15
Angele ni kükü jändrän taretare ngwianka ni rüere
Yebti jändrän mda krikri rakadrekä abko bä rababa kä käinbti abko btä ti ñan töi rababa krütare mda abko krörö: Ngöbö mätä kri ye abko rabadre bare täte jökrä nitre nünanka niara rüere btä abko angele ni kükü näma näin jändrän taretare keta kükü mrä ngwena kisete, ni nünanka Ngöbö rüere mikakäre ja tare nike kri abko rababa tuen tie. Mdakäre abko, jändrän mdara jire tuaba tikwe abko bä rababa tuen mren bidriore kwrere abko näma mritani ñukwä jutrabe ketetibe rababa tuen tie. Mren bidriore ye känti abko nitre näma nünaninkä arpa ketaninte kisetekisete rababa tuen tie. Ni jändrän kri krübäte kwrere amne bä dätebare, ye nire nire käkwe mikani ñakare ütiäte ngöböre jae käkwe ganainbare kwäräbe amne niara kä tikani ñakare kwetre jabtä amne kö okwä jändrän tankrä ni yekwe abko mikani ñakare kwetre jabtä, ye mden ie Ngöbökwe arpa biani abko näma kisete täkäkrä Ngöbö käikitakakäre. Moisés, sribikä Ngöbökwe käkwe Faraón ganainbare angwane, ka niebare kwe Ngöbö käikitakakäre, ka ye kwrere niaratre näma niere amne ni Kordero käkwe ka niebare, ye kwrere abko niaratre näma niere abko krörö:
Ni Dänkien Ngöbö Di Kri Jändrän Jökrä Nuenkrä, makwe jändrän krikri krübäte nuenbare, ye abko bä nuäre jökrä.
Amne ma abko tä gobrane kärekäre.
Ma abko era metre amne ji makwe abko kuin metre jökrä.
Ni jökrä käkwe ma jürä ngwiandre ni Dänkien.
Erere arato, ni jökrä käkwe ma mikadi ütiäte jae ni Dänkien, ñobtä ñan angwane ma aibe kuin deme amne metre.
Erere arato, ni jökrä jatadi, käkwe ma käikitadikä, ñobtä ñan angwane mata kukwe ükete era metre ni jökrä kräke abko nena gare aisete,
abko nitre ye rababa ka niere kore.
Yebti tikwe nikrabata angwane, ju blitakrä Ngöböbe nuäre ngwiandre näma kä käinbti abko jukwei gitiaba, rababa tuen tie amne, ju yete abko kukwe keta jätä biani nuendre nie Ngöbökwe abko näma ükani. Angwane ju blitakrä Ngöböbe ye te angele ni kükü näma abko jataba ju bäre. Angeletre ye abko näma kukwe taretare krübäte nuendre keta kükü Ngöbökwe abko ngwian näma kisete kwetre. Angeletre ye abko näma dän merebe trä ngitiekä kädekata lino kitani jabtä te näma näin amne koria orore näma kitani ja kötäbti ta kwetre abko jataba tie. Angwane jändrän kräbkä näma Ngöbö bäre temen, jändrän ye krati abko käkwe blato orore te Ngöbö mätä kri nitre nünanka niara rüere btä näma mikani abko bianba kwe angele itire itire ie. Ngöbö ye mden tä nüne kärekäre. Angwane ju blitakrä Ngöböbe nuäre ngwiandre abko te Ngöbö di kri bä rababa abko ngübü aibe rababa gwita temen amne, kukwe tare kri krübäte ngwian näma angele ni kükükwe ye ngämi niken ta, känenkri ni ñan raba neme jire gwi ju yete, rababa tuen tie.