4
Imri vayi mu wa mi si ya kun mba insin srounmu, nipleirimu, nikon yi bi kyan kri gbangban wu Rji, bison me ni gbakpamu. Misi bra Afodiya, Misi bra Sintiki, he ni sroun riri ni Rji. Misi bra yi, gbugba hi dumu ni yamu jagji zo imba himba. Ishaya mbamba nikon tre Rji, mbamba Kilimas bru ndi hi dun ma, biwa ide mba he na vuvu re. He ni sisroun ni mi Rji chachu ni mi lalan he sisroun. Bbri ndi wawu ndi mba to gbengble sroun me. Irji he whewhir ye. Na rimri gpi gbugbu'una, bri kpingye bra, ni mi bra, ni gri, bri bra bi ni wo Rji. Si sroun Rji, ni ton gban, wa ni tsere sroun ni mrebi ni Almasihu Yesu. Ni klekle imri vayi, ikpe wa a jagji, igpe wa atsra kri, kpyiji wa a ndidi ma mba, igpe wa a tsitsri me, ikpyi wa mba, gpan igpe wa ni gji son nye, ikpyi wa mba tre ndidi ni tuma, nda gri he ri mri igpi bi yi wawu. Ikpyi bi yi wa bi to wa bi kpa wabi wo, wa bi to ni kpamu, te gpi biyi wawu. Rji wa ni nu sisroun ndi he yi wawu 10 Mi gri gbugbu'a ni nde Rji tsizan ni klekle bi te ndidi me. wa bi zi yame bi yame ndidi ni fi bi kwugon yiri, bi na fe ton zon ngana. 11 Mi na sila wayi ndi yi zo me na. miyafu sroun ni kon iyayen. 12 Mi ton kon mi son nimi ya, mito kon mi son tre ni wu, ni mito kon son ni mi Iri ni mi yogi, ni mi gbugbu'u, ni mi wa. 13 Mi iya te gpi wawu nimi wa asi ne sisroun. 14 Ni mi nya wawu bi he ni me. 15 Filibiyawa bi to tun ni mumle bi to tre Rji. iton mi bri Makidoniya Ikilisiya na zo me ni mi iyamu, imba biyi mba. 16 Ni ton me he ni Tassalonika bi tru zo bi ni mu aza mbu ri. 17 Mi na la wayi don misi zo bina. Mi tre wayi don kwuci bi wawu 18 Mi kpa gpi biyi wawu, mihe gpi wawu. Be nei ri mi kpa igpi biyi ni wo Abafraditu wa arji niyi. iye indidi wa wow bi ndidima, wa Rji kpa ni wo mba. 19 Irji mu nu yi igpi bi wa ni gbugblu yi ni nde Almasihu Yesu. 20 Ziza yi gri ndidi wa arji Rji itegbu wa ahe tu ni tsemu aheme (Amin). 21 Chi bi hu Rji wawu ni nde Almasihu Yesu, Imri vayi wa amba he ni me mba chi yi. 22 Bi hu Rji wawu mba chi yi, bi wa mba he ni kon Kaisar. 23 Tsitsi u mbaihi Yesu Almasihu ndi sonyi son ni ruhubi ahemen (Amin).