11
Luwə mbətɨ ngann Isirayel’gɨ el
M’dəjɨ kadɨ m’oo ke Luwə mbətɨ de’gɨ lə’ne kɨ in ngann Isirayel’gɨ kin wa? Jagɨ, Luwə mbətɨ ngann Isirayel’gɨ el. Tadɔ m’in kɨ dɔ’m, m’in ngonn Isirayel, m’in ginn kojɨ’tɨ lə Abiraham, me kojɨ’tɨ lə Benjamen. Luwə mbətɨ de’gɨ lə’ne el, in de’gɨ kɨ mbətɨ’de kete mayinu. Ingɨ, ta kɨ njekeltakita Luwə’tɨ Eli, el me makitu’tɨ lə Luwə, səkɨ’n dɔ ngann Isirayel’gɨ rɔ Luwə’tɨ kin, in gəri majɨ. Eli el ene: «Burəɓe, tɔli njekeltakita’i’gɨ’tɨ pətɨ tigə, lo’gɨ kɨ de’gɨ isɨ iləi kadikare’tɨ adi’nu kin, budi’de nanga mur mur, in m’in kɨ kar’m par ə m’nanyi, ningə isɨ sangi kadɨ n’tɔli’m’in tɔ.» Nan ta kɨ Luwə ilə’tɨ ə to kin: «M’ngəm de’gɨ dər siri m’ində ta dangɨ, to de’gɨ lə’m, kɨ ɔsi məkəsɨ de nanga non yo Bal’tɨ el* Be tɔ ə, dɔkagilo’tɨ kɨ ɓone, ngonn kutɨ ngann Isirayel’gɨ madɨ nanyinan, kadɨ sii to de’gɨ kɨ Luwə mbətɨ’de kigo memajɨ’tɨ lə’ne. Luwə mbətɨ’de kigo me majɨ’tɨ lə’ne, um in kigo kulə ra’de’tɨ el. Re be el ningə, memajɨ lə Luwə kin a in memajɨ kɨ rɔta’tɨ el. Me ta kin ene ri wa? M’ene nya kɨ ngann Isirayel’gɨ sangi, ingəi nya’a el, ningə in de’gɨ kɨ Luwə inɓe mbətɨ’de ə ingəi. Ningə ndəgə’gɨ, təli nje me ngan. Nje me ngan tokɨ makitu lə Luwə el’n ene:
«Luwə adɨ hangal’de oy njum,
Adɨ kum’de oo lo el,
Ningə adɨ mbi’de boy ndəngirə tɔ.
Nya kin ra nya bitɨ ɓone
Nga ningə Dabidɨ kaa elta dɔ lo kin’tɨ tɔ ene:
«Kadɨ nyakusɔ rɔnel lə’de təl kuləkikiyə kuwə’de,
Kadɨ təl jigɨ tugə’de kɨ kadɨ osi,
Kadɨ in row kindəkɔjɨ lə bulə de’gɨ, kadɨ in nyakugə goji’de kɨ majel ɔjidɔ kulə ra’de.
10 Kadɨ kum’de diw adɨ oyi lo el,
Adɨ rugi gidɨ’de bo kɨ dɔkagilo’gɨ pətɨ
11 M’dəjɨ kadɨ m’oo ke jigɨ kɨ tugə Juwipɨ’gɨ ilə’de adɨ osi kin kadɨ a indəi taa el bitɨ wa? Jagɨ, a indəi taa, nan kɨ gorow lə nya ra kɨ go’tɨ el kɨ rai, ə ndəgɨ de’gɨ ingəi kajɨ. Ingəi kajɨ kadɨ jangɨ ra’n de’gɨ kɨ Isirayel. 12 Nga ningə, kin ə re nya ra kɨ go’tɨ el lə Juwipɨ’gɨ kɨ rai, təl majɨ lə de’gɨ pətɨ kɨ dɔnangɨ’tɨ ne, kin ə ton lə’de təl majɨ lə de’gɨ kɨ in Juwipɨ’gɨ el ningə, tɔjɨ kadɨ re indəi rɔ’de ta kajɨ’tɨ kɨ rɔ tinyi’de ningə, majɨ lə’de a to mbar mbar gogɨ ɓay.
Kajɨ lə de’gɨ kɨ in Juwipɨ’gɨ el
13 Ingɨ kɨ in Juwipɨ’gɨ el, tokɨ m’in’n njekawkulə kɨ rɔ de’gɨ’tɨ kɨ in Juwipɨ’gɨ el, m’el’se kadɨ in gəri tokɨ m’pitɨ kulə kɨ to ji’m’tɨ. 14 Kulə kin to kadɨ ke a ɔsɨ de’gɨ kɨ ginn kojɨ’tɨ lə’m adɨ jangɨ ra’de, be kadɨ tokɨ madɨ’gɨ ingəi kajɨ. 15 Kin ə kɔr kɨ Luwə ɔr Juwipɨ’gɨ gogɨ, in row kulə nojɨ nan’tɨ lə Luwə in kɨ de’gɨ kɨ dɔnangɨ’tɨ ne ningə, təl’de kɨ rɔ Luwə’tɨ gogɨ a in nya kɨ maj’a in ngayn. A in kində taa lo koy’tɨ kaw lo kisikidɔtaa’tɨ.
16 Ningə kin ə re dow mapa kɨ rai kɨ ko kɨ dɔkete in yan Luwə ningə, ndəgɨ mapa ba pətɨ in li’ə tɔ, a kin ə ngirə kagɨ in yan Luwə ningə, baji’ə’gɨ in yan Luwə tɔ. 17 Ningə Isirayel to to kagɨ buni kɨ ɓe be: Luwə gangɨ baji’ə’gɨ madɨ kɔ, ə uni in kɨ in ginn kojɨ lə Isirayel el, kɨ in kagɨ buni kɨ mu, re tinyəi’nu tor’de’tɨ dann ndəgə’gɨ’tɨ, adɨ ra dɔ ngirə buni’tɨ kɨ ɓe, isɨ njuw bote’ə tɔ. 18 Ningə in, in nya kɨ kadɨ in kidɨ’n baji kagɨ’gɨ kɨ gangi’de kɔ kin el. Kin ə re inyə kadɨ kidɨ’de ə, kadɨ me’i olo dɔ’tɨ tokɨ, in in ə ra dɔ ngirə’de’tɨ um in ngirə’de ə rai dɔ’i’tɨ el. 19 Dɔmajɨ ə, a el ene: «Gangi baji’ə’gɨ ə tinyəi’m’in tor’de’tɨ.» 20 Ningə in kɨ rɔta’tɨ kadɨ gangi’de tadɔ ingɨ, oyi tor ra majɨ lə Kirisitɨ el, ningə in, tinyəi’nu tor’de’tɨ tadɔ un me’i adɨ Kirisitɨ. Nan re in be kaa, kadɨ ində gu’i el, adɨ ɓol rai to ra yo. 21 Tadɔ kin ə, kagɨ kɨ ɓe inɓe mindɨ ka Luwə gangɨ baji’ə’gɨ ningə, kadɨ oo rɔ’i majɨ nan in taa a inyəi el jagɨ. 22 Kadɨ in gər tokɨ Luwə in njera majɨ ə kadɨ in gər tokɨ in de kɨ ngan ngayn tɔ: Luwə in de kɨ ngan kɨ rɔ de’gɨ’tɨ kɨ osɨ, ə in de kɨ njera majɨ kɨ rɔ’i’tɨ in tɔ. Nan k’in ə, kadɨ ra dɔ nja’i’tɨ me ramajɨ’tɨ li’ə kin. A re in be el ə, a gangi iləi kɔ to baji kagɨ kɨ ɓe kin be tɔ. 23 Nga ningə, kɨ ɔjidɔ ngann Isirayel’gɨ, kin ə inyəi ta me ngan lə’de ə, Luwə a təl kadɨ tinyəi’de tor’de’tɨ gogɨ tadɔ aw kɨ tɔgɨ kadɨ tinyəi’n’de gogɨ. 24 Kin ə in kɨ in baji kagɨ buni kɨ mu mindɨ, ə Luwə gangi re tinyəi ta kagɨ buni’tɨ kɨ ɓe kɨ in lo lə’i el kin ə, ngann Isirayel’gɨ kɨ in baji kagɨ buni kɨ ɓe kin ningə, Luwə a təl tinyəi’de majɨ gogɨ lo tor’de’tɨ el wa.
Ta kɨ dɔ kajɨ’tɨ lə ngann Isirayel’gɨ
25 Ngannkon’gɨ, m’ndigɨ kadɨ in gəri ginn ta lə Luwə kɨ to lo kiyə’tɨ kin, um kadɨ sii day el. Be el ə a oyi rɔ’se’tɨ to nje gosɨ kɨ ngayn. Ningə kadɨ in gəri tokɨ dow Isirayel’gɨ madɨ, me’de a ngan bitɨ kadɨ de’gɨ kɨ gəri Luwə el pətɨ, tei kajɨ’tɨ. 26 Lo kin’tɨ nga a nyɨ Isirayel’gɨ pətɨ a ingəi kajɨ tokɨ makitu lə Luwə el’n ene:
«Nje taa dɔ de’gɨ a in Siyon’tɨ ə a re,
a ɔr k’aldɔ ta lə de’gɨ kɨ ginn kojɨ’tɨ lə Jakobɨ kɔ.
27 In kin ə in kunmindɨ kɨ a dɔɔ’je nan’tɨ se’de,
lokɨ m’a m’ɔr majel lə’de kɔ§
28 Kin ə jɨ gon mbətɨ kɨ Juwipɨ’gɨ mbəti Poyta kɨ majɨ kin ningə, j’a j’ene in njeban’gɨ lə Luwə. Ningə in kin ə in kajɨ lə’se. Nan re jɨ gon mbətɨ kɨ Luwə mbətɨ’de kin tɔ ningə, j’a j’ene Luwə ndigɨ’de ɓay tadɔ lə kaw’de’gɨ tɔ. 29 Tadɔ Luwə adɨ de nya ə təl taa ji’ə’tɨ el, taa ɓar de ə təl tuwə el tɔ. 30 Kete mayinu, ali ta ta Luwə’tɨ, nan ngɔsine, Luwə oo kumtondoo lə’se, tadɔ kal kɨ Juwipɨ’gɨ ali dɔ ta. 31 Be tɔ ə, ingɨ kaa alidɔ ta ɓone, kadɨ Luwə oo’n kumtondoo lə’se. Lo kin’tɨ nga ningə, ingɨ kaa Luwə a oo kumtondoo lə’de tɔ. 32 Tadɔ Luwə adɨ tarow de’gɨ pətɨ ali dɔ ta, kadɨ ɔjɨ’n’de memajɨ lə’ne.
Tɔjɨ kɨ dɔ Luwə’tɨ
33 Kɨ rɔta’tɨ, nyakingə lə Luwə aldɔ lo, gosɨ, kɨ nyagər li’ə ətɨ ɓol kɨ dum! De kɨ kadɨ gər me ta kɨ gangɨ li’ə goto, de kɨ kadɨ gər kɔjɨ ra li’ə goto.
34 In ə Makitu lə Luwə el’n ene:
«De kɨ gər ta kɨ me Burəɓe’tɨ goto,
De kɨ kadɨ ɔj’ɔ ta goto*
35 «Taa de kɨ kadɨ un nya adɨ Luwə kete,
Kadɨ to go’tɨ ə Luwə ugə ɓang’a ka goto tɔ
36 Tadɔ in Luwə ə ində nya’gɨ pətɨ, nya’gɨ pətɨ toi kɨ takul’ə, tadɔ li’ə. Kadɨ tɔɓar in lə Luwə kɨ dɔkagilo’gɨ kɨ dɔkagilo’gɨ! Amen!
* 11:4 11.4 3-4; 1 Ngar’gɨ 19.10, 18 11:8 11.8 Ndukun kɨ nja joo 29.3; Ejay 6.10 11:10 11.10 9-10; Pa’gɨ 69.23-24 § 11:27 11.27 Ejay 59.20-21, 27.9 * 11:34 11.34 Ejay 40.13 11:35 11.35 Jobɨ 41.3