2
Ta kɨ gangɨ lə Luwə
In kɨ isɨ gangɨ ta dɔ mad’i’gɨ’tɨ, re in’n nan nan kaa, de a inyə go kɔ adi el, tadɔ isɨ gangɨ ta dɔ de’gɨ’tɨ kɨ njera nya’gɨ kɨ majel, nan kulə rai to to kulə ra’de be tɔ. Adɨ ta kɨ isɨ gangɨ kin, isɨ gangɨ ta dɔ rɔ’i’tɨ inɓe. Jɨ gər majɨ, kadɨ Luwə isɨ gangɨ ta, kɨ gorow kɨ rɔta’tɨ, dɔ de’gɨ’tɨ kɨ njera nya’gɨ kɨ majel kɨ be kin. Nga in kɨ isɨ gangɨ ta dɔ de’gɨ’tɨ kɨ njera nya’gɨ kɨ majel, ningə isɨ ra nya’gɨ kɨ isɨ rai kakin tɔ kin, kadɨ oo ene, in a goto me ta kɨ gangɨ’tɨ lə Luwə, el. In, isɨ kidɨ ra majɨ lə Luwə kɨ ətɨ ɓol, kɨ koreme li’ə, kɨ kisidɔtɨ li’ə num, kɨ kadɨ in gər tokɨ, ra majɨ li’ə kin isɨ ɔsi kadɨ inyə gorow njiyəi kɨ majel kɔ el. Isɨ ta ra me ngan’tɨ, mbəti k’inyə row nyara kɨ majel kɔ. Lo kin’tɨ, isɨ kaw wongɨ kɨ ngan dɔ’i’tɨ, isɨ nginə’n ndɔ kɨ, Luwə kɨ njegangita kɨ dana, a re’n kadɨ ɔjɨ’n wongɨ lə’ne dɔ de’gɨ’tɨ kɨ njera nya kɨ majel. Luwə kɨ nje kugə de kɨ ra ɓangɨ kuləra’a*. De’gɨ kɨ uwəi tɔgɨ’de ba me nya ra’tɨ kɨ majɨ, isɨ sangi tɔɓar, kɨ kɔsikurə, kɨ isɨ sangi kadɨ n’oyi el, Luwə a adɨ’de kisikidɔtaa kɨ bitɨ kɨ non’tɨ. Nan nje kɨ nje kur mu, nje tanrɔ ta kɨ rɔta’tɨ, ə təli rɔ’de go nya ra’tɨ kɨ dana el, Luwə a mbətɨ’de, a adɨ wongɨ li’ə kibo osɨ dɔ’de’tɨ. A adɨ me kon kɨ əti ɓol a ra de’gɨ pətɨ kɨ njeramajel. A ulə ngirə dɔ Juwipɨ’gɨ’tɨ ɓay taa re’n dɔ de’gɨ’tɨ kɨ in Juwipɨ’gɨ el’tɨ. 10 Ningə de’gɨ kɨ njera majɨ, Luwə a adɨ’de tɔɓar, kɨ kɔsikurə, kɨ kisimajɨ, a ulə ngirə dɔ Juwipɨ’gɨ’tɨ ɓay taa re’n dɔ de’gɨ’tɨ kɨ in Juwipɨ’gɨ el. 11 Tadɔ kɔr kum nan goto rɔ Luwə’tɨ. 12 De’gɨ kɨ in Juwipɨ’gɨ el kɨ rai majel kɨ kanjɨ gər ndukun lə *Mojɨ, a tuji kigo lo gər’ə’tɨ el inɓe kin tɔ, nan Juwipɨ’gɨ kɨ gəri ndukun lə Mojɨ ɓətɨ ə rai majel, ndukun a gangɨ ta dɔ’de’tɨ tɔ. 13 Ningə, in nje kɨ isɨ oyi ndukun mbi’de’tɨ be par ə Luwə isɨ ɔr ta dɔ’de el, nan in nje kɨ isɨ oyi, ə təli rɔ’de go’tɨ ə, Luwə təl’de de’gɨ kɨ dana takum’ne’tɨ. 14 De’gɨ kɨ in Juwipɨ’gɨ el, kɨ gəri ndukun lə Mojɨ el, nan isɨ rai nya kɨ ndukun dəjɨ, kɨ kanjɨ gər kin, inɓe’gɨ in ndukun kɨ njegangita dɔ rɔ’de’tɨ. 15 Me lo’tɨ kin, tɔji kadɨ nya kɨ ndukun dəjɨ kadɨ de ra kin, in kɨ ndangɨ ngarme’de’tɨ. Ningə, me’de kɨ uwə’de kɨ ta kaa mannajɨ dɔ ta’tɨ kin, taa gangɨ kɨ isɨ gangɨ ta dɔ rɔ’de’gɨ’tɨ, isɨ ɔri ta dɔ rɔ’de’gɨ’tɨ kin kaa mannaj’a tɔ. 16 Ningə tokɨ mbər Poyta kɨ majɨ kɨ m’njɨ m’ilə, el’n, in kin ə in nya kɨ a ra nya ndɔ’tɨ kɨ Luwə a un Jeju Kirisitɨ kadɨ a gangi’n ta dɔ nya’tɨ pətɨ kɨ de’gɨ iyəi me’de’tɨ.
Juwipɨ’gɨ kɨ ndukun lə Mojɨ
17 Ningə in kɨ isɨ ɓar rɔ’i Juwipɨ, kɨ ra dɔ ndukun’tɨ ngan, rɔ’i isɨ n’eli dɔ Luwə’tɨ lə’i; 18 kɨ in gər nya kɨ in ndigɨ li’ə majɨ, ndukun ndoi nya kadɨ mbətɨ nya kɨ majɨ dann kɨ majel’tɨ. 19 In oo rɔ’i majɨ ngayn kadɨ asɨ kɔr njekumtɔ’gɨ tarow, oo rɔ’i kadɨ in kunjɨ lə de’gɨ kɨ rai lokɨ ndul’tɨ, 20 in nje ndonya nje nyagər el’gɨ, nje ndonya ngann’gɨ kɨ du. In isɨ ra nya’gɨ kin be, tadɔ oo kadɨ me ndukun’tɨ, ingə nyagər, kɨ ta kɨ rɔta’tɨ nga. 21 In isɨ ndo nya de’gɨ, nan asɨ kadɨ ndo rɔ’i inɓe el, isɨ iləmbər kadɨ de’gɨ ɓogi el, ə inɓe isɨ ɓogɨ. 22 Isɨ el de’gɨ kadɨ uwəi marum el, nan inɓe isɨ uwə marum, isɨ elta lə yo’gɨ kɨ ra majel, ə isɨ kər nya me kəy’tɨ lə’de. 23 Isɨ ra rɔnel dɔ ndukun’tɨ, nan isɨ aldɔ’a, adɨ mbəti kɔsikurə Luwə. 24 Lo kin’tɨ, tokɨ ndangi me makitu’tɨ lə Luwə, de’gɨ kɨ in Juwipɨ’gɨ el isɨ elita kɨ mal dɔ Luwə’tɨ tadɔ kulə ra’se in kɨ in Juwipɨ’gɨ.
25 Ningə kadɨ in gəri majɨ tokɨ kujə mɔtɨ in nya kɨ nda’a to, lokɨ de isɨ təl rɔ’ne go ndukun’tɨ, nan lokɨ in təl rɔ’i go ndukun’tɨ el ə, in kɨ de kɨ ujə mɔtɨ’ne el, asi nan. 26 Kin ə de kɨ ujə mɔtɨ’ne el, təl rɔ’ne go ndukun’tɨ ə, Luwə a oo’ə to de kɨ ujə mɔtɨ’ne. 27 De’ə kɨ, ujə mɔtɨ’ne kigo darɔ’tɨ el, nan təl rɔ’ne go ndukun’tɨ kin, a gangɨ ta dɔ’i’tɨ. A gangɨ ta dɔ’i’tɨ, in kɨ aw kɨ ndukun kɨ ndangɨ me ji’tɨ, taa ujə mɔt’i tɔ, nan in təl rɔ’i go ndukun’tɨ el kin. 28 Tokɨ rɔta’tɨ, k’in Juwipɨ, in ba gidɨ’tɨ taga ne el, taa kujə mɔtɨ in me ndaja kɨ rɔ’tɨ kin el tɔ, 29 nan k’in Juwipɨ kɨ rɔta’tɨ in me’tɨ kəy. Ningə kujə mɔtɨ, in kujə mɔtɨ kɨ ngarme’tɨ. In kujə mɔtɨ kɨ in rɔ Ndil Luwə’tɨ, um me ndukun’tɨ kɨ ndangɨ el. De kɨ ujə mɔtɨ’ne, in de kɨ ingə tɔjɨ kɨ rɔ Luwə’tɨ um rɔ de’gɨ’tɨ el.
* 2:6 2.6 5; Soponi 1.14-18, 2.2-3 2:24 2.24 Ejay 52.5