7
U haharoei tara hitöl
A ma tsi hahatoulana i tar, alia e koloto uagu i tamilimiu te atei silemiu a markato tara lo. Alimiu e atei silemiu a lo e panna tara katun peisa lasi te toatoa nen i puta. Hena, a lo e poiena a tahol e tatei ka gono mena a tson i tanen tara poata te toatoana a tson i tanen. Kaba te mate nen, ba tahol i tanen te tapuresena tara lo teka. Na te toatoa noana a toa tson ba tahol i tanen te na hitöl mena a tana tson, ba nori te ngöe rien a tahol a omi. Kaba te ga mate u a tson, ba tahol i tanen te tapuresena tara lo te poiena nonei e ga ka gono mei a tson i tanen. Na te hitöl menen a tana tson, nonei e ma kato homi nei. Ne kato has uana i iesana i tamilimiu, a ma tsi hahatoulana i tar. E here nei alimiu u hitöl mam mia turu Lo tere Moses me mate ba namen. Alimiu u mate sile iam te go katun uam limiu tere Kristo, nonei te hatakei sil poutsi e Sunahan tara tou mate te gi kato beme nira e Sunahan a markato a niga. Taraha, nonei tara poata ti kato las u ra turu ngilina i puta i tarara, bu Lo e hatakeieto u ngil u omi i tarara, te kuiia i peisarara a markatona tara tou mate. Kaba i romana ara e tapurese ba nera u Lo, te here mami e haka ria ra tara luman kits. E here nei ara i mate ban u Lo. Ara e hengo merei e Sunahan aha? Te poe meni u Lo ti kolotein i manasa ara gi hengo? E moa. Ara e hengo tala merien a markato a tsimus, tara neha u Namnamei tere Sunahan e kana i torirara.
U lo na markato a omi
Gaha te gi poei ra? U Lo tere Moses a ka a omi? E moa koru. Nonei noa has u Lo te harutei lia te mar kato uana a markato a omi. Hena, sanena u Lo te ma poei, “Alö go ma ngilei a ka tara tana katun,” alia sanei u ma atei silei te omi uana a markato teka. U Lo e mar ranga u teka ba markato a omi e sabieto a maroro te go hatakei meni u mamana u mar ngil u omi i peisar — nonei e kui sila nia a markato teka turu Lo. Kaba te go moa u tu Lo, ba markato a omi te ma ka menei ta nitagala te ga amus menien lia. I manasa alia u ma atei silei te mouna u u Lo. Kaba i murinen alia u atei sile ien, ba markato a omi e takeito i peisar ba lia u here tei a katun a mate i matane Sunahan. 10 U Lo tere Moses i hala sile mei te go toatoa u lia. Kaba nonei noa lahas u Lo te kato here tsipon nilia a katun a mate. 11 Taraha, a markato a omi e sabe a maroro te go gamo menien lia me toan kato here nanei lia a katun a mate, ba nonei e kato mena teien turu Lo.
12 Na limiu go atei sile iam u Lo e matskö koruna ne nigana. E moa koru te ga omi u ta toa ta makum i tanen. 13 Kaba alia go poe a ka a niga teka te kato here nilia a katun a mate? E moa koru! A markato a omi te kato here nilia a katun a mate te kui sila uen turu Lo u niga, ba te kato silena te gi atei sil meni ra aha koru nonei a markato a omi. Te kato uanen teka bu Lo te haruto nena te omi nitoa uana a markato a omi.
U huol u mar ngil tara katun
14 Ara e atei silera u Lo teka e lama tere Sunahan. Kaba alia e katun tun uagu tara han i puta teka, na lia e ka puta koru gia tara markato a omi. 15 Alia e ma atei silegi a mouna a markato te katoe gulia. Taraha, alia e ma kato uagi te ngil uagu lia. E moa. Alia e katoegu a ka te omie gulia. 16 Ba poata te katoe gia lia a ka te ma ngile gilia, e haruto nena te hatangana mena gilia u Lo te matsköna ba lia te omigu. 17 Na e ma here nei alia peisa te katoegu a ka teka. Nonei a markato a omi te kana i peisar te katoe nen. 18 Alia e atei silegu e moa ta ka ta niga te ga kaia i peisar. Alia e ranga negu u ngilina i puta i tar. E manana, alia e antunan ngilegu te go kato haniga u lia, kaba alia u moa ta nitagala te go kato menien. 19 Alia e ma katoegi a ka a niga te ngilin katoe gulia. E moa. Alia e katoegu a ka a omi te ma ngile gilia. 20 Na te katoe gulia a ka te ma ngile gilia, ba ka teka e haruto nena e ma lia peisa nei te katoe gen. E moa. Nonei a markato a omi te kana i peisar te katoe nen.
21 Na lia e sabiegu a toa lo e kuina i peisar te kato uana teka: poata te katsin katoe gia lia a markato a niga, ba markato a omi te butu noa hasina i tar. 22 Alia e ngil koruegu u Lo tere Sunahan i torir i iogana. 23 Kaba a tana lo te ka hasina i peisar te roron hiatatung mena u hakats u niga i tar ba te kato here nanei lia a karabus tara markato a omi te kana i peisar. 24 Alia e haromana korugu ba te tatagi negu a peisar. Esi te taguhe nou lia ba lia te tagala saluhe gia tara peisar a omi teka te ka uana tara tou mate? 25 Alia e haniga uagu tere Sunahan te taguhu sila mena neien lia tere Iesu Kristo a Tsunono i tarara.
U ranga te hagou katoe gula lia e kato uana teka: a torir i iogana e kui silena u Lo tere Sunahan, kaba a peisar e kui silena a markato a omi.