2
Ayeu tangg givin ve ganei yem unatpweng kulkul bamo ebe ayeu galgum ve yem be tis amolmol Leodisia ane be tis amolmol tepwengge ebe ili ayeu nangg ite ok are kob. Ayeu galgum kulkul bamo etok veik nalgum eisir aplos bwai bwaya be tas-nivin isate be invang invin isate vie-ngge be inatpweng dabas-gwet ebe ve inatpweng yaun ane dabe ar-kare ok are tepwengge. Veik inatpweng Pomate ane yaun ebe givuaivun ate giengk aplo ge ok are. Be yaun nok ete Kilisi Ei ate. Dabas-gwet mateu ane be tis yaun bambamo ebe givuaivun ate ge ok ete gingik giengk Kilisi.
Ayeu ganei yaun etenok gitangi yem, ve ayeu bwaingg ve ret amolmol subu inyo inyo yem be inei yaun bingkas-kasop ane subu be inpasang avos love vie molge nitangi yem. Bingano, ayeu gavang aikawe gakwai yem bemem awangg ngalau givang givin yem geb ta-ngge. Be ayeu tangg vevie-ngge ve ebe gaute yem ulgum aim gen walang ok vie-ngge be tis ebe aplongg aim givin Kilisi gwangne molge ok ane.
Tanes and luev walang ok tis Kilisi painge ge
Yem ande unggas Kilisi weik ebe aim Amol Bamo ok gikwai, dangetok be unvang unvin aim ate be un-gas Ei ta painge ge. Yem unvarkei gwangne unwei Kilisi weik ebe ei-wakas gitu gisov nalk aplo gile be geb nalk ta ok, be aplongg aim nivin mateu ete amei ambul yem ok gwangne ge. Be unei aim tangg-aim vie nitangi Pomate tis as-mate walang ok.
Yem unemb aim ate dabin nangg-aim undi ge velob amol ti niyo aim be ninei yaun bingkas-kasop nitangi aim. Amolmol dang dang-etok ete itung tumbus-gen as tumbu be inei yaun bingkas-kasop ane subu ebe ginme nangge amolmol nalk ane ge as ok. Be yaun ete eisir inei inei ok ginme nangge Kilisi ane ite ma. Ve Kilisi Ei weik ebe Pomate ok roro-ngge. 10 Be gisov ebe yem aplongg-aim givin Ei ok ane ge beti Ei geb gen walang ok gitangi yem. Be Ei dongke-ngge geb gwangne walang ok, vie be tiate tepwengge dabin gipil dongke. 11 Yem aplongg-aim givin Kilisi beti etok weik ebe ande iure yem utlangg-aim ulis ok, bemem iure yem utlangg aim ulis ve bais weik ete eisir Juda as luev ok ite ma. Bemem Kilisi geb yem ru be gigas yem ukwai gen tiate ane gwangne, beti etok weik ebe ande iure yem utlangg aim ulis ok. 12 Ve bui sanggu ebe es gireu yem ok ete gidgin yem ta ule usa Kilisi be etok weik ebe ispun yem givin nangge taku gimat ane uvin Kilisi ok. Be yem aplongg aim givin unei Pomate ges Kilisi itin vukuri nangge taku gimat ane bingano ge, beti gisov bui sanggu ebe es gireu yem ane ok ge ete weik ebe Pomate ges yem itin vukuri nangge taku gimat ane uvin Kilisi ok. 13 Warik gimungg ane yem unggas Pomate ane yaun ite nangge, be givin etok ete yem uvang aikwae ukwai amei Juda be uvang weik ebe amolmol gitip ane ok. Be aim gen tiate bambamo ebe ulgum ulgum ok gisak aim vun-kunu. Bemem galkik ande Pomate ges yem itin be umbweg matawangg-aim uvin Kilisi. Pomate ande gisin eitit and tiate bambamo ebe talgum talgum ok tepwengge gikwai. 14 Be giyati kapia ebe iro eitit and tiate bambamo ebe talgum talgum ok ane yaun gisov ok gikwai be gile ges tepwengge gireu ei-givsangin gile. 15 Be nangge ei-givsangin nok ete Pomate giyaing gwangne nalk etenik ane tepwengge gikwai, be gilgum eisir love weik ebe gen bwam-bwam ti ok nangge amolmol tepwengge nas.
16-17 Dangetok be amol ti gitangi ebe nili yem tiate nisov gen ebe on be unum, me luev Sonda subu ane me Sonda aiweng gile tumi ane be tis Sonda Sabat ane ok ite ma. Gen bambamo etok, etok weik gen ano roro ebe asonge menihlang ok ane dalgo ge. Bemem Kilisi ge ete gen ano roro. 18 Ginei amol ti ve ninei yaun nipil gen ebe ei giengk mev be gili ok, be ninei ei gilgum ate love weik gen bwam-bwam ti be ginei uiye be ges miengk gitangi angela, okob undi velob unsov ei ane yaun ane lu. Ve amolmol dang dang-etok ete indang is ate sinsin-ge gipil dabas-gwet nalk ane ge, 19 be ili Kilisi weik as Amol Bamo be inggas ta giengk aplos ite ma. Kilisi weik eitit daband tulkwe, be eitit tepwengge tavang tasov Ei ane gwangne ane lu ge be Ei giro eitit ta be tavarkei gwangne gitangi ebe Pomate Ei ate ane tang givin ok.
Tanmat vunu tanvin Kilisi ma, veik tanambweg matawand tanvin Ei
20 Yem ande umat vunu uvin Kilisi beti Ei gigas yem ukwai nalk etenik ane gwangne. Be nam-nambed be yem os aim luev weik ebe amolmol nalk etenik ane ok? Be gimdom beti yem usov yaun bambamo eteik ane lu ge? Yaun eteik: 21 “Uli ve nomb,” me “Uli ve non,” me “Uli ve bagem nile nomb?” 22 Yaun dang dang-etok etok ginei yaun gipil gen ebe ve tanalgum ane kulkul bokti ma nikwai ok. Be yaun etok ginme nangge amolmol ge as. 23 Bingano, eisir induel is ate love weik ebe gen bwam bwam ti ok be inei uiye be es miengk gitangi angela, be amolmol ili be inei luev ete eisir ilgum ok vie molge. Bemem gen bambamo etok gitangi ebe ve niro eitit ta be tanambweg tanwei aplond muanggane ane gwangne ok ite ma.