7
Ngöbökwe ni jen kwe ngibiadi jenena jakrä
Yebti angele näma nibkä, btä ti okwä rababa mda. Angele näma iti kä driri, iti nindrini, iti ngwitäräkri amne iti mötarikri. Angwane müre ñan rabadre mate mda kä nebtä, mrenbtä amne kribtä, abkokäre niaratre näma müre ketebtä. Ye btäräbe angele mdara jire näma kä driri jataba arato abko Ngöbö nire käi näma tikani jäbtä abko ngwian näma kisete kwe. Angele ye rükaba angwane, angele nibkä ie Ngöbökwe ja di biani kä juankrä ngwarbe amne mren juankrä ngwarbe mürebti, yebti angele rükaba mrä käkwe ngrateba kri ja dibti, käkwe nieba krörö:
Nitre sribikä Ngöbö nikwe kräke, ye okobtä Ngöbö käi ketaka ngämi ngibiakäre Ngöbö mätä kri ye ngäniene, ye känenkri munkwe ñan kä temen ye juan ngwarbe. Erere arato, munkwe ñan mren amne kri juan ngwarbe mürebti, nieba kwe ietre ti okwäbti.
Angwane nitre israelita nibe btä Ngöbö käi ketadrekä ngibiakäre kukwe taretare ngäniene nieba jökrä abko 144,000 abko ni kukwei jaraba kore tie.
Nitre därebare juta Judákri btä Ngöbö käi ketakaba abko 12,000.
Nitre därebare juta Rubénkri abko 12,000,
juta Gakri abko 12,000.
Juta Aserikri abko 12,000,
juta Neftalíkri abko 12,000,
juta Manasékri abko 12,000.
Juta Simeónkri abko 12,000,
juta Levíkri abko 12,000,
juta Isacarekri abko 12,000.
Juta Zabulónkri abko 12,000,
juta Josékri abko 12,000,
juta Benjamínkri abko 12,000 arato.
Ni kwati dän ngwen bürere kitani btä käkwe Ngöbö käikitaninkä
Yebti tikwe nikraba angwane, ni kä jökräbti temen näma kwati, btä ti okwä rababa. Ni bätäkä ngwarbe amne ni kukwe bätäkä ngwarbe näma, erere arato ni nünanka juta bätäkä ngwarbe, ye näma kwati kwati krübäte nünaninkä kürä gobrankrä Ngöbökwe ken amne ni Kordero kwrere ye ngwärekri, btä ti okwä rababa. Nitre rababa kwati krübäte, aisete ñan rababa tanre jire chi. Nitre ye abko ngite ñakare mda Ngöbökwe niebare btätre, ye bä mikakrä abko dän bä ngwen bürere bürere te näma näin amne näma datile kriekä* ngwena kisetekisete kä ngwiankäre nuäre jabtä. 10 Angwane rababa ngrente ja dibti, kä rababa niere krörö:
¡Ngöböta täkänintbe kürä gobrankräbti amne ni Kordero kwrere, ye aibe köböire nita nebe dianintari jökrä!
rababa niere kore.
11 Angwane kürä gobrankrä bti Ngöbö näma täkänintbe ye bäre temen, nitre unbre unbre bäre temen btä jändrän kräbkä ye bäre temen angeletre näma nünaninkä jökrä, käkwe ja okokrä mikaba neme dobobtä temen, käkwe Ngöbö käikitakaba, 12 krörö:
¡Amen!
Ni jökrä raba Ngöbö demaine amne käikitekä amne, Ngöbö aibe töbtä kri amne ni jökrä raba kuin niere kärekäre ie.
Erere arato, Ngöbö aibe mika ütiäte jae amne niara aibe di kri jändrän jökrä bti ta.
Ye aisete Ngöbö nikwe ye aibe abko mika ütiäte kri kärekäre ni jökräkwe. Abko kore se.
¡Amen!
abko angeletre rababa niere kore.
13 Ye btäräbe nitre unbre unbre iti käkwe nieba krörö tie:
¿Nitre dän ngwen bürere ngwen bürere kitani jabtä, se abko nire amarebti se? Mdakäre abko, ¿niaratre kä mdenbo tä näin ruen? nieba kwe tie.
14 Angwane tikwe nieba mda ie:
Ne abko. Niaratre garera mae ti mräkä, aisete makwe nie tie, tikwe nieba ie.
Abtä niarakwe nieba krörö mda tie:
Ja tare nikani kri tödekabtä Jesubti angwane, nitre se käkwe ja tare nikani arato, akwa krütani tödekabtä bti abko mden se. Angwane dän bätäteta kuin tä nebe ngwen bürere, ye kwrere niaratre käkwe tödekani Jesubti angwane, ja bätäninte ni Kordero kwrere däriete kwetre angwane, Ngöbökwe niaratre ngite dianinkä mento btä abko dän ngwen bürere bürere bä mikata btä mtare.
15 Ye mden kisete kürä gobrankrä Ngöbökwe, bti Ngöböta täkänintbe gobrane abko känti niaratre tä sribire Ngöbökrä dibire rare mtare.
Ngöbökwe niaratre ngibiadi kärekäre.
16 Ye känti ñan mrö nikadre mda kwetre amne ja tare nikadi ñakare mda kwetre tomna miare.
Erere arato, ñänänkwe ñan kukwadre jire chi mda amne kä ngire käkwe ñan nikadre jire chi mda,
17 ñobtä ñan angwane ni Kordero kwrere tä kürä gobrankrä Ngöbökwe känti abko käkwe niaratre ngibiadi.
Nitre obeja ngibiaka tä obeja ngibiare, ye kwrere ngibiadi kwe.
Angwane ñö ni mikaka nüne kärekäre, ye känti näin niaratre ngwena ñö tuen jae.
Amne kukwe taretare btä tätre müen, ye ñan rabadi jire chi mda amne Ngöbökwe okwä ñöi rötadi jökrä ietre,
abko nieba kore kwe tie.
* 7:9 datile krikä. Datile krie abko dba krie kwrere, akwa tukwä ñakare btä amne ngwä abko mane amne bänänte, aisete kuin kwetadre.