6
Koy dɔ majel’tɨ, ə kisi kumngayira me Kirisitɨ’tɨ
Ta ri ə kadɨ j’eli nan me lo kin’tɨ wa? Ke kadɨ to jɨ nanyinan kɨ lo ra majel’tɨ kadɨ to memajɨ lə Luwə to’n mbar mbar kɨ dɔ’je’tɨ wa? Jagɨ, in be el. Tadɔ j’in de’gɨ kɨ j’oyi, jɨ gangi nan kɨ majel, nga ra bann be ə kadɨ to jɨ təli j’isi me majel’tɨ ɓay wa? In gəri majɨ kadɨ j’in pətɨ kɨ jɨ rai batəm me tɔ Jeju Kirisitɨ’tɨ, batəm kin tɔjɨ kadɨ j’in de’gɨ kɨ j’oyi nan’tɨ kɨ Kirisitɨ. Kɨ gorow lə batəm kin, duwi’je nan’tɨ si’ə, me koy’o’tɨ. Nga ningə, tokɨ Kirisitɨ ində taa dann njekoy’gɨ’tɨ kɨ tɔgɨ kɨ ətɨ ɓol ngayn lə Baw’je Luwə kakin ə, j’in kaa j’isɨ kɨ dɔ’je taa kisɨ kɨ sigɨ tɔ.
Ningə, kin ə re, j’ində rɔ’je nan’tɨ kɨ Kirisitɨ tokɨ rɔta’tɨ me koy’o’tɨ ə, j’a j’ində taa lo koy’tɨ, tokɨ ndə’n lo koy’tɨ kin be tɔ. Kadɨ jɨ gər majɨ tokɨ, hal de kɨ to kete kin, in kɨ ɓər’ə kagidəsɨ’tɨ kɨ Kirisitɨ nga, kadɨ rɔ’je kɨ to majel kin in kɨ tujɨ kɔ, kadɨ j’in’n ginn tɔgɨ’tɨ lə majel el nga. Tadɔ de kɨ oy, majel onɓe dɔ’a’tɨ el nga. Kin ə re j’oyi nan’tɨ kɨ Kirisitɨ ə, j’uni me’je kadɨ j’a j’isi kɨ dɔ’je taa nan’tɨ si’ə. Jɨ gər kadɨ Kirisitɨ kɨ ində taa dann njekoy’gɨ’tɨ kin, təl oy gogɨ el; koy aw kɨ tɔgɨ dɔ’a’tɨ el nga. 10 Kirisitɨ kɨ oy, oy koy majel, ningə in koy kɨ nja kare par, tadɔ majel’gɨ pətɨ. Ningə kɨ ngɔsine kin, isɨ kɨ dɔ’ne taa tadɔ lə Luwə. 11 Be tɔ ə, ingɨ kaa, majɨ kadɨ oyi rɔ’se to de’gɨ kɨ oyi dɔ majel, ningə sii kɨ dɔ’se taa tadɔ lə Luwə, me tɔ Jeju Kirisitɨ’tɨ.
12 Majɨ kadɨ adɨ majel onɓe dɔ rɔ’se’tɨ el. Kadɨ in təli rɔ’se go ndigɨ’tɨ lə darɔ el. 13 Adi ngonn rɔ’se madɨ kare ra nya kɨ majel el, kadɨ təl nyara kulə kɨ gorow’ə’tɨ el, el. Nan kadɨ uni rɔ’se ba pətɨ tadɔ kulə lə Luwə, to de’gɨ kɨ indəi taa dann njekoy’gɨ’tɨ. Kadɨ darɔ’se ba pətɨ in tadɔ kulə lə Luwə, kadɨ təl nyara kulə kɨ dana. 14 Lo kin’tɨ, majel a onɓe dɔ’se’tɨ el, tadɔ in ginn tɔgɨ’tɨ lə ndukun el, nan memajɨ lə Luwə ə in dɔ’se’tɨ.
Gangɨ nan kɨ majel tadɔ təl’n rɔ go ndu Luwə’tɨ
15 Ta ri ə kadɨ j’eli dɔ lo kin’tɨ wa? Ke j’a jɨ ra majel tadɔ k’in kɨ j’in ginn tɔgɨ’tɨ lə ndukun el, nan j’in ginn tɔgɨ’tɨ lə memajɨ lə Luwə yo wa? Jagɨ, in be el. 16 In gər ɓətɨ kadɨ kin ə re un rɔ’i kadɨ in ra kulə adɨ de madɨ ningə, in təl ɓər lə de’ə kin. Adɨ re uni rɔ’se’tɨ kadɨ rai majel ningə, in ɓər lə majel kadɨ aw sese koy’tɨ, a re in təli rɔ’se go ndu Luwə’tɨ tɔ ningə, təl rɔ go’tɨ kin a aw sese me nya ra’tɨ kɨ dana tɔ. 17 Jɨ ra oyo Luwə tadɔ kete in ɓər’gɨ lə majel, nan kɨ ngɔsine kin, in təli rɔ’se kɨ me kɨ kare gorow nyando’tɨ kɨ majɨ kɨ ingəi. 18 Luwə taa’se ji majel’tɨ ilə’se taa, adɨ in təli, in ginn tɔgɨ’tɨ lə nyara kɨ dana nga. 19 M’elta be to ta k’el de’gɨ, tadɔ re in be el ə, kasɨ el lə’se a ra kadɨ in gəri me ta kin el. Tokɨ kete uni ngann rɔ’se’gɨ ba pətɨ to ɓər’gɨ indəi ta nya’tɨ kɨ to njen, kɨ nyara kɨ majel, kɨ kɨ lo kaya’tɨ kɨ a aw kɨ de kadɨ tanrɔ Luwə kakin ə, majɨ kadɨ, kɨ ngɔsine kin, uni ngann rɔ’se’gɨ to ɓər’gɨ indəi ta nya ra’tɨ kɨ dana, kɨ a aw sese kadɨ ari njay. 20 Dɔkagilo’tɨ kɨ in ɓər lə majel kin, usɨ’se dɔ nya ra’tɨ kɨ dana el. 21 Nga ningə, in ri ə kadɨ a ingəi me nya’tɨ kin ɓay wa? Nya kin in nya kɨ me’se olo dɔ’tɨ ə adɨ’se rɔsɔl, tadɔ ta tɔlta’a in koy. 22 Ningə kɨ ngɔsine kin, tokɨ Luwə taa’n’se ilə’se taa, adɨ in təli ɓər’gɨ li’ə, kulə ra’se a aw sese me kar njay’tɨ, kadɨ ta tɔlta’a ə ingəi kajɨ kɨ bitɨ kɨ non’tɨ. 23 Tadɔ nyakugə ɓangɨ majel in koy, ningə nya kadɨ kɨ Luwə adɨ’je kare in kajɨ kɨ bitɨ kɨ non’tɨ, me tɔ Jeju Kirisitɨ kɨ Burəɓe lə’je.