10
A ma tsi hahatoulana, a torir e ngil hatagalana ba lia te rangata silegi e Sunahan u katun i tar e gi habirits u hakats i taren be Sunahan te toan lu pouts ranen. Alia e ateigu ba lia te hatei ragi limiu, nori e tagala siler e Sunahan, kaba nori e tutu ner a maroro hamana i tanen. Nori e ma atei sileri te mar hamatskö sila mera nei e Sunahan u katun i matanen, ba nori i ma kukutie tei a maroro i tanen. Nori e torohanan kuier a maroro peisa i taren. Kaba e Kristo e hakapa a markato teka turu Lo. Na i romana a barebana hoboto te hamanar, nori te butun matskö ria i matane Sunahan.
E Sunahan e ngilin lu pouts rena u katun hoboto
I manasa e Moses e mar koloto u teka tara katun te ngilin butun matsköna i matane Sunahan turu Lo:
“A katun te katoena a mamana ka hoboto te ranga uana u Lo, nonei te lue nou a nitoatoa.”
 
6-7 Kaba markato te butun matskö silana a katun i matane Sunahan te hamana nen e kato uana teka: “Alimiu go ma poemi i peisamiu, ‘Esi te la nou i Kolö, tsi esi te la nou tara han i puta i iogana?’ ” U ranga teka ti kolotein i manasa e mouna uana teka: ara gi ma lu pouts mena mei e Kristo i Kolö, tsi ara gi ma lu pouts has mena meien tara han turu mate. E moa! U Buk u Goagono e hatei ranei ra a ka teka: “U ranga tere Sunahan e ka hasukusuku koruna i tamilimiu. Alimiu e tatei poe men i rungmilimiu ne tatei hamana hase men i torimilimiu.” Nu ranga teka nonei u rangana tara nihamana te roron rararie mulam. E kato uana teka: te ranga hatei namia limiu i rungmilimiu te Tsunono uana e Iesu, na te hamanena a torimilimliu e Sunahan e hatakei poutsi e Iesu tara tou mate, be Sunahan te lu pouts rano limiu. 10 Taraha, te hamana mia limiu i torimilimiu, be Sunahan te kato hamatskö rena limiu i matanen. Te ranga hatei namia limiu a ka te hamana uami limiu, be Sunahan te lu pouts rano limiu. 11 Nu Buk u Goagono e poiena, “A katun te hamana uana i tanen e ma mastei hamana nei.” 12 Na ka teka e la uana turu katun hoboto, taraha e Sunahan e ma poe tale nei u Jiu e halhalir na tana pala e halhalir. E moa. Nonei a Tsunono tara mamana mar katun, na nonei e tatangana nena a man ka man niga i tanen turu katun hoboto te singo uar i tanen. 13 Ti koloto has menien turu Buk u Goagono, “A Tsunono e lu pouts ra nou u katun hoboto te singo uar i tanen, ba nonei te Tsunono noa i taren.”
14-15 Kaba palabir u katun e ma antunan singo uari i tanen, taraha nori e ma hamana noe rien. Na nori e ma antunan hamane rien, taraha nori i ma hengo noa nien. Na nori e ma antunan hengo narien, taraha e moa ta katun te ga hatei rien u ranga. Kaba te ga hala mam rien e Sunahan u katun ba nori te hatei laner u ranga i tanen, ba barebana te antunan hengo naren ba te hamanar ba te toan singo uar i tanen. Ti koloto has menien turu Buk u Goagono:
“Ara e sasala koru mera te tara merari u katun te la merima u Bulungana u Niga!”
 
16 Kaba u katun hoboto e ma hanigeri u Bulungana u Niga. Te poe hasi e Aisaia a propet i manasa, “O Tsunono, e moa ta katun ta para te hamanena u ranga i tarara.” 17 U ranga i tar e kato uana teka: tara poata a katun e la uanama romana i tarara ba te rarariena e Kristo, ba ra te toan hengoera u ranga. Ara e hengoera u ranga, ba ra te toan hamanara.
18 Na lia e rangata rago limiu, u Israel i ma hengoni u ranga teka? E moa. Nori i hengo hakapa. Te poe hasena u Buk u Goagono:
“U ranga tere Sunahan e la kalakala hoboto u turu han i puta.”
 
19 Na lia e rangata leligu, nori u Israel i ma ateii? E moa. Nori i atei has, kaba nori i ma kukutei u ranga. E Moses e kolotein a ka teka te ranga mereia e Sunahan u Jiu:
“Alia e kato hahiomi mera goi limiu nori u katun halhal te hengoe rio romana lia te ngö rami limiu u katun u tutu, ba limiu te toan raharaha koru mou.”
 
20 Ne Aisaia a propet e ongolo has ba te hatei nena u ranga tere Sunahan teka:
“Alia u harutein a peisar turu katun halhal ti ma rangata silei lia.
Nori u katun ti ma sakiei lia ti sabieio lia.”
 
21 Ne Sunahan e ranga hasin u Israel me poiena, “Alia e kaloho nitoa regu u katun te raman hengoe rio lia ba te hipus korur.”