13
Təl rɔ go ndu’tɨ lə nje konɓe’gɨ
Kadɨ de kɨ ra kaa təl rɔ’ne go ndu’tɨ lə nje konɓe’gɨ kɨ sii dɔ ɓe’tɨ. Tadɔ konɓe kɨ to bann bann kaa in Luwə ə in nje kadɨ de, ningə nje kɨ sii dɔ ɓe’tɨ, in Luwə ə ində’de. In tadɔ kin ə, de kɨ ində gu’ne kɨ nje konɓe, isɨ ɔsɨ ta ndu Luwə. Nje kɨ isɨ indəi gu’de kɨ nje konɓe’gɨ’tɨ, si ndɔri ta kɨ gangɨ lə Luwə rei kɨ dɔ’de’tɨ. Ningə, de’gɨ kɨ njera nya kɨ majɨ ə, isɨ ɓoli nje konɓe’gɨ el, nan in de’gɨ kɨ njera nya kɨ majel ə isɨ ɓoli’de. Ə re ge kadɨ in ɓol nje konɓe el ningə, ra nya kɨ majɨ par ə a piti. Tadɔ nje konɓe in de kɨ isɨ ra kulə adɨ Luwə kadɨ kulə ra’se in kuləra kɨ majɨ. A kin ə re isɨ ra nya kɨ majel ningə, in ɓol nje konɓe, tadɔ in kare ə aw kɨ nya katɨ el. Lokɨ nje konɓe gangɨ ta dɔ de’tɨ ningə, isɨ ra kulə lə Luwə, ində ɔj’ɔ ə ɔjɨ wongɨ lə’ne dɔ de’tɨ kɨ njera nya kɨ majel ad’a gər. In tadɔ kin ə, majɨ ngayn kadɨ de ulə dɔ’ne ginn tɔgɨ’tɨ lə nje konɓe’gɨ. Ningə kadɨ ulə dɔ’ne ginn tɔgɨ’tɨ tadɔ ɓol wongɨ lə Luwə par kareba el, nan tadɔ kadɨ me de uwə kɨ ta el. In ginn’ə kin tɔ ə isɨ ugəi lambo, tadɔ de’gɨ kɨ isɨ taai lambo ji’se’tɨ, in de’gɨ kɨ Luwə adɨ’de kulə kin kadɨ rai. Lo kin’tɨ, majɨ kadɨ adi de kɨ ra nya kɨ majɨ kadɨ adi’ə: Adi lambo de kɨ majɨ kadɨ adi’ə, adi nyagangɨ’gɨ kɨ dɔ’se’tɨ de kɨ majɨ kadɨ adi’ə, in ɓoli de kɨ majɨ kadɨ in ɓoli’ə, ə ɔsikurə de kɨ majɨ kadɨ ɔsikurə tɔ.
Ndiginan kɨ yo ge kɨ ne ge
Adi ɓangɨ nya lə’de madɨ to dɔ’se’tɨ el. Ɓangɨ kɨ kadɨ to dɔ’se’tɨ ningə, kadɨ in ɓangɨ ndiginan kɨ kadɨ in ndiginan dann’se’tɨ kɨ yo ge kɨ ne ge par ta. Tadɔ de kɨ nje ndigɨ madɨ’ne, in de kɨ ra go ndukun’tɨ lə Luwə ilə taga bal. M’el be, tadɔ ndukun’gɨ lə Luwə el ene: «A uwə marum el, a tɔl de el, a ɓogɨ el, a ndingə nya lə mad’i el». Ningə ndukun’gɨ kin, kɨ ndəgɨ ndukun’gɨ kɨ rangɨ pətɨ, a ingə’de me ndukun’tɨ kɨ kare kɨ ene: «A ndigɨ de mad’i to darɔ’i inɓe be» kin*. 10 De kɨ nje ndigɨ de, a ra nya madɨ kare kɨ majel kɨ de madɨ’ne el. Tadɔ de kɨ nje ndigɨ madɨ’ne, in de kɨ ra go ndukun’tɨ lə Luwə’tɨ lə taga bal.
Kisi dɔ nja’tɨ tadɔ təl Kirisitɨ
11 In gəri dɔkagilo kɨ j’isi’tɨ ne kin majɨ, kadɨ in dɔkagilo kɨ kadɨ ndəli dɔ ɓi’tɨ nga. Tadɔ dɔkagilo kɨ kete kɨ j’uni me’je dɔ ra majɨ’tɨ lə Luwə kin, kajɨ in sanyi se’je ɓay, nan kɨ ngɔsine kin, kajɨ in rɔ’je’tɨ ndəkba nga. 12 Lo kɨ konndɔ’tɨ nanyi ngayn el nga, lo kɨ ti in ndəkba, ə majɨ kadɨ j’ɔsi nya ra’gɨ kɨ me lo kɨ diw’tɨ ngərəngɨ, ə adɨ j’oti nya rɔ’gɨ kɨ kadɨ jɨ rɔi kada. 13 Adi panjiyə’se in kigo row’tɨ kɨ majɨ, to de’gɨ kɨ nje njiyə kada wangɨ. Kadɨ in de’gɨ kɨ nje kusɔ nya kədɨ el num, gon kanyi yiwi el num, kadɨ in nje kaya kɨ ra el num, nje k’oo majɨ rɔ’de el num, nje kɔl kɨ njera jangɨ el num. 14 Majɨ kadɨ oti Burəɓe Jeju Kirisitɨ rɔ’se’tɨ to nya rɔ lə’se. Ningə kadɨ adɨ ndigɨ ra lə darɔ uwə me’se el, nan to in rai majel kɨ in ndigi rai el.
* 13:9 13.9 Tekitaga 20.13-17; Ndukun kɨ nja joo 5.17-21; Lebitikɨ 19.18