4
Be yem amolmol ebe unggas amolmol subu ve aim amolmol kulkul ane ok, yem unpasang aim amolmol kulkul ane nangg-aim undi. Yem tangg-aim nitung dangeteik unei yem ok aim Amol Bamo ebe geb yem dabin ok, ete gibweg gulumb ok weik etok ge.
Pol ges bing be ginei yaun kulkul ane gitangi amolmol
Unemb luev miengk ane ta gwangne ge niengk aplongg-aim. Yem unes miengk ninggas ta-ngge be utlangg-aim bua bwaya. Unes miengk be tangg-aim nitung yaun ete ve unei nisov aim miengk aplo ok vevie-ngge be unei tis tangg-aim vie-ngge nitangi Pomate. Be unes miengk nitangi Pomate ve amei ane nivin weik etok be unei: Pomate Ei ate ge atob nes ameimei luev ebe ve anei mateu nitangi amolmol ok. Be mateu nok, etok Kilisi ane yaun ebe givuaivun ate ge ok. Be gisov yaun etenik ane ge beti galkik ayeu gabweg nangge kapual-lu. Dangetok be yem unes miengk ve ayeu ane nivin, veik nanei yaun ete givuaivun ate ok ano bupwe ge nitangi ete Pomate geb gitangi ayeu ok nitangi amolmol.
Yem unvang unvin amolmol ebe ili Pomate weik gen sin-ge ok be unes aim luev nangg aim undi tis dabangg aim-gwet ge. Be unemb wayam ve aim ate bwaya. Be aim yaun ete ve unei unei ok, yem aim yaun etok nipasang amolmol walang ok aplos be nilgum eisir tas vevias ge. Kob atob yem gitangi ebe ve unwel amolmol avos vevie ok.
Pol avo ges ane amolmol-gen
7-8 Ayeu atob nahlin eitit and nune Tikikas be nitangi yem nilek okob ninei amei lavo nitangi yem, ve wali amei ambweg dang-inend ge veik nilgum be yem aplongg aim vie. Be ninei tis awangg yaun lavo nitangi yem nivin. Tikikas nok ei amol vie ti ebe aplo givin Pomate be gilgum Amol Bamo ane kulkul givin ayeu ok. Be Onesimus, yem ate aim amol ti be atob ei nivin Tikikas be gabu invang intangi yem indek okob atob gabu inei gen bambamo ete meng-gihlang nangge eteik ok lavo lavo nitangi yem. Onesimus nok, ei eitit and nunei vie ti ebe aplo givin Pomate ok.
10 Aristakas, amol ebe eilu amei gabu ambweg kapual-lu avin amei ate ok avo ges yem. Be Banabas ane gwade Malaka, ok avo ges yem givin. (Ayeu gab Malaka nok ane yaun gimungg gitangi yem gilek gikwai, ve ganei ginei ei gilek gibielk ve yem, okob undi weik ebe ayeu gahlin ei gilek ok be un-gas ei vie-ngge nipil aim nam nile.) 11 Be Yisu, ebe ital are ti inei Jastas ok avo ges yem givin weik etok ge. Eisir etok ete ares gisov kapia nok ge nangge Juda ete emb ayeu ru be algum kulkul avin amei ate ve anei ebe Pomate atob nemb amolmol dabin ok ane yaun gitangi amolmol. 12 Be Epafras, yem ate aim amol ti ebe gilgum Kilisi Yisu ane kulkul ok, ei ok avo ges yem givin. As-mate walang ok ei ges miengk ve yem ane gigas ta-ngge veik Pomate niro yem ta be unvarkei gwangne weik ebe amol ok, be unatpweng Pomate ane ta-givin are. 13 Ayeu ate gatpweng ei are gikwai beti ve nanei ei ane yaun nitangi yem dangetok nanei: Ei gilgum kulkul bamo molge ve yem ane, be tis amolmol Leodisia ane be amolmol Hirapolis ane givin weik etok ge. 14 Be Lukas, eitit and amol marasin ane (dokta) ebe tand givin ei ok gabu Dimas, sulu avos ges yem.
15 Yem unei nitangi amolmol bui ane nangge Leodisia unei ayeu avongg ges eisir. Be unei ve Nimpa be tis amolmol ebe iro is ate sut isov ei ane nam ile ok unei ayeu avongg ges eisir givin. 16 Yem undi kapia etenik nikwai kob unemb nitangi amolmol bui ane nangge Leodisia ane nile. Be kapia ti ebe warik ayeu gab gitangi amolmol bui ane nangge Leodisia ane gile ok, yem undi (unav-nawi) kapia etok nivin. 17 Yem unei nitangi Akipas be unei; “Mie nomb kulkul ete Amol Bamo geb gitangi mie nok dabin nam nuli. Be nulgum kulkul nok vam-pale ge.”
18 Ayeu Pol garo yaun avongg ges yem ane etenik ve au-ate baingg. Tangg aim nitung ayeu ebe gabweg nangge kapual-lu ok nivin. Pomate ane yaun bwai bwaya atob nilek nivang nivin yem tepwengge.