11
Alimiu go tatatie mumo lia te mar tatate has mena gilia e Kristo.
Te kope ria u baku tara poata turu lotu
Alia e haniga rago limiu, taraha alimiu e ma solopale milia na limiu e kukutiemiu u hihatuts hoboto tu hala rilia limiu. Kaba alia e hatei ragoi limiu a ka teka: a tson e pan nena a tahol i tanen, ne Kristo e pan nena a pal tson, ne Sunahan e pan nena e Kristo. Na a tson te lotuna ba te singona tsi te töho nena u ranga tere Sunahan ba te ka mena u kopo i bakunen, a tson teka e ma hatsunone nei e Kristo. Na a tahol te lotuna ba te singona tsi te töho nena u ranga tere Sunahan ba te ma kope nei a bakunen, a tahol teka e ma hatsunone nei a tson i tanen. Nonei e kato uana tara tahol te kobana hakapa ban u hulu hoboto i bakunen. Te ma kope neia a tahol a bakunen, ba nonei te tatei kobana ba nena u hulu hoboto i bakunen. Kaba te omi nen te kobana ba mena neien u hulu hoboto i bakunen, tsi te omi nen te ga kuli hamakmakum menien u hulu, nonei e tatei kopena a bakunen. A tson e ma tatei kope nei a bakunen tara poata turu lotu, taraha a tson e namnamei nena a nikapan tere Sunahan. Na tahol e namnamei nena a nikapan tara tson. Taraha e Sunahan e ma habutei a tson tara tuanreina tahol. E moa. Nonei e habuteia a tahol tara tuanreina tson. A tson i ma habutu silei a tahol. E moa. A tahol ti habutu silei a tson. 10 Na tahol e ga kopei a bakunen tara poata turu lotu ba te haruto nena nonei e ka putana tara tson i tanen, taraha u angelo e tara hase ren. 11 Kaba te hamana ria ra tara Tsunono, a tahol e solana tara tson, na tson e sola hasna tara tahol. 12 Taraha, a tahol i habuteia tara tson i manasa, na tahol e posa hase iena a tson i romana. Na man ka hoboto e la nama tere Sunahan.
13 Aha te poie milimiu? E nigana te singona a tahol turu lotu ba te ma kope nei a bakunen? 14 A markato i tarara i puta teka e haruto nena e ma niga nei i matana barebana te ka mena nei a tson u hulu pan. 15 Kaba e nigana i matana barebana te ka mena nei a tahol u hulu pan. E Sunahan e hale ien u hulu pan te ga kopo kapin a bakunen. 16 Te hipus nanoa romana a toa katun a markato teka, alia e hatei rago limiu alam na man hun katun has tere Kristo alam e moa ta tan ta markato tara poata te lotu mia lam.
A Komunio
17 Kaba turu ranga teka te hala ragi lia limiu, alia e ma haniga ragi limiu, taraha te hagum hoboto mia limiu, ba markato a omi te tagala saluhena tara markato a niga. 18 Alia u hengoin u ranga te poiena tara poata te hagum hoboto mia limiu, ba limiu te hialala kalakalamiu te mar hun katun uami limiu, na lia e hamanegu a palabinu ranga teka. 19 Alia e atei silegu a man hun katun i gusumilimiu e hiahakhakats halhalir. Na markato teka e kato rano limiu ba te atei silemiu esi i gusumilimiu te manana. 20 Kaba poata te hagum hoboto mia limiu a toa hun katun, alimiu e ma lu hamanemi a Komunio. E moa. 21 Taraha, a man toa toa hoboto e luier a ma tsi kannou peisa i taren, ba te nou ba ner a palabi ba te besur. Ba palabi te spakir. 22 Alimiu e ka memiu u luma. Taraha tsiponi te ma nou uamia limiu na te ma ua uamia limiu turu luma i tamilimiu? Alimiu e sigala ramiu a hun katun tere Sunahan, ba te hamatsingolo ramiu u katun te kaka pukur. Alia go poe aha i tamilimiu? Alia go haniga rio limiu tara markato teka? E moa koru!
23-24 A Tsunono noa has te halei lia u hihatuts tu hala has nia lia i tamilimiu. Ne kato uana teka: i mamnen tara toa bong noa has ti haruto nia e Iesu a Tsunono turu pakö i tanen, nonei e lu a beret me haniga uana tere Sunahan, ba te posepose iena a beret me poiena, “Nonei a tuanreigulia teka te na mate sil rano limiu. Alimiu e na kato has uamiu teka tara beret ba te noue men ba te hakats pouts namo lia.” 25 Na i murina ti nou hakapa ien, be Iesu e lu has mena nei a gotana i iesana me poiena, “A gotana wain teka e haharoei nena u rangan kits u tsimus te na kato hatagale goi lia u rahatsing i tar. Tara mamana poata te ue moa limiu a wain teka, ba limiu te markato has uamiu teka ba te hakats pouts namo lia.” 26 Na tara mamana poata te noue mia limiu a beret teka na te ua mia limiu tara gotana teka, ba limiu te na haruto namiu a tou mate tara Tsunono antunana te la pouts namen romana.
27 Na te nou pinopinoena a toa katun a beret tara Tsunono, na te ua pinopinona a toa katun tara gotana tara Tsunono, nonei e kato homiena u tuanrei nu rahatsing tara Tsunono. 28 A katun e tatei hamatskö haniga mamena a peisanen ba te toan nouena beret ba te toan ua hasna tara gotana. 29 Taraha, e Sunahan e hahune nou a katun te nou pinopinoena a beret na te ua pinopinona tara gotana ba te ma hakats nanei i me te mar mouna uana u tuanrei tara Tsunono. 30 Nonei a ka te pinolasa sila ria a palabi i tamilimiu, ba palabi te ka mer a nimate, ba palabi te mate hakapar. 31 Te gi hamatskö haniga mam meni ra a peisarara, be Sunahan te ma hahuna ranoi ra. 32 Kaba poata te hahuna rena ra e Sunahan, nonei e hamatskö sil ranoi ra te go ma kato homi koru gono merien ra u katunur i puta.
33 Na ma tsi toular, tara poata te gono sile mia limiu a kannou tara Komunio, ba limiu te hahalosemiu a tai. 34 Te bes koruna a toa katun, nonei e tatei nou mam nama i luma i tanen. Nonei e namos nou homina turu hagum ba limiu te lue mou a nihahuna tere Sunahan. Na man tana man harangata e na hamatskö mote gou lia tara poata te la uagou romana lia i tamilimiu.