3
Yaun gipil Pomate ane luev, be tis yaun aplond givin ane
Yem amolmol Galesia ane, warik ayeu ganei Yisu Kilisi ane gimat ebe gimat vunu gireu ei givsangin ok lavo vie-ngge gitangi yem, weik ebe yem ate uli gisov matanongg aim ok. Bemem gen ret giaing yem dabangg aim gwet? Ayeu tang givin ve ganei yem unei yaun dongke eteik vusa nitangi ayeu kob, ve Pomate geb ane Ngalau Yamar gitangi yem ve gisov ebe yem uvang mul ve Juda as luev ok, me gisov ebe yem ute mateu be aplongg aim givin ok? Yem dabangg aim gwet ma. Warik yem usov mateu ane lu be Pomate ane Ngalau Yamar giro yem ta be ulgum aim gen walang ok gitangi ge, bemem namnambed beti galkik etenik yem ate ve unalgum kulkul ve aim gwangne love unes aim kulkul etok vunu? Be warik yem ute mateu be aplongg aim givin Pomate, be gen vevies ge ete Pomate geb gitangi yem ok, yem unei bwat gen sin-ge. Bemem ayeu nanei nitangi yem, etok gen sin-ge ite. Pomate geb ane Ngalau gitangi yem be gilgum gen bwalbwale nangge yem aim taku ve gisov ebe yem uvang mul ve Juda as luev ok ite, ma. Ei gilgum gen bwalbwale nangge yem aim taku ve gisov ebe yem ute mateu be aplongg aim givin ok. Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik:
“Ablaham aplo givin Pomate beti Pomate gital ei ginei amol vie.”
Beti atob yem unatpweng are ve amolmol ebe aplos givin Pomate ok, eisir etok ete Ablaham ane vakugen roro.
Be warik mate ane Pomate gitpweng are ginei amolmol gitip ane atob inaute mateu be aplos nivin ei. Be atob ei nital eisir ninei amolmol vie ane. Dangebe warik Pomate ane amolmol kulkul ane inei yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok gitangi Ablaham ok. Be yaun nok ginei dangeteik:
‘Gisov mie (Ablaham) ane ge, ete atob Pomate nipasang amolmol tepwengge nangge taku walang ok.’
Beti ginei amolmol aplos nivin Pomate, atob Pomate nipasang eisir dangete gipasang Ablaham ok.
10 Bemem amolmol ebe tasgitung inei tanvang mul ve Mose ane yaun etok gen vie ok, eisir etok atob in-gas vavavne. Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik:
‘Amolmol ebe ilgum Mose ane yaun walang ok subu ano gile ite ok, ete atob in-gas vavavne.’
11 Be galkik ande eitit tatpweng are gikwai, ve Pomate gili amolmol vie gisov ebe ilgum Mose ane yaun ano gile ok ite. Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik;
Amol ti ginei aplo givin Pomate, atob Pomate nili ei ninei amol vie be atob amol etok nimbweg matawe. 12 Be Mose ane yaun ginme veik eitit aplond nivin ok ite, ma. Bemem yaun etok ginme veik eitit tanaute be tanalgum ano nile. Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik:
“Amol ti ginei giute Mose ane yaun be gilgum yaun etok tepwengge ano gile, atob ei nimbweg matawe ve yaun etok ane ge.”
13 Bemem Kilisi geb ate giwel eitit be gigas eitit and vavavne ebe tapar-kar Mose ane yaun ok be gimat vunu gireu ei givsangin. Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik:
“Amolmol ebe ikaiwel ei ok, eisir etok ebe inggas Pomate ane tavavis ane ano ok.”
14 Pomate gilgum gen etok ve geb Kilisi Yisu ginme viek nemb gen ebe warik ei ginei ane yaun gitangi Ablaham ok nitangi amolmol gitip ane ebe nangge Juda ite ok nivin. Be eitit aplond givin beti tanggas Ngalau ebe warik Pomate gibiti ane yaun ge gimungg ok.
Pomate ane yaun ebe geb gitangi Mose ok, be tis yaun ebe ei ate gibiti ok
15 Angg nune-nggen, ayeu atob namb tuvweng ti nipil amolmol and luev ebe talgum-talgum ok bekob. Ginei amol ailu imbiti as yaun ti love gwangne ve inalgum kulkul ti, be nindeb mul ane sulu nok as amol ti gitangi ebe atob nes yaun etok gili me ninei yaun kulkul ti ane nile nivin ok ite molge. 16 Be Pomate ok weik etok ge, Ei gibiti ane yaun ti gitangi Ablaham gabu ane vaku, bemem yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei Ablaham tis ane vaku gen ite Ablaham gabu ane vaku amol dongke-ngge, etok Kilisi ei ate. 17 Be yaun ete ayeu ganei nok ane dabe dangeteik, Pomate gibiti ane yaun etok gimungg be giengk love Sonda bamo 430 gile gikwai kob geb ane luev (bingsu) gitangi Mose. Bemem luev etok gitangi ebe atob nes yaun ebe warik Pomate ei ate gibiti love gwangne gimungg ok, gili ok ite. 18 Be gen vie ete Pomate ve nemb nitangi eitit ok, ginei ane dabe gisov ebe eitit tavang mul ve luev ebe ei geb gitangi Mose ok, okob atob yaun ebe warik ei ate gibiti gimungg ok atob ano ma. Bemem gisov yaun ebe ei ate gibiti gimungg ok ane ge, beti galkik gilgum ano gile gipil Ablaham. 19 Be yaun ete Pomate geb gitangi Mose ok ane dabe dangeteik, Pomate geb yaun etok gitangi Mose veik amolmol tanatpweng gen tiate arkares. Be yaun nok atob niengk dangetok love Ablaham ane vaku ebe Pomate gibiti ane yaun ok menihlang sin-ge. Be Pomate geb ane yaun etok gitangi angela ti ve nemb nitangi Mose bekob Mose nemb nitangi amolmol. 20 Bemem yaun ebe warik Pomate gibiti givin Ablaham ok, amol ti gigas yaun etok gitangi Ablaham gile ite Pomate ei ate geb gitangi Ablaham.
Mose ane yaun ane dabe
21 Bemem luev ebe Pomate geb gitangi Mose ok gitangi ebe atob nes valir nitangi yaun ebe warik ei ate gibiti gimungg ok ite molge. Ve ginei luev ete Pomate geb gitangi Mose ok gitangi ebe atob amolmol inalgum ano nile be inambweg matawas ok, okob atob Pomate nili amolmol vie gisov ebe ilgum Mose ane yaun ano gile ok. 22 Bemem yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik; Amolmol tepwengge nangge nalk ivang isov gen tiate ane lu veik amolmol ebe aplos givin Yisu Kilisi ok atob in-gas gen ebe warik Pomate gibiti ane yaun gimungg ok. 23 Givin ebe Kilisi ginme ite nangge ok, be Mose ane yaun geb eitit dabin gitangi sawa ebe ve eitit aplond nivin Yisu Amol ebe ve nemb eitit ru ok. 24 Be Mose ane yaun nok ete geb eitit dabin painge love ande Kilisi gibielk. Veik eitit aplond nivin be Pomate nital eitit ninei amolmol vie ane. 25 Dangetok be Kilisi ande ginme gikwai beti galkik etenik Mose ane yaun ande geb eitit dabin vukuri ite. 26 Be galkik etenik Pomate ande gital eitit tepwengge ginei natu-nggen, gisov eitit aplond givin Yisu Kilisi be metahlang weik gen dongke-ngge. 27 Yem amolmol ebe nolge uringk bui sanggu gikwai ok, Kilisi givang givin yem beti ande yem unggas Kilisi ane luev walang ok gikwai. 28 Beti Pomate gili amolmol tepwengge ebe ivang ivin Kilisi Yisu ok weik gen dongkengge, be ei gili amolmol subu weik Juda be subu weik Juda ite ok ite, me gili amol ti weik amol ebe givang ane gen vie-ngge gitangi ebe ta givin ok, be ti weik amol ebe kulkul geb ei avwut ok ite, me gili amolmol subu weik amol be subu weik avie gaptol ok ite, ma. Ei gili amolmol tepwengge weik gen ano dongkengge.
29 Be ginei Kilisi ane amolmol-gen yem, okob yem weik Ablaham ane vaku-nggen roro, be atob yem un-gas gen ebe warik Pomate gibiti ane yaun gimungg gikwai ok.