16
Blato kwä kükü te Ngöbö mätä kri näma mikani
Abti ju blitakrä Ngöböbe te ni kukwei rababa ruen kri ja dibti tie, kä rababa niere angele ni küküye: Ngöbö mätä kri tä mikani blato kwä küküte, ye mun nän iente kä temenbtä amne ni nünanka kä temenbtä sebti, nieba kore angeletreye. Ye kwrere bkänä, angele rikaba iti käne käkwe Ngöbö mätä kri näma blatote ye ianteba kä temen yebti angwane, ni jökrä, btä ni jändrän kri krübäte kwrere ye kä näma tikani amne, ni jändrän kri krübäte kwrere abko bä sribebare, ye nire nire näma mike ütiäte ngöböre jae, nitre ye abko kwata rababa ngütüete käme jökrä ietre abko bä rababa käme amne rababa tare krübäte ietre.
Yebti angele nibukäre käkwe Ngöbö mätä kri näma blatote ye ianteba mrenbti angwane, ñö mrente ye rikwitaba därire jökrä. Däri ye abko rikrakaba ribi ribi bäsi ni kämikata angwane, ni därie tä nikrenkä ye kwrere jire mren ñöi rababa, aisete jändrän nünanka mrente mrente ye gataba jire jökrä.
Yebti angele nimäkäre käkwe Ngöbö mätä kri näma blatote ye ianteba ñö krikribti amne ñö okwä kiakiabti. Angwane ñö amne ñö okwä ye rikwitaba därire jökrä arato. Angwane angele mdara jire abko ñö ngibiabtikä kukwei jaraba tie, käkwe nieba Ngöböye:
Ngöbö Deme, ma nämanena kira kena amne ma tä käre mtare.
Mata ni mike ja tare nike kore, se abko mata nuene kuin era metre, ñobtä ñan angwane nitre nünanka ma rüere käkwe juta deme makwe kämikani angwane, niaratre därie ianinte kabre kä temen nebtä.
Erere arato, nitre ma kukwei niekä därie ianinte kwetre.
Ye mden ütiäre abko mata däri bien ñadre ietre mtare.
Niaratre käkwe kukwe nuenbare kore, ye mden ütiäre mata nuene kore btätre arato ye. Abko kore se,
nieba angelekwe Ngöböye.
Yebti ñukwä grä känti abko ni kukwei jaraba mda tie, käkwe nieba Ngöböye: Ni Dänkien Ngöbö Di Kri Jändrän Jökrä Nuenkrä, ma abko tä kukwe ükete kuin era metre nitre nünanka ma rüere kräke, rababa niere kore Ngöböye.
Angwane angele nibkäkäre käkwe Ngöbö mätä kri näma blatote ye ianteba ñänänbti angwane, ñänä ye ie ja di bianba ni kukwakrä ñukwä kwrere. Angwane ñänänkwe ni jökrä kwata kukwaba tare krübäte angwane, Ngöbö kukwe taretare kri juanka, ye rüere rababa ñäke kämekäme jirekäbe mda, akwa kukwe kämekäme kitaba ñakare temen kwetre amne Ngöbö mikaba ütiäte ñakare jire chi kwetre jae.
10 Yebti angele nirikekäre käkwe Ngöbö mätä kri näma blatote ye ianteba ni jändrän kri krübäte kwrere näma gobrane yebti. Angwane kä gobrankrä kwe, ye känti kä rababa iko jökrä. Ye ngwane kukwe taretare nakaninkära nibtä, abtä ni jökrä rababa ja tare nike kri, kä rababa ja tüdrä kwete be tute ja tare nikabtä. 11 Akwa niaratre nämane ja mike ngite ño ño Ngöbö rüere abko kitaba ñakare temen kwetre amne jirekäbe rababa ngütüete jökrä ngrabare, kisete rababa ja tare nike kri krübäte, abtä rababa ñäke kämekäme Ngöbö kä käinbti se rüere.
12 Yebti angele ni tikäre käkwe Ngöbö mätä kri näma blatote ye ianteba ñö kri Eufratebti angwane, nitre gobranka btä rükä kwekwe kä driri jatani abko rikadre kä nötabti ta, abkokäre ñö kri Eufrates ye grötaba jökrä.
13 Yebti tikwe jändrän tuaba krörö mda: Mökata kadate, ni jändrän kri krübäte kwrere kadate amne ni ngöbö ngwarbe kukwei niekä abko kadatekadate üai käme gwre kwrerekwrere jataba komä mentokwäre ti okwäbti. 14 Angwane üai käme komä bä rababa gwre kwrere ye rababa sribi kri ñan tuabare nuene abko rikaba nitre gobranka krikri kä jökräbti temen ükekrö rükäre Ngöbö Di Kri Jändrän Jökrä Nuenkrä ye rüere. Ye näire Ngöbökwe rüe ganaindi kwäräbe.
15 Angwane ni Dänkien abko käkwe nieba: Ni gokä tä kite batibe, ye kwrere ti jatadita, aisete munkwe mokre jabti amne nire nire tädi mokrere jabti käkwe ja ngibiadre kukwe kämekäme Ngöbö rüere ye ngäniene angwane, ñan tädre dikekä ni bütiere kwrere, abkokäre tä dän ngibiare kuin jökrä jabtä amne bütiekrä gaidre kri kräke abko ñan tuadre ie, abkokäre tä dän ngibiare kuin jakrä, ye abko tädre ja ngibiare kukwe kämekäme Ngöbö rüere ngäniene. Ni ye abko btä kä rabadi nuäre amne Ngöbökwe ja di biandi ie. Abko kore se, nieba ni Dänkienkwe.
16 Yebti üai käme nimä ye käkwe nitre gobranka krikri ükakröba jökrä kä kädianta Armagedón hebreore ye känti rükäre Ngöbö rüere.
17 Angwane angele ni kükükäre käkwe Ngöbö mätä kri näma blatote ye ianteba mürete käinta. Ye btäräbe ju blitakrä Ngöböbe, känti Ngöbö nämane täkänintbe kürä gobrankräbti, ye känti ni kukwei rababa kri, kä rababa niere krörö: ¡Jändrän jökrä nibira bare täte jökrä! ni kukwei rababa niere. 18 Angwane mera rababa trä ngitiekä, kä ngö rababa, unsuni ngö rababa krikri krübäte amne dobo jataba nakaenkä abko rababa dobo mike grükekä jökrä, ye abko ni nükani nüne kä nebtä angwane dobo ñan rakakabare kri krübäte abko erere dobo rakakaba. 19 Dobo rakakaba kri krübäte ye abko käkwe juta kri Babilonia* ñäkänintbe ketamä temen amne ju krikri juta mda mdate rikaba jökrä temen. Angwane Ngöbö mätä kri bä mikata uba döi kwaka kwrere jire, bti juta Babilonia mikadre ja ngie nuen kwe ye abko rükabata töre ie. 20 Angwane kä butu mrente amne kä ngitiore krikri mentokwäre abko rikaba ngwarbe jökrä amne rababa tuen ñakare mda amne, 21 ñü jä kukwän kwrere kä käinbti rababa näkäen temen nibti. Ñü järe ye abko däbä kilo gre ketebu näre abko rababa näkäen temen. Ngöbö rababa ni mike ja tare nike kri krübäte kore, yebtä abko ni jökrä rababa ñäke kämekäme Ngöbö rüere.
* 16:19 Juta Babilonia käta juta Roma bä mike nütüta.