10
Kaka-pali me! Auk kom le bel atuil Israel las asa la? Auk kohe-kanas le halin Ama Lamtua beles boa-blingin deng oen in kula-sala ngas. Eta daid ela, halas-sam auk daleng kolo.
Auk bisa tek deng atuil nias oen-lalin na: oen makoe le muid Ama Lamtua. Mo oen makoe ela kon no, oen nangan taan lalan in toma ka lo. Undeng oen nangan taan lalan in nuil toma, man tao atuli li le babanan nol Ama Lamtua ka lo. Tiata oen nuting lalan esan, le halin soba-naan in babanan nol Una. Nini ela, oen dai hii-ming se Un lo.
Eta atuli li suma daek muid atorang ngas tuun, le halin Ama Lamtua Allah sium one lam, na nol lo bii. Undeng Kristus daek nuli nas totoang son, le halin kit babanan nol Ama Lamtua. Tiata halas ni totoang atuil in parsai se Kristus sas, haup in babanan nol Ama Lamtua Allah son.
Ama Lamtua le bel boa-blingin atuli li totoang deng oen in kula-sala ngas
Elia, hmunan nu upung Musa tulu lalan se in Dula Niu ka son, le halin atuli li haup in babanan nol Ama Lamtua Allah, sadi oen daek muid Ama Lamtua Atorang ngas totoang. Un dul noan, “Atuil in daek muid Atorang nias totoang nga, mam haup in nuil toma ka.”
Mo Ama Lamtua Buk Niu ka kon tulu lalan didang noan, atuli li babanan nol Ama Lamtua, sadi oen parsai se Kristus. Muik in dula noan, “Ketan deken tia, noan, ‘Asii man saek nal lako sorga ka?’ ” (Na tuladang el atuli saek laok tek Kristus noan, kit atuli li kom le Un niu maa, halin bel boa-blingin kita.) In Dula Niu ka kon dul noan, “Keket deken tia noan, ‘Asii man le niu lako Bolo Naraka, se atuil hmate kas mana lua?’ ” (Na tuladang el atuli li niu lako, le nol sakeng Kristus pait deng Un in mate ka, halin Un bel boa-blingin kita.)
Tao ela deken! Ta ne Ama Lamtua Buk Niu ka kon dul noan, “Ama Lamtua in hida ka ne ku sila-matam ma son! Ta in hida na muik ne ku baham ma nol ku dalem ma.” In hida man kit in tek atuli las son noan, “Eta ku nuting in nuli kam, ku musti parsai se Kristus!” Eta ku hao nini ku baham ma esa noan, “Yesus na mo, auk Lamtuan” nol ku parsai se ku dalem ma noan, Ama Lamtua Allah bel Yesus Kristus le nuli pait son deng Un in mate ka lam, Ama Lamtua bel boa-blingin ku deng, ku in kula-sala ngas. 10 Ta eta ku parsai se Kristus nini ku dalem ma lam, Ama Lamtua noken ku noan, atuil in dalen lolo man babanan nol Una. Nol eta ku nini ku baham ma le hao noan, Yesus daid ku Lamtuan nam, Ama Lamtua tade le bel boa-blingin ku deng in kula-sala ngas. 11 Ne Ama Lamtua Buk Niu ka muik in dula noan, “Atuil in parsai se Ama Lamtua Allah ka, mam haup in mae lo, lole Ama Lamtua le tao titu totoang dais man Un in tek son nas.” 12 Atuil Yahudi las nol atuil Yahudi lo kas, hnika mesa. Undeng suma muik Lamtua mes sii, hidim Lamtuan na daid Tuang taung totoang bangsa lias. Un le tulu Un dalen banan na mamamo bel totoang atuil in nodan tulung se Una ngas. 13 Ta ne Buk Niu ka muik dulan noan, “Totoang atuil in nodan tulung se Ama Lamtua ngas, mam Un beles boa-blingin deng oen in kula-sala ngas.”
14 Mo taon elol le atuli nodan tulung se atuling mesa, eta oen parsai se un lo bii? Nol taon elola le oen parsai se una, eta oen ming net deng un lo bii ka? Taon elola le oen ming net deng una, eta muik atuli in tek one lo ka? 15 Nol taon elol le oen laok tek atuli, eta muik atuli in nutus oen ela lo ka? Tiata musti muik atuli in laok tek one. Ta ne in Dula Niu ka muik dulan noan, “Eta atuli kil nol dehet banan na maa kam, oen in maa ka, banan isi!”
16 Mo mi tanan son noan, muik atuil Israel dehe, man dai hii-ming Ama Lamtua Dehet Dais Banan na lo. Ta Ama Lamtua mee-baah Yesaya la dul noan,
“Ee Lamtua!
Atuli las dai hii-ming in hida,
man oen ming son deng kami ka lo!”
17 Tiata, eta le parsai se Ama Lamtua Allah lam, musti hii-ming Un in Teka-teka ngas muna le. Nol eta oen le hii-ming Ama Lamtua in hida ngas sam, musti hii-ming deng Kristus muna le.
18 Auk keket naan elia: tamlom mi nangan noan, atuil Israel las ming net deng Kristus lo bii ka? Taon elola ko oen ming son! Banansila el dulan son ne Ama Lamtua Buk Niu ka deng lolo hmunan nu noan,
“Ama Lamtua mee-baha las in hid deng Ama Lamtua ka,
holhising lako papmes apan-kloma ki son;
Un in Teka-teka ngas
lako lius ne apan-kloma ki suut-suut tas son.”
19 Auk le keket dasi mes pait elia, “Atuil Israel las nangan taan Ama Lamtua lalan na lo ke?” Upung Musa nam mo, atuil hmunan man dul dais nia, noan, Ama Lamtua tek atuil Israel las elia:
“Auk le daek dasi mesa
bel atuil deng bangsa didang ngas.
Mam dais na tao mi le dalen idus.
Nol Auk le daek dasi mesa,
bel atuil man mi in noken noan kut hinin na.
Mam dais na tao mi le duu siin.”
20 Se leol hmudin halas-sam, upung Yesaya dul langa-langa deng atuil Yahudi lo kas noan,
“Muik atuli deeh hmunan nu nuti-nuting Auk lo,
mo oen tutnaal nol Auk son.
Muik atuli deeh man hmunan nu nodan le net Auk lo,
mo Auk tulu-balang Auk apang ngi bel oen son.”
21 Mo deng atuil Israel las, Ama Lamtua tek son elia:
“Duman-lelom, Auk tod ima ngias duas,
le nata-natang atuil Israel las in maa se Au lia.
Mo oen dai maa le hii-ming se Auk lo,
nol oen kon labang nol Auk tutungus.”
10:5 Atorang deng Tulu Agama las 18:5 10:8 Dehet Ulang deng Lalan in Nuli 30:12-14 10:11 Yesaya 28:16 10:13 Yoel 2:32 10:15 Yesaya 52:7 10:16 Yesaya 53:1 10:18 Buk in Naka-nahalit 19:5 10:19 Dehet Ulang deng Lalan in Nuli 32:21 10:20 Yesaya 65:1 10:21 Yesaya 65:2