5
Kulə noji nan’tɨ kɨ Luwə
Lokɨ Luwə təl’je de’gɨ kɨ dana takum’ne’tɨ kɨ gorow kunme, dann’je si’ə in kɨ lapiya kɨ takul Burəɓe lə’je Jeju Kirisitɨ. In kɨ takul Jeju Kirisitɨ, kɨ gorow kunme ə, j’ingə’n majikur lə Luwə. Majikur kɨ jɨ ra me’tɨ, j’isɨ jɨ ra rɔnel, tadɔ j’ində me’je dɔ’tɨ kadɨ j’a j’in ginn tɔɓar’tɨ lə Luwə. In kɨ utə, me kon’tɨ kaa jɨ ra rɔnel, tadɔ jɨ gər kadɨ kon a re kɨ koreme, ningə de kɨ nje koreme’ne, a ra dɔ nja’ne’tɨ me nya’gɨ’tɨ kɨ to, ə de kɨ nje kɨ ra dɔ nja’ne’tɨ, in de kɨ aw kɨ nya kindəmedɔtɨ, ningə nya kɨ ində me’ne dɔ’tɨ kin, a in nya kɨ ngom el. Tadɔ Luwə ɓukɨ ndiginan kɨ ində ngarme’je’tɨ kɨ gorow lə Ndil Luwə kɨ kar njay kɨ adɨ’je. Kirisitɨ re oy tadɔ lə njeramajel’gɨ, lokɨ j’asɨ kadɨ jɨ ra nya madɨ kɨ dɔrɔ’je el. Ningə oy kɨ dɔkagilo kɨ Luwə inɓe ɔjɨ. De kɨ dana inɓe mindɨ kaa, ngan ngayn kadɨ de a adɨ rɔ’ne koy’tɨ tadɔ li’ə. Re dum inɓe ningə, de kɨ njera nya kɨ majɨ, ə de mad’a kɨ rangɨ, a uwə rɔ’ne ba kadɨ oy tadɔ li’ə. Lo kin’tɨ, Luwə tɔjɨ’je ndigɨ kɨ ndigɨ’je kɨ taga adɨ j’oo. Luwə adɨ Kirisitɨ re oy tadɔ lə’je, dɔkagilo’tɨ kɨ jɨ nanyi’n me majel’tɨ kɨ ra ɓay. Ningə, tokɨ ngɔsine, kadɨ rɔ koy’tɨ lə Kirisitɨ, təl’je de’gɨ’tɨ kɨ dana takum Luwə’tɨ takul mos’o kin ningə, kibo ngayn ɓay, Kirisitɨ a ajɨ’je ta wongɨ’tɨ lə Luwə kɨ a re. 10 Kete kɨ j’in njeban’gɨ lə Luwə ɓay mindɨ ə, inɓe ulə’je nojɨ nan’tɨ sə’ne kɨ gorow koy Ngonn’o. Ningə kɨ ngɔsine kin ulə’je nojɨ nan’tɨ kɨ rɔ’ne taa, inɓe a ajɨ’je me kisikidɔtaa’tɨ lə Ngonn’o el wa. 11 Ningə, in in kin par el, rɔ’je nəl’je ngayn takum Luwə’tɨ, tadɔ lə Burəɓe lə’je Jeju Kirisitɨ kɨ un’ə ulə’n’je nojɨ nan’tɨ kɨ rɔ’ne.
Adam in kɨ Kirisitɨ
12 In kɨ gorow lə de kɨ kare be kɨ in Adam, ə majel re’n dɔ dɔnangɨ’tɨ, ningə majel re’n kɨ koy, koy ɔdɨ de’gɨ pətɨ, tadɔ de kɨ ra majel el goto, de’gɨ pətɨ rai majel*. 13 Ningə, kete taa kadɨ Luwə te kɨ dɔ ndukun adɨ Mojɨ, majel kɨ ra to me dɔnangɨ’tɨ ne nga, nan tokɨ in dɔkagilo kɨ ndukun goto ɓay, Luwə tudə majel’gɨ kɨ de’gɨ isɨ rai el. 14 Nya kare, koy onɓe dɔ de’gɨ’tɨ pətɨ, ulə ngirə dɔ Adam’tɨ bitɨ te’n dɔ Mojɨ’tɨ. Nje kɨ alidɔ ndu Luwə el, tokɨ Adam aldɔ ndu Luwə kin be kaa, koy onɓe dɔ’de’tɨ. Adam in banakum de kɨ majɨ kadɨ a re. 15 Nga ningə, nya kɨ kadɨ de a ɔjɨ’n majel lə Adam in kɨ kadikare memajɨ lə Luwə kin nan’tɨ goto. In kɨ rɔta’tɨ kadɨ de’gɨ ngayn oyi koy majel lə de kɨ kare kɨ in Adam kin, nan memajɨ lə Luwə in kibo ngayn. Ningə nya kɨ Luwə adɨ bulə de’gɨ ngayn kare, kɨ gorow lə de kare be par, kɨ in Jeju Kirisitɨ kin, nda’a in ngayn. 16 Kadikare lə Luwə kɨ adɨ kin, kand’a to ta dangɨ kɨ kandɨ majel lə de kɨ kareba kin. Majel lə de kɨ kare kin, ndu kɨ osɨ dɔ’tɨ in ta kɨ gangɨ, nan kadikare kɨ re go nyara go’tɨ el kɨ ngayn, kand’a in ta kɨ kɔr dɔ’tɨ. 17 Kin ə re, kɨ tarow lə de kɨ kare be par, kɨ tarow majel li’ə, koy onɓe dɔ de’gɨ’tɨ pətɨ ningə, kɨ tarow lə Jeju Kirisitɨ kɨ kare inɓe kin, j’a j’ingə’n nya kɨ majɨ ngayn kɨ rɔ Luwə’tɨ ɓay. De’gɨ pətɨ kɨ Luwə adɨ’de majikur kɨ to mbar, kɨ kadikare kɔrtadɔtɨ, a onyiɓe kɨ takul Kirisitɨ.
18 Nga ningə, tokɨ kɨ gorow majel lə de kɨ kareba kɨ in Adam, ta kɨ gangɨ osɨ’n dɔ de’gɨ’tɨ pətɨ kakin ə, kɨ gorow nyara kɨ dana lə de kɨ kareba, kɨ in Jeju Kirisitɨ, de’gɨ pətɨ asi kadɨ Luwə təl’n’de de’gɨ’tɨ kɨ dana, kadɨ sii kɨ dɔ’de taa bitɨ kɨ non’tɨ. 19 Tokɨ, kɨ gorow təl rɔ go ta’tɨ el lə de kɨ kareba, de’gɨ pətɨ osi me majel’tɨ kakin ə, kɨ gorow təl rɔ go ta’tɨ lə de kɨ kareba, Luwə a ɔr’n ta dɔ bulə de’gɨ’tɨ ngayn tɔ.
20 Lokɨ ndukun te ningə, majel ojɨ’n nan kɨ dɔ’tɨ, nan lokɨ majel ojinan ningə, memajɨ lə Luwə to mbar mbar inɓe ɓay. 21 Tokɨ majel onɓe kɨ koy kakin ə, memajɨ lə Luwə onɓe kɨ kajɨ kadɨ de’gɨ sii kɨ dɔ’de taa bitɨ kɨ non’tɨ, kɨ takul Burəɓe lə’je Jeju Kirisitɨ tɔ.
* 5:12 5.12 Lotum 2.17, 3.6, 17-19