dann’de inɓe’gɨ. Rai nya kɨ kɔw kɨ nan, adɨ ingəi nyakugə go kulə ra’de kɨ ur se’de mu.
28 Lokɨ mbeti kadɨ n’gəri row lə Luwə, Luwə inyə’de adɨ uni row kigo nya gərɨ’tɨ lə’de kɨ rugɨ, kɨ asɨ kadɨ ɔr’de tarow el. Lo kin’tɨ, sii ta nya ra’tɨ kɨ kadɨ de ra el. 29 Nya ra kɨ dana el rosɨ me’de, in njeramajel’gɨ, in njera kumnda nya lə de’gɨ, in nje mendul, jangɨ rosɨ me’de, in nje tɔl de’gɨ, in nje kɔl, nje kədɨ de’gɨ, nya ra’de in kɨ gorow’ə’tɨ el, in nje tətɨ ta dɔ de’gɨ’tɨ, 30 inɓe’gɨ isɨ elita kɨ majel dɔnan’tɨ, in njeban’gɨ lə Luwə, nje ta kɨ to, nje kun dɔ’de taa, nje kɔjɨ rɔ’de, mərta lə’de pətɨ in dɔ majel’tɨ kɨ ra, in nje tanrɔ nje kojɨ’de’gɨ, 31 nyagər lə’de goto, in de’gɨ kɨ oyi tor mindɨ’de el, in de’gɨ kɨ usɨ’de dɔ de’tɨ el, taa oyi kumtondoo lə de el tɔ. 32 Gəri ta kɨ gangɨ lə Luwə majɨ, kadɨ de’gɨ kɨ njera nya kɨ be kin, in de’gɨ kɨ asi ta koy, nan toi ta ra’a’tɨ par par. Ningə in ra’a par ə rai el, nan de’gɨ kɨ rangɨ kɨ isɨ rai kaa, ndigɨ se’de dɔ’tɨ tɔ.
* 1:2 1.2 Ejay 52.7, 61.1 1:3 1.3 Mat 1.1 1:13 1.13 KNK 19.21 § 1:17 1.17 Abakukɨ 2.4