16
A monin hitaguhu turu katun tere Sunahan
Alia e ka megu a tsi raranga te gono mena milimiu a moni te go taguhu merai limiu a ma tsi hatoulana te hamana uar tere Kristo. Alimiu e mar kato uamou tu mar ranga meri lia u katun tere Sunahan i Galesia. Turu mamanu Sandei, alimiu hoboto a man toa e go haka halhale iam a hapalana ma tsi moni i tamilimiu, popona te mar lu uami limiu. Hapute iam ba limiu te ma gonemi romana ta moni tara poata te go la u lia i tamilimiu. Poata te na tuku gia romana lia i tamilimiu, ba lia te hala regu u katun te haniga ramou romana limiu. Ba nori te soatser u kalanloun te haruto nena nori u katun i tarara, ba nori te soata mena roi a monin hitaguhu i tamilimiu i Jerusalem. Na te ga niga uen te go la has u lia, ba nori te tatei la gono merio lia.
A man ka te ngilin katoena e Pol
Alia e la mam uagou i iahana provins i Masedonia, ba lia te toan la uagu i tamilimiu. Alia toum e na ka gono mera golimiu ba te popo toum noa te ga kapaia a poata tara eihalata. Ba limiu te tatei taguhe molia tara saha han te go la lel u lia tara tou lala i tar. Alia e ma ngilin la ba boroboro ragoi limiu te go sila u lia tara han i tamilimiu. E moa. Alia e ngilin ka halehana gono mera golimiu, te ga haniga u a Tsunono.
Kaba lia e ka mam goa teka i Epesas antunana tara poata turu Pentikos. Taraha, alia e ka megu a maroro a niga te go kato meni lia a toukui a niga teka, na katun a para te katsin kato homier a toukui tara Tsunono.
10 Poata te tukuna romana e Timoti i tamilimiu, ba limiu te hatsomie men, taraha nonei e kuina tara Tsunono te mar kui has uagu lia tara Tsunono. 11 E moa ta toa ta katun te ga tatei sigale ien. Alimiu go taguhe men ba nonei te la mena a masalohana tara tou lala lel i tanen, ba nonei te kopis uanama romana i tar. Taraha, alia e hahalose gen te ga kopis gono mera men a palair u hatoulana i tarara.
12 Alia u roron rangatei e Apolos te go na tara gono merien limiu a palair u hatoulana. Kaba nonei e ma ngilin la noa hasi. Poata te ka menen romana ta maroro ta niga, ba nonei te toan la uana i tamilimiu.
Kapakapanu raranga
13 Hanei haniga iam, ba limiu te tuol hakarapoto mia tara man ka te hamane milimiu. Alimiu go ongolo iam ba te tagalamiu. 14 Ngil reiem u katun tara mamana poata te katoe mia limiu a toukui.
15 Alimiu e atei silemiu e Stepanas na pal katun i tanen. Nori u katunur i Gris ti hamana tutun u tere Kristo. Turu ngil peisa i taren ba nori te taguhu koru rer u katun tere Sunahan. 16 Alia e rangata hatagala gia i tamilimiu te go hengo mera milimiu u mar katun teka, nu palair has u katun te kui gono mera ren.
17 Alia u sasala mei ti la uama ere Stepanas mere Potiunetas ne Akaikas. Taraha, alimiu u ma antunan la uamu mei teka, kaba nori ti la uama i tar. 18 Nori i kato hanigei a torir ti mar kato haniga has menien a torimilimiu. Ba limiu te hapanemiu a mar katun teka.
19 A man pal katun tere Kristo tara provins i Eisia e hala rari limiu u haniga i taren. Ere Akuila mere Prisila na pal katun te lotu ria i luma i taren e hala has rari limiu u haniga u niga tara solona Tsunono. 20 A man hatoulana hoboto teka e hala has rari limiu u haniga.
Alimiu go hiahahatsomi haniga iam.
21 Alia peisa e Pol te kolotsegi a limar u haniga teka.
22 Te rama nena a toa katun a Tsunono, ba nonei te tatei korupakö ner romana.
O Tsunono i tarara, alö go lama!
23 A nihitaguhu tara Tsunono e Iesu e tatei ka gono mera nolimiu.
24 Alia e hala ragi limiu hoboto a niniganiga i tar te hamana hoboto uara ra tere Iesu Kristo. U mana.
Nonei talasi.
 
Alia e Pol