5
Kordero abko ütiäte täräkwata mrianinkä ye metatekä
Angwane kürä gobrankrä, bti Ngöbö näma täkänintbe. Niara kise ruenkri abko täräkwata mrianinkä ketaninte näma, btä ti okwä rababa. Täräkwata ye abko näma tikani jökrä terikri amne btärikri amne, näma ketaninkä kuin bä kükü ja täritäri munkwatabti, rababa tuen tie. Angwane angele bäri di kri näma iti, btä ti okwä rababa amne, angele ye käkwe ngrateba kri käkwe nieba: ¿Nire bäri ütiäte kri abko käkwe täräkwata ne metadite amne, munkwata keta kükü mikani ja täritäri täräkwata ketakakrä abko nirekwe diandikä täräkwatabtä amarebti ye? rababa niere kore. Akwa kä käinbti, kä temenbtä, amne dobo täni abko ni kwanba ñakare jire iti täräkwata ye metatekä amne ñäkäkä btä. Ni ütiäte ñan kwanba jire iti täräkwata ye metatekä amne ñäkäkä täräbtä ti okwäbti, yebtä abko ti rababa müen krübäte. Abtä nitre unbre unbre näma siba yete abko iti käkwe nieba tie:
Makwe ñan müa mda, ñobtä ñan angwane ni iti Judá mräkäkri abko dite kwra lion kwrere, niara abko jatani David bkünkri amne niarakwe jändrän jökrä Ngöbö rüere ganainbare kwäräbe, aisete niara abko bäri ütiäte käkwe tärä se metadite amne ketaninkä bä kükü ja täritäri se diandikä kwe arato, ni unbre ye käkwe nieba kore tie.
Ye btäräbe, Ngöbö näma täkänintbe kürä gobrankräbti, ye ngätäite amne jändrän kräbkä ye ngätäite amne nitre unbre unbre ni gre bti nibkä ye ngätäite ni näma iti abko rababa tuen Kordero kwrere tie. Ni ye abko näma nünaninkä, akwa Kordero müre ketani, kwrere jire rababa tuen tie. Erere arato, ni ye abko di kri, aisete niara di ye abko rababa tuen kroture krä kükü tie amne niara okwä rababa tuen kwä kükü tie, ye abko Ngöbö üai ni kükü tä näin kä jökräbti temen abko tikwe tuaba. Angwane Ngöbö nämane täkänintbe kürä gobrankrä yebti, ye kise ruenkri täräkwata näma, ye ni Kordero kwrere ye käkwe dianba kisete ti okwäbti. Niarakwe täräkwata ye dianba kisete, ye btäräbe jändrän kräbkä näma yete amne nitre unbre unbre ni gre bti nibkä näma yete, ye rikaba ngitiekä ngukudokwäbti temen ni Kordero kwrere ye ngwärekri, niara mikakäre ütiäte jae. Angwane nitre unbre unbre ye kisetekisete abko arpa näma amne, blato kiakia orore orore ngwian näma kisetekisete kwetre arato abko te kri ngwäri mnüne rä bäne näma kwetre. Kri ngwäri mnü rä bäne näma blatote kwetre, ye abko ni itire itire tödekaka Jesubti tä nüne kuin deme Ngöbökrä käta blite Ngöböbe abko bä näma kore kwetre. Angwane niaratre rababa ka btin niere krörö ni Kordero kwrere ie:
Ma aibe ütiäte kri, kä raba täräkwata ye den kisete amne ketaninkä munkwatabti, ye ma aibe raba denkä mento,
ñobtä ñan angwane ma abko müre ketani ni kräke amne,
ja däriebti makwe ni bätäkä ngwarbe kökanintarita Ngöbökrä.
Ye abko, ni kukwe bätäkä ngwarbe amne
ni juta kwatirekwatire te amne
ni nünanka kä ketareketare temen,
te makwe ni kökanintarita ruäre rabakäre ni jen Ngöbökwe.
10 Amne ma köböire Ngöböta gobrane ni tödekaka mabti yebti
amne makwe mikani sribire ni blitaka Ngöböbe ni mda mda diäre kwrere Ngöbö nikwe kräke.
Amne niaratre käkwe gobrandi kä nebtä mabe,
abko nieba kwe ti okwäbti.
11 Yebti tikwe nikrabata mda angwane, Ngöbö näma täkänintbe kürä gobrankräbti, ye bäre temen amne jändrän kräbkä ye bäre temen, erere arato nitre unbre unbre näma ye bäre temen angele kukwei rababa ruen kwati krübäte tie. Ye erere bkänä, angeletre näma kwati kwati krübäte abko ni ñan rabadre tanre 12 amne rababa Jesu bä mike Kordero kwrere, kä rababa ngrente ja dibti, kä rababa niere:
¡Kordero ye müre ketani ni diantarikäre,
ye ütiäre abko Ngöbökwe ja di kri mikani niara kisete amne raba jändrän jökrä bkäne!
¡Erere arato, niara aibe raba töbtä kri amne di raba jändrän jökrä bti ta amne,
niara aibe raba mikani ütiäte jae amne
raba käikitaninkä amne demainbare!
abko angele kukwei rababa ruen kore tie.
13 Yebti jändrän jökrä dätebare Ngöbökwe tä nüne kä käinbti, kä temenbtä, dobo täni amne mrente abko kukwei rababa ruen krörö tie arato:
¡Ngöböta täkänintbe gobrane küräbti amne Jesu Kordero kwrere, niaratre nibu ye aibe raba demainbare amne raba mikani ütiäte kri!
¡Erere arato, raba käikitaninkä amne raba ja di bkäne kri kärekäre!
abko jändrän jökrä rababa niere kore. 14 Angwane jändrän kräbkä näma kürä gobrankrä bäre temen, ye abko rababa niere: ¡Jän, ye kwrere raba bare! ¡Amen! rababa niere. Angwane nitre unbre unbre ni gre bti nibkä, ye rababa jökrä ngukudokwäbti temen Ngöbö amne ni Kordero kwrere ye ngwärekri, niaratre mikakäre ütiäte jae abko tikwe tuaba kore.