3
Ni klema imri vayi mu ngriniminde Rji ndu mila nha ikpyi biyi niwu ana kpye u ron ma na. Ikpyi biyi ba hra(ka) gi. Tie sesren ni yawhu. Tie sesren ni ndji bi tie ndu meme tie sesren ni bi tsen ce. Aki ta yi wa kie he niyo jii'a. Niwa ahi kieta yi ki kukhwu ni Rji ni Brji u Rji. A kietayi ki ga kpan ni mi Kristi Yesu, ndi na he ni ngbengblen ukpa'na. Tokima me, ime tumu mihe ni gbengblen ukpa. indjio ni ta tre ndi wawu he ngbengblen ukpa, to ime mi zan wu. Ni fi u tandra mba ha lelen mu, ni mi ndi bi Israila ni gbugblu bi Biliyaminu, Bayaduden Yahudawa, ni tre bla nemi Bafarisiye Nitun weren hi ngran bi hu Rji. Niton ten ni tre bla, ime he tsratsra me. Ikpi biyi wawu wa mba he ndindi nimu me ngba ba nahe ndidin nimuna intu Almasihu. E me mbagpi biyi wawu mbana kpe nimuna dun nde Almasihu Yesu Irjimu. Nitumayi ikpi wawu me kabale. miya ba mbana gpi nimuna dun dime gji Almasihu. Mi na he ndidi intu muna ni kon blana Mi he ni ndidi sroun inkon mikpa Almasihu, ndidi sroun wa arji ni Rji. 10 Zizan mison ton ni ludema, ni tsre ni wu ni mi nyama. Ni he nama ni kon kwuma. 11 Ko ni kon rime ndi ton ludema ni nbe. 12 Mi na he ni kpi biyi yena, mi na nddi ma yena, mi si nar kon wa mi hu Almasihu Yesu. 13 Imri vayi, mina fu'u kpi gjirina, igpi riri mi te; mi kpa risu ni gpe a he nikogon ndi ya gpe ahe nikon shishi. 14 Mi si narkon wa abi ni mre wa mi gpa dimu ni Rji ni mi Kristi Yesu. 15 Kita wawu wa ky kai nde ye, kyi rimri nayin, ndawu rimri kan nikon ri, Rji ni ya tsron. 16 Konni kon rime gyan ky ka gji gbagban. 17 Imri vayin hu grumu, yan biwa ba tsre ni kon wabi zi wuton. 18 Ndi gbugbu'u. Biwa mi sha la niyiwu, zizan me mi si la niyiwu ni man shishi, biwa mba na kpa nyeme gicceye Almasihu. 19 Mkwkla mba a kwu, Irji mba aminci mba, ingri mba ashan. Imre mba ahe ni gpi bi meme. 20 U, meme wa kie mrhima ahi shulu, wa'a rji ni kima, kie si gben u jbutaa, yesu Kristi. 21 Ani ka'kpa mbu u kungren sran hi katie ikpa wa ba tie ba too bi u maa, wa ba tie mba ni ngbengblen ma ni ndu nji ikpyi wawuu hi ni wu.