10
Juwipɨ’gɨ kɨ de’gɨ kɨ in Juwipɨ’gɨ el, Ɓe’de in kareba
Ngannkon’gɨ, nya kɨ uwə me’m ngayn kɨ m’njɨ m’dəjɨ Luwə tadɔ lə Juwipɨ’gɨ, in kadɨ ingəi kajɨ. Tadɔ m’asɨ kadɨ m’mannajɨ lə’de, tokɨ tingəi bil tadɔ lə Luwə, nan k’in ə in tingə kɨ nyagər goto me’tɨ. Tokɨ rɔta’tɨ, gəri row kɨ Luwə isɨ ɔr’n ta dɔ de’gɨ’tɨ el, adɨ isɨ sangi row kin kɨ dɔ’de inɓe’gɨ. Lo kin’tɨ, ingɨ, gotoi dɔ row’tɨ kɨ Luwə isɨ ɔr’n ta dɔ de’gɨ’tɨ. Tadɔ Kirisitɨ ə in ta tɔlta ndukun, kadɨ de kɨ ra un me’ne ningə, Luwə ɔr ta dɔ de’ə’tɨ.
Kajɨ to tadɔ de kɨ ra kɨ un me’ne adɨ Burəɓe
Mojɨ inɓe elta ɔjɨ’n dɔ kɔr ta dɔ’tɨ kɨ gorow lə ndukun ene: «De kɨ təl rɔ’ne go ndukun ningə, de’ə a ajɨ kɨ row lə ndukun kakin* Ningə ta kɨ ɔjidɔ kɔr ta dɔ’tɨ kɨ row kunme ə to kin: «Ononyi kadɨ el me’i’tɨ ene: nan ə a aw dɔran’tɨ wa?» Tadɔ Kirisitɨ in dɔran’tɨ ə re. Taa, nan ə a aw koo wa kaa, el be el tɔ, tadɔ Kirisitɨ ində taa lo koy’tɨ dann njekoy’gɨ’tɨ. Makitu lə Luwə el ene: «Ta lə Luwə in kad’i’tɨ ndəkba, to ta’i’tɨ kadɨ el, in ngarme’i’tɨ. In ta kunme kin ə j’isɨ j’ilə mbər’ə Tokɨ rɔta’tɨ, re ta te ta’i’tɨ tokɨ Jeju in Burəɓe, ə re un me’i tokɨ Luwə un’ə taa dann njekoy’gɨ’tɨ ningə, a ingə kajɨ. 10 Tadɔ kunme kɨ in ngarme’de’tɨ ə Luwə a ɔr ta dɔ de’tɨ, ningə ta kɨ te ta de’tɨ ə a ajɨ’de tɔ. 11 Tadɔ makitu lə Luwə el ene: «De kɨ ra kɨ un me’ne ad’a ə, rɔ’a a sɔl’ɔ el 12 Lo kin’tɨ, dangɨ dangɨ goto dann Juwipɨ’gɨ’tɨ kɨ de’gɨ kɨ in Juwipɨ’gɨ el. Pətɨ Burəɓe kɨ kare inɓe kin ə in Burəɓe lə’de. In kɨ nje kadɨ nya majɨ de’gɨ pətɨ kɨ ɓari tɔ’a. 13 Tadɔ makitu lə Luwə el ene: «De kɨ ra kɨ ɓar tɔ Burəɓe a ingə kajɨ§
14 Nga ningə, kin ə de’gɨ uni me’de adi’ə el ə, lo kadɨ a ɓari tɔ’a goto, a kin ə de el’de ta li’ə el ə, lo kadɨ a uni me’de adi’ə goto, a kin ə de kɨ nje kiləmbər ta li’ə goto ə, lo kadɨ a oyi ta li’ə goto tɔ. 15 A kin ə de’gɨ kɨ njekawkulə’gɨ gotoi ə, lo kadɨ de a iləmbər ta li’ə goto tɔ. Makitu lə Luwə elta dɔ’tɨ be ene: «In nya kɨ rɔnel ngayn kadɨ de oo nja nje kiləmbər Poyta kɨ majɨ* 16 Nan de’gɨ madɨ mbeti təli rɔ’de go Poyta’tɨ kɨ majɨ. Nga ningə, Ejay dəjɨ ta dɔ lo kin’tɨ ene: «Burəɓe, de kɨ un me’ne dɔ mbər’tɨ kɨ j’ilə kin goto 17 Jɨ gər tokɨ de a un me’ne kɨ gorow lə Poyta kɨ majɨ kɨ oo, nga ningə, Poyta kɨ majɨ kin, in mbər ta lə Kirisitɨ. 18 Ə kadɨ m’dəjɨ m’oo ke Juwipɨ’gɨ oyi ta kin el bitɨ wa? Oyi ta kin majɨ. Tadɔ makitu lə Luwə elta dɔ’tɨ ene:
«Ndu nje kiləmbər Poyta kɨ majɨ aw kɨ dɔ ɓe’gɨ pətɨ, taa, de’gɨ kɨ sii dɔboy lo’gɨ’tɨ kɨ dɔnangɨ’tɨ ne pətɨ kaa, ta kɨ ta’de’tɨ osɨ mbi’de’tɨ tɔ
19 Ə kadɨ m’dəjɨ m’oo ke ngann Isirayel’gɨ gəri me ta kɨ ɓar kin el wa? Mojɨ elta kɨ ta Luwə’tɨ dɔ lo kin’tɨ ene:
«M’a m’adɨ jangɨ ra’se dɔ de’gɨ’tɨ kɨ de gər ginn’de el,
M’a m’adɨ wongɨ ra’se ngayn dɔ de’gɨ’tɨ kɨ in de’gɨ kɨ nyagər lə’de goto§
20 Ejay aw bitɨ elta kɨ ta Luwə’tɨ ene:
«De’gɨ kɨ sangɨ kaa sangi’m’in el, ingəi m’in,
M’te kɨ dɔ’m taga m’adɨ de’gɨ kɨ dəji’m’in nya madɨ el.»
21 Nan kɨ ɔjidɔ ngann Isirayel’gɨ, Mojɨ ilə dɔ’tɨ ene:
«Ndɔ’gɨ pətɨ, m’ulə ji’m m’adɨ de’gɨ kɨ nje təl rɔ’de go ta’tɨ el,
De’gɨ kɨ nje tanrɔ*
* 10:5 10.5 Lebitikɨ 18.5 10:8 10.8 6-8; Ndukun kɨ nja joo 9.4, 30.12-14 10:11 10.11 Ejay 28.16 § 10:13 10.13 Juwəl 3.5 * 10:15 10.15 Ejay 52.7 10:16 10.16 Ejay 53.1 10:18 10.18 Pa’gɨ 19.5 § 10:19 10.19 Ndukun kɨ nja joo 32.21 * 10:21 10.21 Ejay 65.1-2