15
E Kristo e takei poutsia tara tou mate
Na ma tsi hatoulana, alia e ngilegu alimiu go hakats pouts niam u Bulungana u Niga tu rarareia lia i tamilimiu. Alimiu u haniga korue men na nonei te hatagalena a nihamana i tamilimiu. Te pile hakarapoto namia limiu u Bulungana u Niga, be Sunahan te lu pouts rano limiu, te go ma hamana pinopino uami limiu i manasa.
U ranga tu hala rilia limiu, nonei u toa puku lasi u ranga tu lu mam hasi lia, ba te pan koruna. E kato uana teka: e Kristo e mate sil u markato u omi i tarara, te ranga mam hasin u Buk u Goagono. Ne Kristo i kahoin me takei poutsna turu hatopisanu lan, te ranga mamin u Buk u Goagono. Ba nonei e bututo tere Pita, ba te butu hamurimuri hasna tara palair u aposol. Ba nonei e butu hasito turu katun u para i tanen tara toa poata, u hiase i taren e tasaluheia tara 500. A parapara turu katun teka e toatoa noar, na palabi i mate hakapa. Be Kristo e butu hamurimuri lelito tere Jemis, ba te na butu lelna i murinen turu aposol hoboto.
Na i murimuri koru nonei e butu hasia i tar, noahasina tu omi nitoa u lia me heregi a pien ti posa-homi. Alia a toa puku a aposol te tetenei korugu. Alia e ma antunagi te gi ngö menai lia a aposol, taraha alia u kato homir a pal barebana tere Sunahan. 10 Kaba e Sunahan e tatagi noa has nio lia ba te haka noa hase noa lia tara aposol. Na nonei e ma tapusun tatagi nilia. E moa. Alia e kui hatagala saluhe regu a palabir u aposol hoboto. Kaba e ma lia koru nei te katoegu a toukui. E moa. E Sunahan te kui gono meno lia tara nihitaguhu i tanen. 11 Noahasina tu rarare u lia i tamilimiu tsi ti rarare u u palabir u aposol i tamilimiu. Nonei u ranga te roron rarare nemu lam, na nonei u ranga te hamane milimiu.
Poata te takei pouts roa romana ra
12 Aa, alam e roron ranga hatei nem e Kristo e takei poutsia tara tou mate. Ga taraha tsiponi te poe meri a palabi i tamilimiu a katun te mate e ma antunan takei pouts nei? 13 Sanena te ga mana u u ranga teka, e Kristo sane ma tatei takei pouts hasi. 14 Sanena te go ma takei poutsia e Kristo tara tou mate, alam sane mastei ranga hatei nem u ranga tere Sunahan, na limiu sane mastei hamana hasmiu. 15 Sanena te ga mana u u ranga te poiena a katun te mate e ma antunan takei pouts nei, e Sunahan sane ma tatei hatakei pouts hasi e Kristo, na lam sane gamo hasim tu poe meni lam e Sunahan e hatakei poutsi e Kristo. 16 Alia e ranga hahuol talagu, sanena te go ma antunan takei poutsia a katun te mate, e Kristo sane ma tatei takei pouts hasi. 17 Na sanena te ga mana u u ranga teka, alimiu sane mastei hamanamiu ba te ka noa has memiu u markato u omi i tamilimiu. 18 Sanena e Kristo te ma takei poutsi, u katun ti hamana mamia i tanen ba te mater sanei i taia hakapa tala. 19 Na te gi hamana u ra tere Kristo ba nihamana teka te taguhu rena ra tara han i puta teka talasi, ba nitiama i tarara te pan bala nena a nitiama turu katun hoboto.
20 Kaba alimiu go ma mar hakats uami teka. E moa. U mana koru, e Kristo e takei pouts hamanaia tara tou mate. Na ka teka e haruto nena u katun ti mate e takei pouts has riou romana. 21 A markato te mate uar e butu silama tara toa katun, e Adam. Na markato te takei pouts uaria tara tou mate e butu sila hasma tara toa katun, e Kristo. 22 U katun hoboto e mate riou romana, taraha ara e hatubuna hobotora tere Adam. Na ra hoboto has te pala uara tere Kristo e toatoa pouts rou romana. 23 Ara hoboto a man toa toa e takei pouts roa romana tara poata a matskö. E Kristo e takei tutun. Na ra te pala uara tere Kristo e takei pouts has roa romana tara poata te la pouts namen romana. 24 Ba kapakapana poata e butu hamanasana romana nonei tara poata. Ne Kristo e tagala saluhena romana tara mamana tsunono hoboto na tara mamana nitagala, ba nonei te hala nanou romana a Nipepeito i tanen tere Tamanen e Sunahan. 25 E Kristo e tsunono pan nou romana antunana tara poata te haka puta ranen u pakö hoboto i tanen. 26 Na i murimuri koru nonei e tagala saluhe has nena romana a tou mate, te here nei romana a kapakapana man pakö hoboto i tanen. 27 Taraha, u Buk u Goagono e poiena, “E Sunahan e haka puteia a mamana ka hoboto i tanen.” Na ra e atei silera e Sunahan e haka puteia a mamana ka hoboto tere Kristo, kaba e Sunahan a toa e ma ka puta neia i tanen. 28 Na poata te ka hakapana romana a mamana ka hoboto i puta tere Kristo, ba nonei noa has a Pien Tson tere Sunahan e hake iena romana a peisanen i puta tere Sunahan, be Sunahan te tsunono pan nitoa noa romana tara mamana ka hoboto.
29 Na tana ka lel. Aha te lu sileri u katun a baptais te gi taguhu merien u katun ti mate hakapa? Sanena e Sunahan te ma hatakei poutse noi a katun te mate, nori sane mastei lu bera rien a baptais. 30 Na taraha tsiponi te roron ka sil memi lam a nomi a para? 31 A ma tsi hatoulana, u mana koru alia e sasala koru megu te katun uami limiu tere Iesu Kristo a Tsunono i tarara. Ne mana koru hasina, turu mamanu lan u hakats i tar e kato uana teka: “Alia toum e mate gou i romana?” 32 Tara naha tsiponi tu hiatagtagala gono meri lia u katunur i Epesas ti herei a ka a hie? Tu kato sil meni lia a ka teka tara nitoatoa talasi i puta teka, alia sanei u mastei katoe ien. Te ma takei pouts roi u katun ti mate, u ranga te manana te poiena, “Ara gi kato haparaparei a kannou ba te sasala hobotora, taraha e ma manasa noi ba ra te mate nitoa rou.” Kaba e moa.
33 Nori e namos gamo rario limiu. Alimiu go hengoe iam u ranga te poiena, “Te roron hikapien gono mera mia lö u katun te omir, ba lö te na omi hasi mou.” 34 Alimiu go hakats haniga pouts iam, ba te kato homi hanoamiu. A palabi i tamilimiu e ma atei sil noa haseri e Sunahan. Alia e ranga sila uagu teka te go matsingolo uam limiu.
U tuanrei te takei pouts noa romana tara tou mate
35 Alö e poe toume mou, “Ime te mar takei pouts halona uanou a katun te mate? Sahu mar tuanrei te ka menoen?” 36 Ba lia te poie gou, Alö a katun a tutu. Poata te huhu namia lö a ngal, ba nonei te buta buna turu tsikitsiki ba te toan pusukuna. 37 A ka te huhu namu lö nonei a ngal tun, hena a ngalin uatu tsi ta tan ta mar ngal. Alö e ma huhu nami a ka te pusuku hakapa. E moa. Alö e huhu nem a ngal tun. 38 E Sunahan e hala nena u tuanrei u tsimus tara man ngal turu ngil peisa i tanen. Nonei e hala kalakala nena u tuanrei u tsimus tara man toa toa man ngal hoboto.
39 Na mamana mar benö e ka hasina. A katun e ka mena u toa u mar benö, na kana i latu e ka mena u tanu mar benö, na apena u tai, na iena has u tai.
40 A palabina man ka e kana i kolö na palabina man ka e ka hasna i puta. A man kana i kolö e ka mer a nitaratara peisa i taren, na man kana i puta e ka has mer a nitaratara peisa i taren. 41 A pitala e ka mena u ualesala halhal peisa i tanen, na tsihau e ka has mena u ualesala peisa i tanen, na pitopito has e ka mena u ualesala peisa i tanen. Nu ualesala tara toa pitopito e halhal hasna tara tai.
42 Ne kato has uana romana i iesana tara poata te takei pouts roa u katun. U tuanrei te kaho ner e antunan koremena. Kaba u tuanrei te hatakei poutse riou romana e ma tatei koreme nei. 43 Tara poata te kaho naria u tuanrei tara katun, nonei e ma tagala nei ne taratara homina. Kaba u tuanrei te hatakei poutse riou romana e tagalana ne taratara hanigana. 44 Poata te kaho naria u tuanrei, u kana turu tsikitsiki. Na poata te hatakei rien romana, u kana turu namnamei. U tuanreina turu tsikitsiki e kana, nu tuanreina turu namnamei e ka hasina romana. 45 Nori i mar koloto u teka turu Buk u Goagono, “A katun tutun e Adam e butu mei u namnamei u toatoa.” Na tana Adam, e Kristo, te butu hamurimuri e butun namnamei te hala nena a nitoatoa. 46 U tuanreina turu namnamei e ma butu mami. E moa. U tuanreina turu tsikitsiki te butu mam, bu tuanreina turu namnamei te butu hamurimurina. 47 A Adam tutun i katoei u tsikitsikina i puta. Kaba hahuoluna Adam, e Kristo, nonei a Tsunonona i Kolö. 48 U katunur i puta te hereri nonei a katun te katoei e Sunahan u tsikitsiki. Nu katunur i Kolö te hereri nonei a katun te lama i Kolö. 49 Ara e here rei e Adam, a katununa turu tsikitsiki. Na ra e here has rei romana e Kristo, a katununa i Kolö.
50 A ma tsi hatoulana, u ranga i tar e mouna uana teka: u tuanreina turu tsikitsiki e ma tatei la uanei tara Nipepeito tere Sunahan. U tuanrei te mate nou e ma tatei la uanei tara hanina turu tuanrei te ma tatei mate nei.
51 Hengo iam! Alia e hatei ragi limiu u ranga te mous i manasa: ara e ma mate hoboto roi romana, kaba ara hoboto e palisira romana. 52 Ara e palis boroboro koru here rei romana te mitskaloho uana u mata, tara poata te pihun nunoana a tuhil. Aa, a tuhil e lingina romana, be Sunahan te hala sei rena romana u katun ti mate ba nori te ma mate lelri romana, ba ra te palisira romana. 53 Taraha, u tuanrei teka te mate nou e ga palis u romana turu tuanrei te ma tatei mate nei romana. U tuanrei teka te koreme nou e ga palis u romana turu tuanrei te ma tatei koreme nei. 54 Poata te palisna romana u tuanrei i tarara te tatei matena, bu ranga turu Buk u Goagono te butu hamana nou te poiena,
“A tou mate e kapa. E Sunahan e tagala saluhe hakapa.
55 Ime te ka talana a nitagala na nikamits tara tou mate? E moa tala.”
 
56 A markato a omi e roron hala nena a tou mate a nitagala te kato hakamits rena u katun, na markato a omi e roron lue nama a nitagala i tanen turu Lo tere Moses. 57 Kaba ra gi hanigaia tere Sunahan te hala ranei ra a nitagala tere Iesu Kristo a Tsunono i tarara te gi tagala saluhe u ra.
58 E kato uana teka a ma tsomi a ma tsi toular, ba limiu te tagala korumiu ba te ma hasula ba nemi e Sunahan. Kui hatagala nitoa mia tara Tsunono, taraha alimiu e atei silemiu alimiu e ma kukui pukumi te kui sile mia limiu a Tsunono.