9
E Sunahan nu katun te hopu kap ren
1-3 Alia e ranga hamanagu te poe mena gilia a torir e tatagi koruna ba te roron tiama silena a barebana i tar, a ma tsi hahatoulana i tar u Jiu. Alia e ma gamogi, taraha alia e katun uagu tere Kristo, nu Namnamei u Goagono e atei sil hasena te ranga hamana uagu lia i torir. Alia e tatei ngil noa hasegu te go korupakö meni e Sunahan alia ba te lu ba nanei lia e Kristo ba te palis rer u Jiu tara makum i tar, nonei sanei te ga antunan lu pouts merien e Sunahan tara maroro teka. Nonei te mar ngil hapopo mera gien lia. A barebanar i Israel u Jiu nori a pal katun te hopu kapin e Sunahan. E Sunahan e hahahu berien u katun i tanen, ba te haruto nena a nikapan i tanen. Nonei e kato gono merien a man rangan kits ba te hala rane ien u Lo i tanen. Na nonei e haruto rien te gi mar hatsunono menien, ba te hala rane ien u ranga hamana i tanen. U katun pan tere Sunahan i kaia i gusur u tuburen. Ne Kristo has e butun katunia turu Jiu, e Kristo te pan talana tara mamana ka. E Sunahan e tatei kato hasasale nen tara mamana poata. U mana.
Kaba alia e ma poegi u ranga hamana tere Sunahan e tapeko. Taraha, a pala tere Jekop ti murimurima i tanen e ma katun hamana hoboto uari tere Sunahan. Na ra e ma tatei poe hase rei, “Nori u törahatsing tere Abraham na nori a galapien hamana i tanen.” E moa. Taraha, e Sunahan e ranga u tere Abraham i manasa me poiena, “E Aisak a pien i tamulö, na pala te hatuhane noen romana nonei peisa a pal katun hamana i tamulö.” Alia e mar ranga uagu teka: a galapien tere Sunahan e ma katun peisa uari ti tuhanaia tere Abraham. E moa. A galapien hamana tere Sunahan nori te hamana ria turu ranga hamana tere Sunahan. Taraha, e Sunahan e ranga hamana u tere Abraham me poiena, “Tara poata teka turu hiningal te la nama, alia e la pouts guma romana, ba tahol i tamulö e Sera te pose nou a pien tson.”
10 Na tana ka has. E Rebeka e pikeia u puna tara toa tson, e Aisak a tson i tanen e tuburara. 11-12 Ne Sunahan e ngilin hopu kap silei a toa pien tson te go kato menien u ngil tere Sunahan, ba nonei e poieto tere Rebeka, “A pien a hamua e katunun kui benou a pien a hatut.” E Sunahan e mar ranga u teka i mam ti posa ria a galapien, na i mam has ti katoe ien a ka a niga na ka a omi. Be Sunahan e hopu kap reto a galapien turu ngil peisa i tanen. E ma hopu kap merien a markato i taren. 13 Te poe hasi e Sunahan turu Buk u Goagono, “E Jekop nonei te ngile gulia, ne Iso te ma ngile gilia.”
14 Gu ranga teka e poiena e Sunahan e ma matskö nei? E moa koru. 15 Taraha, e Sunahan e poe hasi tere Moses, “Alia e tatagi regu u katun turu ngil peisa i tar.” 16 E Sunahan e ma hopu kap mera nei u katun turu ngil i taren na tara markato i taren. Nonei e hopu kap rena u katun tara nihitaguhu peisa i tanen. 17 Na turu Buk u Goagono e Sunahan e hala hasin u ranga i tanen tere Moses te go hala menien tere King Pero i manasa me poiena, “Alia u kato sili lö a king te go haruto meni lia a nitagala i tar i matamulö, na te gi kato hapan meni a solor turu han hoboto i puta, noahasina te hihipus koru uamu lö.” 18 E kato uana teka, be Sunahan te tatagi rena a palabir u katun turu ngil i tanen, ne kato hahipus rena a palabi turu ngil i tanen.
A raharaha na nihitaguhu tere Sunahan
19 Kaba toa i tamilimiu e tatei mar ranga toum uana teka i tar: “Te manana u ranga teka i tamulö, ba ime te tatei poa mena nei e Sunahan a tabina katun e kato homina? Esi te antunan hapiu nena a ka te ngilin katoena e Sunahan?” 20 Ba lia te palise goen ba te poiegu, “Alö a katun tun lasi. Alö e moa te go ranga hakopis homi u tere Sunahan.” A tabeli e ma hone nei a katun te kuie ien ba te poiena, “A neha tu mar kato meni lö alia teka?” E moa. 21 A katun te kukuiena a tabeli e tatei kuie nen turu ngil peisa i tanen. Te ngil nen ba nonei te tatei kuiena a huol a mar tabeli tara toa makumun tsikitsiki: a toa te hol seina na tai te hol putana.
22-23 Ne Sunahan e kato has uana i iesana. A palabir u katun e kato homir ba te hereri a tabeli te hol putana. E Sunahan e raharaha ranen ba te katsin haruto nena a nitagala i tanen ba te hahuna ranen. Kaba nonei e roron hahaloso silena te gi habirits pouts uaien i tanen ba te ma sökana nei. E Sunahan e katoena a ka teka te ga taguhu merien ra. Nonei e ngilin tatagi rano ra ba te hatei ranei ra a nikapan soku i tanen te kato hahaloso mam berien ra. 24 Ara noa has u katun te ngö ramen turu Jiu na turu katun te halhal ria turu Jiu. 25 U ranga tere Sunahan ti koloto nia turu Buk tere Hosia e kato uana teka:
“A barebana te ma katun uari i tar alia e ngö ragoien romana ‘U katun i tar.’
A pal barebana tu ma tatagi rilia, alia e ngö rago ien romana ‘A ma tsomi i tar!’
26 Tara han te poe mame ien, ‘Alimiu e ma katun uami i tar,’ tara toa han noa lahas a Sunahan te toatoana e ngö rano ien romana a galapien i tanen.”
27 Ne Aisaia a propet e ranga hapan hasin u Israel me poiena, “A barebanar i Israel e para koru hereri u kotolana, kaba a ma tsi topisa puku te tapiriki riou romana. 28 A Tsunono e ma hahaloso noi romana. Nonei e kits borobore nou u rangan hahuna i tanen tara han i puta.” 29 Ne Aisaia e poe hasi, “Sanena a Tsunono a Tagala te ma tatagi sil rira ba te hanige iena te gi toatoa u a palai, ara hoboto sanei ti mate, herei a barebanar i Sodom ni Gomora.”
Israel nu Bulungana u Niga
30 Na lia go poe talei aha? Nonei a ka teka: u katun te halhal ria turu Jiu i ma torohanan matsköia i matane Sunahan, kaba nonei e ngö noa has rane ien u katun u matskö te hamana uaren i tanen. 31 Nu barebanar i Israel i lagi hamhamatskö a peisaren i matane Sunahan ti kukute menien u lo tun. 32 Na ha ti ma hamatskö nien? Taraha, nori i ma kato sila nien tara maroro tara nihamana. E moa. Nori i kui sil tune ien. Nori e pal ner e Kristo te here nei a hatu te tutu nena a katun i maroro. 33 Ti koloto has nia turu Buk u Goagono ba te hatei nena e Kristo:
“Tara. Alia e hake goa romana i han i Saion a hatu te tutu ranoa u katun.
Bu katun te hamana ria romana i tanen e ma mastei hamana roi.”