12
A man nitagala te hala nena u Namnamei u Goagono
A ma tsi hahatoulana, alia e ngilegu alimiu go atei sile iam a man nitagala turu Namnamei u Goagono.
Alimiu e atei silemiu a poata tu tematan noa mia limiu, alimiu u kukute iam a markato ti hatsunono meni a keisa te ma toatoari. Na lia e hatei ragi limiu, a katun e ma antunan poe nei, “Iesu e gi korupakön,” te ga haranga nien u Namnamei tere Sunahan. Na katun e ma antunan poe hase nei, “Iesu a Tsunono,” te go ma haranga neien u Namnamei u Goagono.
A mamana man nitagala e kana, kaba toa puku u Namnamei te hala hoboto nena men. Na mamana man toukui e kana, kaba ara e kui silera a toa puku a Tsunono. Na mamana maroro e ka hasina te hatagala sila rana ra a Tsunono te gi kato meni ra a toukui i tanen, kaba nonei a toa puku a Sunahan te hala hoboto ranei ra a nitagala tara mamana toukui. E Sunahan e haruto nena u Namnamei i tanen tara man toa toa hoboto i tarara, te go taguhu merien u katun hoboto. U Namnamei tere Sunahan e hale ienei a toa katun a nitagala te go ranga meien u hakats u niga, na nonei u toa puku u Namnamei te hala hase nei a tana katun a nitagala te go ranga meien a niatei. Nonei u toa puku u Namnamei e hale ienei a tana katun a nitagala te ga hamana hatagala uen, ba te hala hase nei a tai a nitagala te ga kato haniga pouts menien a katun te ka mena a nimate. 10 U Namnamei tere Sunahan e taguhena a toa katun te go kato menien a man mirakul, ba te hala hase nei a tana katun a nitagala te go töho menien u ranga hamatskö tere Sunahan te ngöeri u rangana turu propet, ba te hala hase nei a tai a nitagala te go ona menien u spirit u niga nu spirit u omi. U Namnamei tere Sunahan e hale ienei a tana katun a nitagala te go töho menien u tanu mar ranga halhalina i Kolö, ba te hala hase nei a tana katun a nitagala te go hatarare menien u mouna u ranga teka. 11 Kaba u toa puku u Namnamei te katoena a man ka hoboto teka. Nonei e hula halana tara man toa man katun hoboto turu ngil peisa i tanen.
Ara a man makumun tuanrei hoboto tere Kristo
12 U tuanrei e ka mena a man makumun tuanrei a parapara, na nori hoboto u toa puku u tuanrei. Na ra e here rei a man makumun tuanrei tere Kristo. 13 U toa u Namnamei e baptais hakapa hobote rira ba te kato ranei ra a toa hun barebana. Palabi i tarara u Jiu, na palabi u Grik, na palabi u katunun kukui puku, na palabi u katun te pile ner a peisaren peisa. Kaba ara hoboto i lu hakapi u toa u Namnamei tere Sunahan.
14 U tuanrei tara katun e ma ka menei a toa puku a makum. E moa. E ka mena a makum a parapara. 15 Te ga poe meni u mou, “Alia e ma ka uagi turu tuanrei, taraha alia e ma ualimagi,” u mou e ka noa has uana turu tuanrei. 16 Na te ga poe meni u talinga, “Alia e ma ka uagi turu tuanrei, taraha alia e ma matagi,” u talinga e ka noa has uana turu tuanrei. 17 Sanena u tuanrei hoboto ga herei u mata, ba ime te ga mar hengo halona u a katun? E moa tala, taraha u talinga e ma here hase nei u mata. Na sanena u tuanrei hoboto ga herei u talinga, ba ime te ga mar soka halona u a katun? E moa tala, taraha u ues e ma here hase nei u talinga. 18 E Sunahan e hakeia a mamana makum turu tuanrei turu ngil peisa i tanen. 19 Sanena u tuanrei ga ka mei a toa puku a makum, sane ma tuanrei hamana nei. 20 Kaba e moa tala. U tuanrei e ka mena a man makum a man parapara kaba u toa puku u tuanrei lahas.
21 U mata e ma tatei sigale nei u ualima ba te poiena, “Alö e ma antuna mia i tar.” Nu baku e ma tatei sigala hase nei u mou ba te poiena, “Alö e ma antuna mia i tar.” 22 E moa. A man makumun tuanrei te here nei e ma tagala nei e ka noa has mena a toukui pan i taren. 23 Na man makumun tuanrei te poie rara e ma niga koru nei, ara e hakope reien u hasobu. Na man makumun tuanrei te hamouse rara, ara e tara kap haniga naren. 24 Kaba ara e ma mar hakats uarei teka tara man makumun tuanrei te taratara hanigana. E Sunahan e mar kato meni a tuanreirara teka, ba ra te tara kap haniga nera a man makum te here nei e ma niga koru nei. 25 Na toa makum e ma tatei poe nei e pan bala nena a tana makum. E moa. Ne kato has uana i iesana i tarara a man makum tara hun barebana tere Kristo. Ara a man toa toa hoboto e hiataratara kap hanigara. 26 Te kamitsina a toa makumun tuanrei, a man makum turu tuanrei hoboto e kamits gono has meren. Na te hapane ria a toa makum, u makum hoboto e sasala has meren. Ne kato has uana i iesana i tarara a man makum tara hun barebana tere Kristo.
27 Alimiu e here hobotomi u tuanrei tere Kristo, na limiu a man toa toa e heremi a man makumun tuanrei i tanen. 28 Ne Sunahan e hala nena a mamana man toukui tara man toa toa man katun tara hun barebana i tanen. Nonei e hake iena a aposol tara makum hatoa, na katun te töho nena u ranga hamatskö tere Sunahan tara makum hahuol, na katun te hihatutsina tara makum hatopisa. Ba nonei te haka hasena a katun te antunan katoena a man mirakul, na tai te antunan kato haniga pouts rena u katun, na tai te taguhu rena a palabi, na taina katun te taratara kap rena a palabi, na tai te antunan töho nena u tanu mar ranga halhalina i Kolö. 29 Ga nori hoboto u aposol? E moa. Ga nori hoboto e töho ner u ranga tere Sunahan? E moa. Nori hoboto u katunun hihatuts, tsi u katun te katoer a man mirakul? E moa has. 30 Nori hoboto e ma kato haniga pouts rari u katun, ne ma töho hoboto nari u tanu mar ranga halhal, ne ma hatarare hoboto nari u mouna u ranga. E moa. 31 Kaba limiu go tagala sile iam a man nitagala te panina.
Na lia e haruto ragoi limiu a markato te niga balana tara man ka teka. Hengo iam!