13
A markato te hiangilngil uar
Te go ka meia lia a nitagala te go töho meni lia u tanu mar ranga halhal turu katun na turu angelo has, ba te ma ngil hamanegi a tana katun, u ranga i tar e here talase nei a ti te ling pinopinona tsi a belo pan. Alia e tatei ka toum megou a nitagala te go töho haniga koru meni lia u ranga hamatskö tere Sunahan, ba te ka has megu a nitagala te go atei sil meni lia a mamana ka te mousuna na mamana niatei. Alia toum e tatei hamana hatagala koru has gou ba te hasule iegu a man pokus. Kaba te ma ngile gia lia a tana katun, alia a katun papala talasi. Alia e tatei hala ba negu a mamana ka hoboto i tar. Na lia e tatei hala has negu a peisar ba te na hatser. Te pile hakarapoto nagia lia a man markato teka ba te ma ngil tsiponegi a tana katun, a man markato teka e ma taguhe noi lia. U mana.
A markato te hiangilngil uar e kato uana teka: te ngil hamana mena gilia a toa katun, alia e tatei tami nagen ba te kukuiomoto gono megen. Te ngil koru mena gilia a toa katun, alia e ma tatei omie gien, na lia e ma tatei ranga hapan has gia i peisar ba te soloseiegu a peisar. E moa. Te ngil mena gilia a tana katun, alia e tatei kato hamatskö gia i tanen. Alia e ma tatei hakats peisa nagi a peisar, na lia e ma tatei raharaha borobore gien, ne ma tatei tori homi has nagien. Te ngil mena gilia a tana katun, ba lia te ma sasala megi te kato homi uanen. E moa. Alia e sasala megu te kato haniga uanen. Te ngil mena gilia a toa katun ba lia te tagala sile gen, noahasina tara saha ka te butuna. Alia e hamane gen ba te hamana sile gou te ga butu haniga uen romana, ba te ma sökana megien.
A markato te hiangilngil uar e ma antunan kapa nei. Kaba a markato te töho menari u ranga hamatskö tere Sunahan na te töho menari u tanu mar ranga halhalina i Kolö na te ranga menari a niatei, a man markato teka e kapa nou romana. Taraha, ara e ma atei haniga nitoa rei, na ra e ma töho haniga nitoa has narei u ranga hamatskö tere Sunahan. 10 Kaba a ka te niga nitoana e butu nou romana, na poata te butu noen ba man ka te ma niga nitoa nei e kapa nou.
11 Tara poata tu pien noaia lia, alia u kato u tara markato tara pien turu ranga na tara niatei na turu hakats. Kaba poata tu pania lia, alia u hakapi a markato tara pien. Ne kato has uanou romana i iesana tara man ka te ka nitoana. 12 Taraha, i romana ara e here rei a katun te tarena a peisanen turu galas ba te kuhilina. Ara e atei sil talasera a ma tsitabubu. Kaba i murimuri ara e tara halesala korura romana. Ara e mar atei haniga sil mena roi a man ka te mar atei haniga sil mera nei ra e Sunahan.
13 A topisa ka teka te ka nitoana: a markato te hamana uar tere Sunahan, na markato te hamana sil menari a man ka man niga, na markato te hiangilngil uar. Kaba markato te hiangilngil uar te pan balana.