2
Pol be tis aposel subu as yaun
Gavang love Sonda bamo 14 gile gikwai kob ayeu gagas Taitus menggivin eilu Banabas be eitol anumul ale Jerusalem vukuri. Ayeu gareu gale Jerusalem vukuri ve gisov Pomate ges luev etok ru gitangi ayeu ve nale be naro amolmol bambamo ebe emb Pomate ane amolmol-gen dabin ok sut bwaya-gege be nanei mateu ebe ganei gitangi amolmol ebe nangge Juda ite ok lavo nitangi eisir. Ve velob eisir indi awangg kulkul ebe warik galgum ok be tis kulkul ete galkik ayeu galgum nik weik gen sin-ge. Be invarkei awangg luev avwut be atob awangg kulkul etok niaing ate. Be awangg nune Taitus nok, ei Juda ti ite, ei amol Grik ane ti bemem eisir bambamo ebe iute awangg yaun ok inei atob inaure ei utle ulis weik ebe eisir Juda ilgum ok bwaya. Bemem amolmol subu ebe iyo inei Pomate ane amolmol eisir ok, ete tas gitung walang ano ve gen etok ane. Be eisir nok ete inme imbweg isov ameimei kasa aplo bwaya-gege ve indi, inei namnambed be amei avang mul ve Juda as luev ite bemem amei ambweg vie avin Kilisi Yisu? Bemem Juda as luev etok geb amei dabin ite ma. Be eisir nok ete ilgum ve inei inaure Taitus utle ulis veik inarwel amei ande ansov Juda as luev ete ve inaure utlas ulis ok aplo vukuri. Bemem amei aute eisir as yaun ete inei ve inaure Taitus utle ulis ok ite molge. Ve amei tang amei givin ve anei yem un-gas mateu ane ano ta niengk aplongg aim painge ge, be tis luev ebe ve tanambweg matawand ane ok nilek niengk nivin yem. Bemem ayeu gali eisir ebe amolmol ili eisir weik bambamo ebe emb mateu dabin ok, as dabas gwet bamo molge gitlek ayeu ite. Be gen etok geb bunam ve ayeu ite, ma yapin. Ve Pomate gili amolmol be gitpweng are giengk utlas ulis ge ite. Be eisir nok kakie be inei yaun vaku ti gitangi ayeu ebe ve nalgum ok ite. Ve eisir itpweng are gikwai inei Pomate geb kulkul etok gitangi ayeu ve nambul ane mateu nitangi amolmol ebe nangge Juda ite ok. Be Pomate ei ate giro ayeu ta be meng-gahlang ve aposel ti be gab kulkul ve ganei mateu gitangi amolmol ebe nangge Juda ite ok, weik ete ei giro Pita ta be meng-gihlang ve aposel be geb kulkul ve ginei mateu gitangi amolmol Juda ane ok. Be Jems gabu Pita be Jon, sotol etok ebe amolmol ili sotol weik bambamo ebe emb mateu dabin ok, sotol ili kulkul vie ebe Pomate geb gitangi ayeu ok be sotol tas givin awangg kulkul etok. Beti sotol isavi eilu Banabas baingg amei. Be eitol tepwe anei yaun gisov dongke ve atob eilu Banabas ande anemb kulkul nangge amolmol ebe nangge Juda ite ok, be sotol atob inde inemb kulkul nangge Juda. 10 Be amolmol tepwengge itpweng kulkul ete ayeu galgum ok are gikwai ve etok awangg kulkul roro. Beti bambamo ebe emb mateu dabin ok gitangi ebe ve inei yaun subu nitangi ayeu nivin ok ite, bemem eisir as yaun dongke ebe emb gitangi ayeu ok eteik, eitit tanemb amolmol ebe gen ma ve is ok dabin vie-ngge. Be gen dongke etok ebe ayeu tangg givin ve nalgum ok.
Pol gigo Pita nangge Antiok
11 Bemem givin ebe Pita gibielk ve ayeu nangge Antiok ok, ayue gago ei nangge amolmol tepwengge nas ve ei gilgum gen gitlek molge. 12 Ve givin ebe amolmol ebe Jems gihlin eisir ok imbielk ve Pita ite nangge ok, be ei gen ben givin amolmol bui ane subu ebe nangge Juda ite ok. Bemem givin ebe eisir etok imbielk ok, be Pita ande gipelk anongge ve Kilisi ane amolmol ebe ivang mul ve Juda as luev ok velob eisir nok tas nitung inei ei ande giparkar Juda as luev gikwai, beti ei gipelk be gen ben givin amolmol ebe nangge Juda ite ok vukuri ite. 13 Be amolmol bui ane subu nangge Juda ok ivang mul ve luev bingkasop ane etok ivin Pita weik etok ge. Be eisir ilgum love irwel Banabas gile gisov eisir as luev bingkasop ane etok aplo givin. 14 Bemem ayeu gali eisir as luev etok gitangi Pomate ane mateu ite, beti ayeu gago Pita giengk amolmol tepwengge nas be ganei; Pita, Mie amol Juda ane ti bemem as mate subu mie gulgum imate weik amolmol ebe nangge Juda ite ok. Bemem mie gitangi ebe ve nulgum amolmol ebe nangge Juda ite ok be meinahlang weik amolmol ebe nangge Juda ok ite gitangi ite molge.
Amolmol Juda ane be tis eisir ebe nangge Juda ite ok aplos givin Pomate, beti Pomate geb eisir ru
15 Bingano, eitit metahlang nangge Juda, Be eitit metahlang nangge amolmol ebe nangge Juda ite ok ebe eitit tali eisir weik amolmol tiate ane ok ite. 16 Bemem eitit tatpweng are gikwai ve Pomate gili amolmol vie gisov ebe aplos givin Yisu Kilisi ok, be gisov ebe ilgum Mose ane yaun ano gile ok ite. Be eitit weik etok ge, eitit aplond givin Yisu Kilisi beti Pomate gital eitit ginei amolmol vie ane. Be Ei gital eitit ginei amolmol vie ane gisov ebe talgum Mose ane yaun ano gile ok ite, ma. Ve Pomate gili amolmol vie gisov ebe ilgum Mose ane yaun ano gile ok ge ite. 17 Bemem ginei eitit aplond nivin Kilisi be tand nivin ve Pomate nital eitit ninei eitit amolmol vie ane, be bwaya-ge kob atob tanatpweng are ve eitit amolmol tiate ane weik eisir ebe nangge Juda ite ok, ebe eitit tali eisir weik amolmol tiate ane ok. Okob atob eitit tanei ret? Tanei amolmol tiate ane as amol kulkul ane ete Kilisi ok me? Ma yapin. 18 Ginei eitit tandumul tande tanvang mul ve Juda as luev ebe warik Mose geb ok, ebe warik tavkir dumand gitangi ok vukuri, atob eitit tanatpweng are tanei eitit amolmol tiate ane. 19 Be ayeu gatpweng are gikwai ve ayeu gitangi nambweg matawangg navin Pomate ve Mose ane yaun ane ite. Ve Mose ane yaun etok weik gen ebe ve nes awangg luev tiate ebe galgum ok ru nitangi ayeu ate ok, be etok weik ebe ges ayeu vunu ok. Bemem tanambweg matawand tanvin Pomate gisov ebe aplond givin Yisu Kilisi ane ok ge. 20 Givin ebe es Kilisi vunu gireu ei givsangin ok, be givin etok es ayeu vunu weik etok ge gavin ei. Be galkik etenik ayeu gabweg matawangg ve ayeu ate angg gwangne ane ite, bemem Kilisi ei gibweg matawe nangge ayeu aplongg. Be galkik ayeu gabweg matawangg gisov ayeu aplongg givin Pomate Natu ebe tangg givin eitit be geb ate giwel eitit be gimat vunu ok. 21 Be ayeu gaitin Pomate ane ta givin ite, ve ginei Juda as luev etok vie be gitangi ebe ve Pomate nili amolmol vie ok, okob atob Kilisi nimat vunu sin-gege.