6
Munkwata diandrekä täräbtä angwane dre dre rakadrekä
Yebti ni Kordero kwrere ye käkwe munkwata täräkwata ketakakrä keta kükü ye diankaba keteti käne ti okwäbti angwane, jändrän kräbkä näma kürä gobrankrä bäre temen, ye krati käkwe ñäkäba krikri be abko kukwe rababa ruen unsuni ngö kwrere tie abko käkwe nieba: ¡Jakwe! nieba kwe. Ye btäräbe tikwe nikraba angwane, mdä ngwen bürere näma, btä ti okwä rababa. Angwane ni näma näin mdä yebti abko näma tukwen rükrä ngwena kisete amne, niarakwe rüe ganaindre ye bä mikakäre korona bianba ie, bti niara rikaba ni jökrä ganaine rübtä.
Yebti ni Kordero kwrere ye käkwe munkwata ketebu täräkwata ketakakrä ye diankaba angwane, jändrän näma kürä gobrankrä bäre temen ye krobukäre kukwei jaraba tie, käkwe nieba krörö: ¡Jakwe! nieba kwe. Ye btäräbe, mdä mda jataba tuen tie. Mdä ye abko bä tain amne ni näma näin bti abko käkwe kä jäme diandrekä jökrä nikän kä nebtä amne, ni rabadre ja kämike jökrä kwärikwäri, abkokäre ja di bianba ie angwane, ngitra kri bianba rükrä ie arato.
Yebti ni Kordero kwrere käkwe munkwata täräkwata ketakakrä diankaba ketamäkäre angwane, jändrän näma kürä gobrankrä bäre temen ye krämäkäre kukwei jaraba tie, käkwe ¡Jakwe! nieba. Ye btäräbe tikwe nikraba angwane, mdä bä drüne, btä ti okwä rababa amne, ni näma näin mdä yebti abko näma jändrän däbä nuatekrä ngwena kisete. Angwane jändrän ketabkä, ye ngätäite Ngöbö kukwei jaraba krörö tie:
Makwe mrö gaka kä jökräbti temen. Yebtä abko ngwian ganaindre köböiti abko biandre jökrä trigo kilo kratibe btä. Erere arato, ngwian ganaindre köböiti abko bti sebada kökadre kilo krämäbe jökrä, akwa olibo köi amne uba döi,* ye abko makwe ñan juan ngwarbe jire chi, nieba kore kwe abko jaraba tie.
Yebti ni Kordero kwrere ye käkwe munkwata täräkwata ketakakrä diankaba bäbkäkäre angwane, jändrän näma kürä gobrankrä bäre temen, ye abko kräbkäkäre käkwe ¡Jakwe! nieba. Ye btäräbe tikwe nikraba angwane, mdä bä ngwen bürere nita kite krüte bäta nebe kwrere, btä ti okwä rababa. Mdä yebti abko ni kädekata Gata näma näin amne Gata jiebti abko ni kä nakebtä ngibiabtikä näma näin, ni kämikani Gatakwe ngwiandre ja tare nike kä nakebtä abkokäre. Ngöbökwe köbö biani ietre ni kämikakrä krörö: Nita nüne kä ketareketare temen abko tä ñäkänintbe ketabkä ye abko kämikadre keteti rübtä. Erere arato ni krütadre mrö miare, bren kisete amne kwra krübätekrübäte käkwe ni ye kämikadre abko erere Ngöbökwe köböi biani ietre.
Yebti ni Kordero kwrere ye käkwe munkwata täräkwata ketakakrä diankaba bärikekäre angwane, nitre Ngöbö kukwei mikaka gare käkwe nünankabare dite Jesubtä amne niara rükaninte ñakare kwetre abtä kämikani abko üai näma ñukwä grä täni, sribi kwekwe Ngöbökrä nämane dbe kräke bä mikakrä, btä ti okwä rababa. 10 Angwane niaratre üai näma ñäke ja dibti krörö:
Ngöbö, ma abko Gobranka jändrän jökräbti amne ma deme amne ma abko kukwe era niekä käre. Nitre nünanka ma rüere kä temenbtä käkwe nun kämikani tödekabtä Jesubti, ye abko ¿ñongwane kukwe ükadite kräke, käkwe mikadi ja ngie nuen nun dokwäre amarebti ye? näma niere kore. 11 Angwane dän bä ngwen bürere bianba ietre, niaratre abko metre Ngöbö ngwärekri bä mikakäre. Kukwe ükarete nitre niaratre kämikaka kräke, ye abko ngibiadre ken kwetre abti niaratre mräkä sribikä Ngöbökrä mda mda kämikadre täte jökrä abko rabadre jökrä ketetibe bentre angwane, Ngöbökwe kukwe ükadite niaratre rüekrä, käkwe rüe mikadi ja ngie nuen niaratre dokwäre, nieba kwe ietre.
12 Yebti ni Kordero kwrere ye käkwe munkwata täräkwata ketakakrä diankaba bä tikäre angwane, tikwe mikaba ñäräre angwane, dobo rababa nakaenkä kri krübäte kä temenbtä, rababa tuen tie amne ñänä abko bä rikwitaba iko jökrä. Bäsi dän drüne, ye kwrere jire ñänä bä rababa. Sö abko bä rikwitaba tain bürere däri kwrere rababa tuen tie. 13 Angwane kri ngwäkä kädekata higo abko tä kite tain mrä abko müreta kite mate ribi käta münente jökrä higo kriebtä, ye kwrere jire muke rababa betekä timontimon kä temen nebtä rababa tuen tie. 14 Angwane täräkwata mriakata, ye kwrere jire kä käinbti se rikaba nibrenkä, nibrenkä, nibrenkä angwane, ñan rababa mda rababa tuen tie amne, Ngöbökwe kä tokwä krikri amne kä butu mrente mrente diankaba jökrä mento arato, rababa tuen tie.
15 Angwane nitre jreire kä nebtä gitiaba jökrä kä mkäte amne jäkwata mkäte ngitiobti Ngöbö ngäniene. Erere arato, nitre gobranka krikri amne nitre rükä dänkien amne ni jändrän bkänkä krikri amne ni ütiäte krikri, btä nitre klabore amne nitre ñakare klabore nünanka Ngöbö rüere gitiaba jire jökrä kä mkäte jrei ben gwaire Ngöbö ngäniene, 16 kä rababa niere krörö ngitioye amne jäkwataye: Ngöböta täkänintbe kürä gobrankräbti amne ni Kordero kwrere mätä kri, se ngäniene nun üke ja täni amne jakwe nunbti temen, 17 ñobtä ñan angwane Ngöbökwe ni mikadre ja ngie nuen kri krübäte abko käi nüra, ¿se abko nirekwe nünandrekä jabtä Ngöböbe se? nitre nünanka Ngöbö rüere rababa niere kore ti okwäbti.
* 6:6 olibo köi amne uba döi. Mrö mda mda nämane krüte jökrä angwane olibo köi amne uba döi aibe nämane angwane yebti rabadre nüne, aisete mrö jökrä ngätäite ye abko bäri ütiäte nünankrä.