3
Pomate ges yem itin nangge taku gimat ane uvin Kilisi. Dangetok be unemb kulkul gwangne ge ve un-gas gen ebe giengk gulumb ok, nangge taku ebe Kilisi gibweg ve geb amolmol dabin nangge Pomate na ok. Tangg-aim nitung nile gen ebe giengk taku eteok ok ge be tangg-aim nitung gen nalk etenik ane bwaya. Ve yem umat vunu gikwai be dalgongg aim mata-was ane galkik ande gile ges ate susweng gireu Kilisi gibloblo Pomate. Eitit tambweg matawand gisov Kilisi dongke-ngge, dangetok be asonge nivin ebe Ei ve ninumul ninme ok, okob atob eitit tande tanahlang taku gitip tanvin Ei be tan-gas ane bogbogo tanvin.
Luev muanggane be tis luev vaku ane yaun
Dangetok be unkari luev gen tiate nalk etenik ane ete tangg-aim gitung gitung giengk aplongg-aim ok nikwai. Ayeu ganei yem unkari luev gen dang dang-eteik ane nikwai: Luev wasi ane tis luev gen tiate ane, be luev ebe aplos giteng giteng ve inalgum gen ungglus ungglus ok tis luev ebe irwel amolmol as gen giriv be gira ok be tis luev kaleuk ane. (Kaleuk ane dabe gisov ebe inei uiye be es miengk gitangi pomate bingkas-kasop ane ok.) Pomate atob nilgum ane ta vavis ane ano nipil amolmol ebe ivang mul ve luev gen dang dang-etok ane ok. Warik mate ane yem ok uvang uvin amolmol ebe ilgum gen dang dang-etok ok, be ulgum gen bambamo etok love ma.
Bemem galkik etenik yem undi be unkari luev gen dang dang-eteik ane nikwai: Luev tas vavis ane tis luev aplos tiate ane, be tis luev ebe inei amolmol susweng be inei yaun bum-bumue ok ane nikwai. Be untau ete unei yaun bingkas-kasop gitangi amolmol ok. Ve ande yem ukari aim aplongg aim muanggane ebe warik ok tis ane gen tiate walang ok gikwai, 10 be ande mohlang weik ebe amolmol vaku vaku ane gikwai. Pomate Ei ate ete gilgum yem be mohlang weik amolmol vaku vukuri. Be as-mate walang ok Ei geb dabas-gwet vevies gitangi yem, be giro yem aplongg-aim vukir be mohlang weik ete Ei ate ok roro-ngge. 11 Beti galkik gisov luev vaku etok ane ge ete ande eitit tali amolmol subu tanei Grik be Juda me tanei eisir etenik ebe iure utlas ulis ok be eisir etok ebe iure utlas ulis ite ok ite ma. Me tanei etenok amolmol taku ti ane, me amolmol ebe emb kulkul sinsin-ge be inggas mone ite ok me amolmol ebe ivang as gen vie-ngge ok ite ma. Ma molge. Kilisi gilgum gen bambamo etok love ande meng-gihlang weik gen ano dongke-ngge, be Kilisi Ei ate givang gisov amolmol walang ok aplo tepwengge.
12 Pomate geb yem ve ane amolmol-gen gikwai, be Ei gimsuli ane opom gen walang ok ane gitangi yem gikwai. Dangetok be yem un-gas luev dang dang-eteik ta gwangne ge: Tangg aim viti ve amolmol walang ok nitangi ge be unpasang eisir nangg aim undi. Yem undi aim ate weik gen sin-ge ti, be godongg aim malk-malk ge nitangi amolmol. Ginei amolmol ilgum gen tiate gitangi yem, yem unamdil be unalgum eisir tiate niwel bwaya. 13 Nangg-aim undi aim ate vie-ngge, be ginei amolmol subu ilgum gen tiate gitangi yem okob undi eisir tiate bwaya bemem tangg aim nivalngan eisir as tiate ete ilgum gitangi yem ok. Amol Bamo Ei tang-givalngan eitit and tiate ebe talgum ok, dangetok be yem ok unalgum weik etok ge. 14 Yem un-gas luev tas viti ane ta gwangne ge, ve luev etok ete vie molge be gidgin amolmol walang ta ipil dongke be ivang vie-ngge tis aplos dongke-ngge. 15 Kilisi geb ane yaun bwai bwaya gitangi eitit gikwai, dangetok be Ei ane yaun bwai bwaya etok nemb yem aplongg aim dabin ma. Pomate gital yem ve monahlang weik gen ano dongke weik Kilisi utle ulis, be un-gas Ei ane yaun bwai bwaya etok unvin. Be unei aim tangg aim vie nitangi Pomate painge ge. 16 Un-gas Kilisi ane yaun ta gwangne ge niengk aplongg-aim, be unbul be unes bing ve aim ate ve dabas-gwet gen vevies walang ok ane. Unei pesalem tis uiye mateu be uiye vevies subu ebe Ngalau geb gitangi aim ok, be unru tis tangg-aim vie-ngge nitangi Pomate nangge aplongg aim. 17 Be aim gen ret-ret ete ve unalgum me unei ok, yem unalgum gen bambamo etok ve Amol Bamo Yisu are ane ge. Be unei aim tangg aim vie nitangi Tamand Pomate ve Yisu are ane.
Luev vaku nemb amolmol bui ane dabin
18 Yem avie gaptol, unsov aim amol-gen as yaun ane lu ge ma. Ve luev etok ete Amol Bamo ta-givin. 19 Be yem amol gaptol, yem tangg-aim nivin aim avie-nggen ano-ngge be unalgum eisir be aplos tiate bwaya.
20 Be yem nunus amol be nunus avie, yem unsov tamangg aim-gen tis tinangg aim-gen as yaun ane lu ge. Ve luev dang dang-etok ete Pomate gili vie molge. 21 Be yem nunus tamas-gen, yem unalgum natungg aim-gen be tas vavis bwaya velob inkari as aplos givin nikwai.
22 Be yem amolmol ebe omb kulkul sinsin-ge be unggas mone ti ok. Yem unsov aim amolmol bambamo nalk etenik ane ebe emb aim dabin ok as yaun ane lu vie-ngge, be unalgum gen walang ete eisir inei yem unalgum ok. Be unalgum ve ebe amolmol indi yem vie ane ok ge ite, yem tangg-aim nitung Amol Bamo nivin be unalgum aim kulkul tis aplongg-aim dongke-ngge. 23 Be gen walang ete yem ve unalgum ok, yem unalgum vangg-aim pale-ngge be unalgum denang ebe omb amolmol nalk ane as kulkul ok ite ma. Yem unalgum weik ebe omb Amol Bamo ane kulkul ok. 24 Yem uli, bwayage kob atob Amol Bamo nemb gen vevies ge ebe Ei geb yapin ve nemb nitangi ane amolmol-gen ok nitangi yem, niwel aim kulkul ebe ulgum ulgum ok. Ve yem ulgum amolmol nalk ane as kulkul ite ma, yem ulgum aim Amol Bamo Kilisi ane kulkul. 25 Dangetok be amolmol ebe ilgum tiate ok ete atob in-gas vavavne ve as tiate ete ilgum ok ane, ve Pomate gili amol ti ginei vie molge gitlek amol ti ite ma. Ei gili amolmol tepwengge gitangi ate-ngge.