14
U ranga lelina tara man nitagala turu Namnamei u Goagono
Alimiu go tagala sile iam a markato teka te hiangilngil uar, ba te ngil koru hasemiu a man nitagala turu Namnamei u Goagono. Na limiu go ngil hatagala korue iam a nitagala te go töho mena milimiu u ranga hamatskö tere Sunahan te ngöeri u rangan propet. A katun te töho nena u tanu mar ranga halhalina i Kolö e ma ranga uanei tara barebana, taraha e moa ta katun te ga atei sile ien. Nonei e ranga uana tere Sunahan ba te katoena u ranga halhal tara nitagala turu Namnamei u Goagono. Kaba a katun te töho nena u ranga hamatskö tere Sunahan e ranga uana tara barebana, ba nori te atei sile ren. Ba nonei te hatagala ranen ba te hatami ranen ba te taguhu sil rane ien te gi hamana haniga uen. A katun te töho nena u tanu mar ranga halhal e taguhena a peisanen, kaba a katun te töho nena u ranga hamatskö tere Sunahan e taguhu rane ien a barebana tere Sunahan.
Alia e ngilegu alimiu hoboto go ka meiam a nitagala te go töho mena milimiu u tanu mar ranga halhal. Kaba alia e ngil koruegu alimiu hoboto go ka meiam a nitagala te go töho mena milimiu u ranga hamatskö tere Sunahan. Taraha, a katun te töho nena u ranga tere Sunahan e taguhu rena u katun hoboto turu lotu. Nonei e niga balana tara katun te töho nena u tanu mar ranga halhal, te go ma kai ta katun te ga antunan palisin u tanu mar ranga teka te ma atei sileri a barebana. A ma tsi hatoulana, te na ranga mera goa lia limiu turu tanu mar ranga, alia e ma taguhu ragoi limiu u ranga teka. Kaba te na hatei ragoa lia limiu a ka te harutei lia e Sunahan, tsi te hatei ragoa lia limiu a toa niatei na u toa u ranga u kapan na u toa u hihatuts, ba lia te antunan taguhu rago limiu.
Te ma ling hamatskö neia u kohi tsi a gita, ba ime te mar atei sil halona mena roi u köma? E moa tala. Na te ling hatutuna a tuhil, ba ime te mar atei sil halona mena roi u soldia a poatan hiatatung hamanasa? E moa tala. Ne kato has uana i iesana i tamilimiu. Te töho namia limiu u tanu mar ranga halhal te tutu ner a barebana, ba ime te atei sil halona mena roien a ka te ranga nami limiu? E moa. Taraha, u ranga i tamilimiu e la pinopino tununa. 10 U mar ranga u parapara koru e ka ria i puta teka, kaba nori hoboto e ka mer a mouren. 11 Na te hengoe goa lia a toa katun ba te ranga nena u toa u mar ranga te ma atei sile gilia, nonei e here nei a katun halhal i matar, na lia e here hasgi a katun halhal i matanen. 12 Alimiu e ngil koruemiu te go lu mena milimiu a man nitagala turu Namnamei u Goagono. E nigana. Na limiu go tolaha hatagala sile iam a man nitagala te taguhu rena u barebana tere Sunahan.
13 A katun te töho nena u tanu mar ranga halhal e tatei singo uana tere Sunahan be Sunahan te hale neien a nitagala te go hatarare ien u ranga i tanen. 14 Taraha, te singo gia lia turu tanu mar ranga, u namnamei i tar te singona, kaba u hakats i tar e ma atei nei. 15 Gaha te kato tale gou lia? Alia e singo goa turu namnamei i tar, na lia e singo has goa turu hakats i tar. Alia e köma goa turu namnamei i tar, na lia e köma has goa turu hakats i tar. 16 Tara poata te ka mia lö turu hagum turu lotu ba te haniga mia tere Sunahan turu namnamei peisa i tamulö, a tana katun te ka halhalina tara markato teka e ma tatei poe nei “U mana” te singo uamu lö tere Sunahan, taraha nonei e ma atei sile nei te ranga uamu lö. 17 U singo i tamulö e ma taguhe nei nonei a tana katun teka, noahasina te singo haniga koru uamu lö ba te haniga uam tere Sunahan.
18 Alia e haniga uagu tere Sunahan te ranga hapara koru gia lia turu tanu mar ranga halhal, ba te tagala saluhe rago limiu hoboto tara markato teka. 19 Te ka gua lia turu lotu, alia e antunan ranga hapara koru gia turu tanu mar ranga. Kaba e niga balana te katoe gulia a ma tsitabubun ranga puku te atei siler a barebana ba te hatuts ragen.
20 A ma tsi hatoulana, alimiu go ma hakats uami te hakats uana a pien. E manana, e nigana te go tutu ba mena milimiu a markato a omi te mar tutu has uana a pien. Kaba tara man palaina man ka, alimiu go hakats uam te hakats uana a katun pan. 21 I koloto meni teka turu Buk u Goagono,
“A Tsunono e poiena,
‘Alia e ranga mera gou u katun i tar ba te ranga sila goa turu katun halhal na turu ranga halhal, kaba u katun i tar e ma hengo noa hase roi lia.’ ”
 
22 E kato uana teka ba nitagala te töho menari u tanu mar ranga halhal e ma here nei a hiharuto tere Sunahan te ka silena u katun te hamanar. E moa. Nonei a hiharuto tere Sunahan te ka silena u katun te ma hamanari. Na nitagala te töho menari u ranga hamatskö tere Sunahan e ma ka sil hase nei u katun te ma hamanari. E moa. E ka silena u katun te hamanar.
23 Na te gono hoboto mia limiu ba limiu te töho hoboto namiu u tanu mar ranga halhal, ba poata te tasuna a katun halhal te hahamanana ba te hengo uana turu ranga i tamilimiu, nonei e poie nou alimiu e tutu korumiu. 24 Kaba te töho hoboto namia limiu u ranga hamatsö tere Sunahan, ba katun halhal tsi a katun te hahamanana te tasuna ba te hengo rano limiu, u ranga i tamilimiu e saka hobotse noen ba te harute noien u markato u omi i tanen. 25 Nonei e hakats sabe nanou e Sunahan e atei silena u hakats i tanen te hamouse ien, ba nonei te turuna ba te hatsunono uana tere Sunahan ba te poiena, “E Sunahan e ka hamanana teka i tamilimiu!”
A markato te hamatskö iena u lotu
26 A ma tsi hatoulana, u ranga i tar e kato uana teka. Tara poata te hagum hoboto mia limiu, a toa e ka mena u köma, na tabi e hihatutsuna, na tai e haruto nena a ka a mana, na tai e töho nena u tanu mar ranga halhal, na tai e palise nen. Tara mamana ka te katoe milimiu, alimiu go hihitaguhi iam. 27 Te ngilin töho naria a palabi i tamilimiu u tanu mar ranga halhal, nori gi antuna talasiia tara elasolana tsi a elapisa. Na nori gi ranga hihiese, ba tana katun te palis hasena u ranga. 28 Kaba te ma ka neia ta katun te antunan palis nena u ranga, bu katun teka te ma tatei ranga ria turu hagum. Nori gi ranga las u i peisaren ba te ranga uar tere Sunahan. 29 Antunana tara elasolana tsi a elapisa katun e tatei töho ner u ranga hamatskö tere Sunahan, na palai e tatei hakats sakesake ner a mouna u ranga i taren. 30 Na te harutse noa e Sunahan a toa ka tara tana katun te kana turu hagum, ba katun te rangana e tatei hanoana. 31 Alimiu hoboto e tatei töho hihiese namiu u ranga hamatskö tere Sunahan, ba limiu te lu hobotsemiu a niatei ba te hiatamtamimiu. 32 A katun te ka mena a nitagala te ga töho menien u ranga hamatskö tere Sunahan e ka has mena a nitagala te go hanoa menien u ranga turu ngil i tanen. 33 Taraha, e Sunahan e ma ngö sil ramei ra te gi tutu u ra. E moa. Nonei e ngö sil rira te gi ka haniga hoboto u ra.
E niga hasina te mar kato uaria teka tara han hoboto te lotu hoboto ria u katun tere Sunahan. 34 A tohaliou e gi kokomotoia turu hagum turu lotu ba te ma rangari. Nori e tatei ka puta ria tara pal tson, kato uana te ranga uana u Buk u Goagono. 35 Te ngilin atei sile rien ta ka, ba nori te rangata rer a pal tson i taren i han. E ma niga nei te ranga uana a tahol turu hagum turu lotu.
36 Alimiu e rama tsiponmiu? Gu ranga tere Sunahan e butu mamma i tamilimiu? Tsi u ranga tere Sunahan e la peisa u i tamilimiu pepeisa? E moa koru! 37 Te poiena a toa i tamilimiu nonei e ka mena a nitagala te go töho menien u ranga hamatskö tere Sunahan tsi e ka mena ta tan ta nitagala turu Namnamei u Goagono, nonei e tatei atei silena a man ka teka te koloto mena gilia i tamilimiu e Sunahan e ranga mam nien i tar. 38 Na te ma hengoe neia a toa katun u ranga teka, ba limiu te ma hengo hase mien.
39 E kato uana teka a ma tsi hatoulana, ba limiu te ngil hatagala koruemiu a nitagala te go töho mena milimiu u ranga hamatskö tere Sunahan, ba limiu te ma hapiu has nami te gi ma töho meni u tanu mar ranga halhalina i Kolö. 40 Kaba tara mamana ka hoboto te katoe milimiu, alimiu go kato haniga korue men ba te matsköna.