12
Njiyə kɨ nəl Kirisitɨ
Ngannkon’m’gɨ, tokɨ Luwə ɔjɨ’n’je memajɨ lə’ne kɨ taga adɨ jɨ gəri, m’ulə dingəm me’se’tɨ kadɨ uni darɔ’se inɓe to kadikare kɨ kumngayira, indəi taa dangɨ to nya kɨ nəl Luwə, adi Luwə. In kin ə in gosɨ Luwə kigo ndil’tɨ kɨ kadɨ ɔsikurə. Ningə kadɨ uni gorow nyara kɨ de’gɨ isɨ rai dɔkagilo’tɨ kɨ ɓone kin el, nan kadɨ inyəi rɔ’se’tɨ adɨ nyagər kɨ sigɨ kɨ Luwə adɨ’se kin, mbəl’se. Lo kin’tɨ, a gəri kum nya kɨ in nya kɨ Luwə ndigɨ: adɨ in nya kɨ majɨ, nya kɨ nəl’ə, nya kɨ gorow’ə’tɨ.
Kɨ takul kadikare kɨ Luwə adɨ’m, m’el de kɨ ra dann’se’tɨ kadɨ uni ta rɔ’se kɨ aldɔ majɨ el, nan kadɨ oyi ta rɔ’se kɨ gorow’ə’tɨ, de kɨ ra, kigo tɔgɨ kunme’tɨ li’ə kɨ Luwə ad’a. Darɔ’je in kareba, nan ngann rɔ’je’gɨ in dangɨ dangɨ. Ningə nan nan aw kɨ kulə lə’ne kɨ sɔw dɔ’ne. Be tɔ ə jɨ banyi, nan j’in kareba me kində rɔ nan’tɨ me tɔ Kirisitɨ. J’in kɨ dɔ’je dɔ’je, nan j’in ngann rɔ’gɨ lə nan. Ningə, Luwə adɨ’je kadikare’gɨ kɨ dangɨ dangɨ kigo memajɨ’tɨ li’ə kɨ adɨ’n’je. Kin ə re in kadikare kelta kɨ ta’a’tɨ ə adi ə, kadɨ ra’n kulə kigo kunme’tɨ. Kin ə re de madɨ aw kɨ kadikare ra kulə dann de’gɨ ə, kadɨ ra kulə; kin ə de madɨ aw kɨ kadikare ndo nya de’gɨ ə, kadɨ ndo’de nya. Kin ə de madɨ aw kɨ kadikare kulə dingəm me de’gɨ’tɨ ə, kadɨ ulə dingəm me’de’tɨ; kin ə de madɨ aw kɨ kadikare kadɨ nya de’gɨ ə, kadɨ adɨ kɨ menda, kin ə de madɨ aw kɨ kadikare kɔrnon de’gɨ ə, kadɨ ɔr ɔrnon’de kɨ rɔ kɨ tinyi katɨ; kin ə de madɨ aw kɨ kadikare k’oo kumtondoo lə de’gɨ ə, kadɨ oo kumtondoo lə’de kɨ rɔnel.
Majɨ kadɨ ndiginan kɨ dann’se’tɨ in ndiginan kɨ rɔta’tɨ. Ningə kadɨ ɔsi nya kɨ majel ngərəngɨ, ə kadɨ uwəi go nyara kɨ majɨ ngan tɔ. 10 Majɨ kadɨ in ndiginan dann’se’tɨ ndiginan lə ngannkon nan’gɨ. Ningə kadɨ de kɨ ra sangɨ kadɨ n’in taa n’ɓukɨ madɨ’ne’gɨ’tɨ. 11 Kadɨ in de’gɨ kɨ njerakulə, daw goto rɔ’se’tɨ, ə rai kulə lə Burəɓe kɨ rɔ kɨ tingəbil. 12 Ningə kadɨ rai rɔnel dɔ nya’tɨ kɨ isɨ nginəi ta’a, kadɨ orei me’se dɔ kon’tɨ, ə uwəi tɔgɨ’se ba me kelta’tɨ kɨ Luwə tɔ. 13 Kadɨ kanyi kɨ ngannkon’se’gɨ me nya’gɨ’tɨ kɨ to rɔ’de, ə kadɨ uwəi mbah’gɨ kɨ rɔ’se’tɨ maj’a. 14 Njangi dɔ de’gɨ kɨ nje kadɨ’se kon; njangi dɔ’de um manni’de el. 15 Rai rɔnel kɨ de’gɨ kɨ isɨ rai rɔnel, ə nonyi kɨ de’gɨ kɨ isɨ nonyi tɔ. 16 Majɨ kadɨ hal’se osɨ go nan’tɨ. Sangi row nyara kɨ tɔɓar el, nan kadɨ sangi row nyara kɨ dɔ’a du. Ningə kadɨ oyi rɔ’se to nje gosɨ kɨ ngayn el tɔ.
17 Re de ra’se’i majel ə, ugə’ə ɓangɨ majel kɨ ra sə’i kin kɨ majel el nga. Indəi dɔ rɔ’se’tɨ kadɨ rai majɨ takum de’gɨ’tɨ pətɨ. 18 Kin ə re tarow lapiya in rɔ’se’tɨ, ə to kadɨ sangi ə, sangi adɨ lapiya to dann’se’tɨ kɨ de’gɨ pətɨ. 19 Njendigɨ’m’gɨ, kadɨ inɓe’gɨ ugəi ɓangɨ majel kɨ de ra sese el, nan inyəi wongɨ lə Luwə adɨ ɔdɨ de’ə. Tadɔ Luwə el me makitu’tɨ lə’ne ene:
«M’in ə m’in nje kugə ɓangɨ majel kɨ de ra kɨ madɨ’ne.
De kɨ ra nya kɨ majel kɨ madɨ’ne,
M’in ə m’a m’ɔj’ɔ kum’ə tor’tɨ*
20 Luwə ilə dɔ’tɨ ɓay tɔ ene:
«Re ɓo ra nje ban lə’i ə, ad’a nya sɔ,
Re kundə ra’a ə, ad’a mann anyi.
Re in ra be ningə,
A to to yal por ə ɔy ɓukɨ dɔ’a’tɨ be
21 Adɨ majel dum dɔ’i el, nan kadɨ dum dɔ majel kɨ majɨ kɨ ra.
* 12:19 12.19 Ndukun kɨ nja joo 32.35 12:20 12.20 Tərta’gɨ 25.21-22