9
Luwə mbətɨ ngann Isirayel’gɨ to de’gɨ lə’ne
Me kində rɔ nan’tɨ me tɔ Kirisitɨ, ta kɨ m’aw to m’el kin in ta kɨ rɔta’tɨ um in ta ngom el. Nga ningə, me’m kɨ kəy inɓe kaa, kɨ tɔgɨ lə Ndil Luwə, mannajɨ dɔ ta’tɨ kin kadɨ in ta kɨ rɔta’tɨ. Me kon kibo ngayn ra’m, ningə me’m to’m kɨ dɔ ndɔ’gɨ tadɔ lə ngannkon’m’gɨ kɨ ginn kojɨ’tɨ lə’m. M’ndigɨ kadɨ darɔ’m inɓe, Luwə man’m, kadɨ m’gangɨ nan kɨ Kirisitɨ tadɔ majɨ lə’de. Adɨ in ngann Isirayel’gɨ kɨ Luwə təl’de ngann’ne’gɨ’tɨ, tɔjɨ’de tɔɓar lə’ne adɨ gəri, un mindɨ’ne adɨ’de, adɨ’de ndukun, adɨ isɨ kawinan non’a’tɨ, ilə ndu’ne adɨ’de*, taa in ginn kojɨ’tɨ lə burəbaw’gɨ kɨ Luwə ɓar’de kete. Ingɨ ə Kirisitɨ *De kɨ Luwə mbət’ə te ginn kojɨ’tɨ lə’de tɔ. Kirisitɨ kɨ in dɔ nya’gɨ’tɨ pətɨ. Majɨ kadɨ tɔjɨ in dɔ Luwə’tɨ kɨ dɔkagilo’gɨ kɨ dɔkagilo’gɨ. Amen.
In kin tɔjɨ kadɨ ndu Luwə təl nya kɨ nda’a goto el. Tokɨ rɔta’tɨ, de’gɨ kɨ ginn kojɨ’tɨ lə *Isirayel in ngann Isirayel’gɨ dɔrɔ el, taa de’gɨ kɨ ginn kojɨ’tɨ lə Abiraham in ngann me’ə’gɨ pətɨ el, tadɔ Luwə el Abiraham ene: «In kɨ ginn kojɨ lə *Isakɨ ə in a ingə’n de’gɨ kɨ ginn kojɨ’tɨ lə’i Nya kin tɔjɨ kadɨ ngann Abiraham pətɨ ə in ngann Luwə el, nan in ngann’gɨ kɨ ojɨ’de kigo kun ndu’tɨ lə Luwə kɨ un adɨ Abiraham ə in ngann’a’gɨ kɨ rɔta’tɨ. Tadɔ Luwə un ndu’ne be ene: «Dɔkagilo’ə inɓe kin be ə, m’a m’re, ningə Sara a ingə ngonn kare§
10 Lo kin’tɨ, ginn’ə gangɨ el ɓay, Rebeka kaa in non ɓay tɔ. In kɨ Isakɨ kɨ kare inɓe kakin tɔ ə ojɨ’n ndungə’gɨ kɨ joo. 11 Nga ningə, kete non kojɨ ngann’gɨ’tɨ kin, lokɨ rai nya kɨ majɨ kɨ nya kɨ majel el ɓay ə, Luwə mbətɨ kɨ kare kigo me ndigɨ’tɨ lə’ne kadɨ ndigɨ ra li’ə tɔl’n ta’ne. 12 Luwə mbətɨ ngonn kare kigo ndigɨ’tɨ lə de madɨ el, nan in kigo ndigɨ’tɨ li’ə in Luwə kɨ ɓar’de, ə el’n Rebeka ene: «Ngonn kɨ ngatɔgɨ a ra ɓər lə in kɨ du* 13 Ta kin te tokɨ makitu lə Luwə el’n ene: «M’ndigɨ *Jakobɨ, ə m’mbətɨ Esuwa
14 Ta kɨ kadɨ j’eli dɔ lo kin’tɨ goto, Luwə in njera nya kɨ dana, nyara kɨ dana el goto rɔ’a’tɨ jagɨ. 15 Tadɔ el Mojɨ ene: «M’a m’ra majɨ kɨ de kɨ kadɨ m’ra si’ə majɨ, ə m’a m’oo kumtondoo lə de kɨ kadɨ m’oo kumtondoo li’ə tɔ 16 In kin in kigo ndigɨ’tɨ lə de madɨ el, taa in kigo kulə’tɨ kɨ ra ngayn el tɔ, nan in kigo ndigɨ’tɨ lə Luwə kɨ nje k’oo kumtondoo. 17 In be tɔ ə, Luwə el’n ta ngar Parawon me Makitu’tɨ lə’ne ene: «In m’inɓe ə m’indəi lo kin’tɨ kadɨ m’ɔjɨ’n tɔgɨ’m kɨ rɔ’i’tɨ, ə kadɨ tɔ’m ɓarɨ’n ta de’gɨ’tɨ pətɨ kɨ dɔnangɨ’tɨ ne tɔ§ 18 Lo kin’tɨ, kadɨ jɨ gər tokɨ Luwə oo kumtondoo lə de kigo me ge’tɨ li’ə, ə adɨ me de ngan kigo me ndigɨ’tɨ li’ə tɔ.
Wongɨ kɨ k’oo kumtondoo lə Luwə
19 De madɨ a el’m ene re Luwə ra nya kɨ me ndigɨ ningə, ke ra bann ə isɨ aw kɨ ta kɨ de’gɨ ɓay wa? Tadɔ de kɨ kadɨ tanrɔ ndigɨ li’ə goto. 20 Nan in de kare par in nan ə kadɨ manjɨ ta Luwə’tɨ wa? Ngoo asɨ kadɨ a el ɓe’ne ene: «Tadɔ ri ə ra’m adɨ m’to be el wa?» 21 Nje kuwə ngoo, asɨ kadɨ, kɨ hanjɨ kɨ kare inɓe kin, uwə’n ngoo kɨ gat’a in ngayn, ə kɨ hanjɨ kɨ kare inɓe kin, uwə’n in kɨ gat’a in ngayn el tɔ. 22 Lo kin’tɨ, Luwə ndigɨ ngayn kadɨ ɔjɨ wongɨ lə’ne, ə adɨ de’gɨ gəri tɔg’ɔ tɔ, nan ore me’ne ə təl ore ɓay dɔ de’gɨ’tɨ kɨ asi tujɨ, kadɨ ɓukɨ wongɨ lə’ne dɔ’de’tɨ, tujɨ’n’de kɔ. 23 Nan, Luwə ndigɨ ngayn tɔ kadɨ n’tɔjɨ tɔɓar lə’ne kɨ rɔ de’gɨ’tɨ kɨ asi k’oo kumtondoo, kɨ ra go’de kete kadɨ sii sə’ne me tɔɓar’tɨ lə’ne. 24 Nga ningə, de’gɨ kin in j’ingi kɨ Luwə ɓar’je. Ɓar’je dann Juwipɨ’gɨ’tɨ par el, nan ɓar’je dann ndəgɨ de’gɨ’tɨ kɨ in Juwipɨ’gɨ el tɔ. 25 Ningə in ta kɨ Luwə inɓe el me makitu’tɨ lə Oje ene:
«De’gɨ kɨ kete in de’gɨ lə’m el,
M’ɓar’de de’gɨ lə’m ɓone,
Ə de’gɨ kɨ kete in njendigɨ’gɨ lə’m el,
M’ɓar’de njendigɨ’gɨ lə’m ɓone*.
26 Nga ningə, lo’tɨ inɓe kɨ de’gɨ eli’de’tɨ eyina:
“In de’gɨ lə Luwə el kin”,
A ɓari’de ngann’gɨ lə Luwə kɨ nje kisɨ kumngayira
27 Ejay iləmbər kɨ yan’ne tɔ, ɔjɨ’n dɔ ngann Isirayel’gɨ ene: «Kin ə re ngann Isirayel’gɨ banyinan to nangira kɨ ta ba’tɨ be kaa, in nje kɨ madɨ’gɨ par ə a ingəi kajɨ. 28 Tadɔ Burəɓe el ene ta lə’ne n’a n’tɔl ta’a kadɨ osɨ taga panyi num, kalangɨ ba num tɔ dɔnangɨ’tɨ ne 29 Ningə in tokɨ ta kɨ Ejay inɓe kaa el kete ene:
«Kin ə re Burəɓe lə njerɔ’gɨ,
Inyə de’gɨ madɨ to ginn kojɨ lə’je el nga a,
Re j’a jɨ to to Sɔdɔm be,
Re j’a to tanan kɨ Gɔmɔr be§
Isirayel in kɨ kajɨ kɨ re kɨ gorow kində me dɔ ramajɨ’tɨ lə Kirisitɨ
30 Ta kɨ kadɨ j’eli dɔ ta’tɨ kin ə to kin: de’gɨ kɨ gəri Luwə el, kɨ sangi row kadɨ n’in de’gɨ kɨ dana el, nan Luwə ɔr ta dɔ’de’tɨ adɨ təli de’gɨ kɨ dana. Təli de’gɨ kɨ dana kɨ gorow kunme kadɨ Kirisitɨ. 31 Nga ningə, ngann Isirayel’gɨ kɨ sangi kadɨ n’in de’gɨ kɨ dana kɨ gorow lə ndukun taa, tei lo ndukun’tɨ kakin el. 32 Tei low’ə’tɨ el tadɔ oyi kadɨ in nya kɨ n’a n’ingəi kɨ row kulə kɨ ra yo um kɨ row kunme dɔ ramajɨ’tɨ lə Kirisitɨ el. Lo kin’tɨ, awi tugəi nja’de mbal’tɨ, awi to kosi. 33 Tokɨ makitu lə Luwə el’n ene:
«Oyi, me ɓebo’tɨ kɨ Siyon,
M’ində mbal kɨ nje tugə de non,
In mbal kɨ nje tugə de k’ilə,
Nan de kɨ un me’ne adɨ, nan rɔ’a a sɔl’ɔ el*
* 9:4 9.4 Tekitaga 4.22; Ndukun kɨ nja joo 7.6; Oje 11.1 9:5 9.5 KNK 2.29 9:7 9.7 Lotum 21.12 § 9:9 9.9 Lotum 18.10 * 9:12 9.12 Lotum 25.23 9:13 9.13 Mal 1.2-3 9:15 9.15 Tekitaga 33.19 § 9:17 9.17 Tekitaga 9.16 * 9:25 9.25 Oje 2.25 9:26 9.26 Oje 2.1 9:28 9.28 27-28; Ejay 10.22-23 § 9:29 9.29 Ejay 1.9 * 9:33 9.33 Ejay 8.14-15