4
Ayeu nanei yaun ti nitangi yem nivin kob, amol ti ginei nimat vunu atob natu nemb ei ane gen walang ok dabin. Bemem ginei amol nok nunus nangge, okob atob ei nivang weik ebe amolmol kulkul ane ok ge bekob. Be ei atob nisov amolmol ebe emb ei dabin ok as yaun ane lu ge, love sawa ebe tame geb yapin ok menihlang okob. Be eitit ok weik etok ge, givin ebe Kilisi ginme ite nangge ok be eitit tavang mul ve tumbud-gen as luev, be luev etok geb eitit dabin. Bemem sawa ebe Pomate tangg gitung yapin ge ve nihlin Natu be ninme ok, meng-gihlang kob ete ei gihlin Natu be ginme. Be Pomate Natu ebe gihlin be ginme ok meng-gihlang weik ebe amolmol ok be avie nalk ane ti gikuv ei be givang gisov Juda as luev ane lu ge. Ei gilgum dangetok veik ninggas eitit amolmol ebe tavang mul ve Juda as luev ok tankwai, veik Pomate nital eitit ninei natu-nggen. Be galkik ande Pomate gital eitit ginei natu-gen be gihlin Natu ane Ngalau Yamar be ginme gisov eitit aplond gile. Beti galkik Ngalau nok ge ete gilgum be eitit tatal Pomate tanei Tamand. Be galkik ande gen nalk ane ti geb eitit dabin vukuri ite, ve Pomate ande gital eitit ginei natu-gen gikwai. Be gen walang ete giengk givin ei ate ok etok eitit and gen.
Pol aplo bunam ve amolmol Galeisia ane
Warik gimungg ane givin ebe yem utpweng Pomate are ite nangge ok, yem unei uie be os miengk gitangi pomate bingkasop ane ebe gitangi ve inalgum gen ti ano nile ite ok. Bemem galkik ande yem utpweng Pomate matawe ane are gikwai, me ayeu nanei dang-ebeik nanei Pomate ande gitpweng yem are gikwai. Bemem gimdom beti yem uvkir dumangg-aim gitangi Pomate matawe ane be ve undumul untangi tumbungg-aim gen as luev ebe warik geb yem dabin ok unde vukuri? Luev etok gitangi ebe atob nemb yem ru ok ite, ma molge. 10 Yem wat ulgum gen etok veik Pomate nital yem ninei amolmol vie ane ve ebe uvang mul ve luev ebe Pomate geb gitangi Mose ok, givin aiweng be Sonda bamo be tis asmate walang ok ane me? 11 Ayeu tangg gitung yem be aplongg bunam molge ve angg kulkul bambamo ebe galgum gitangi yem ok ane, velob niaing ate sin-ge. 12 Angg nune-nggen, ayeu tang givin ve ganei yem unvang weik ete ayeu ok, dangete ayeu gavang weik yem ok, be warik yem ulgum gen tiate ti gitangi ayeu it molge. 13-14 Be warik givin ebe ayeu gagas mateu gatangi yem galek tis vaku ge ok, be givin sawa etok gimat tiate ti gigas ayeu be gimat etok gitangi ebe ve nilgum be yem bwaingg-aim ve ayeu ok. Bemem yem bwaingg-aim ve ayeu be uvkir dumangg-aim gitangi mateu ete ayeu ganei ok ite molge, weik ebe unggas Pomate ane angela ti me unggas Yisu Kilisi ei ate ok. Be yem ute mateu ete ayeu ganei ok be tangg-aim vevie ano-ngge. 15 Be warik ayeu ate ok gali weik etok ge, ve yem tangg-aim givin ayeu ano-ngge, love kasop ge ve unemb matanongg aim nitangi ayeu tis sawa ete ayeu gagas gimat ok, veik unemb ayeu ru. Bemem wali ande namnambed? 16 Galkik ande yem wat uli ayeu tiate gisov ebe ganei yaun ano gitangi yem ok me?
17 Be eisir subu ete ilgum ve in-gas yem unkwai ayeu nik, as luev vie ite. Bemem eisir ilgum ve in-gas yem veik avongg-aim nivwat eisir ares ge. 18 Dangetok be yem unvang mul ve luev gen vevies ane ge, be ginei ayeu nambweg navin yem me navang nakwai yem bemem yem unvang mul ve luev etok painge ge. Be ginei gidung subu veve ines mateu ru nitangi yem, bemem ginei eisir tas nitung gen vie-ngge ebe gitangi ve inalgum amolmol be tas vevias ok, okob etok gen vie. 19 O angg nune-nggen, ayeu gagas bunam bamo molge ve yem ane, be gen bunam etok ane vavavne gitun ayeu weik ebe avie gaptol veve vias ve nunus ok. Ayeu atob nanggas vavavne painge love yem unatpweng Kilisi are be unvang mul ve Kilisi ane luev walang ok okob. 20 Be ayeu tangg givin ano-ngge ve nambweg navin yem be nali nanei yaun ret gitangi ebe ve ayeu namb nitangi yem ok veik namb yem ru, be gitangi ebe atob ayeu nanei yaun dangete galkik garo bwalbwale gisov kapia ok nitangi yem ok ite. Ve ayeu aplongg bunam molge ve yem ane.
Tuvweng gipil Haga gabu Sala
21 Amolmol ebe tas gitung ve inei bwat eitit tanvang mul ve Juda as luev veik tanambweg vie ok unaute kob. Yem wat utpweng yaun etok are ite me? 22 Yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik; Ablaham natu ailu, ti nangge Ablaham ane avie kulkul ane, be ti nangge ei ate arwe roro ebe weik avie ebe kulkul geb ei avwut ite ok. 23 Be nunus ete avie kulkul ane gikuv ok, meng-gihlang weik ebe amolmol and luev ok. Bemem nunus ete meng-gihlang nangge Ablaham ane avie roro ok, meng-gihlang gitangi Pomate ane yaun ebe warik gibiti gimungg ok, beti ande yaun nok ano gile. 24 Be tuvweng ti givarkei yaun etenik aplo, ve avie ailu etok weik Pomate ane yaun gwangne ailu ebe warik gibiti ok. Haga ei givarkei ve yaun ebe Pomate geb gitangi Mose nangge matendubi Sinai ok, beti ane vaku gen meihlang weik amolmol ebe ivang mul ve Mose ane yaun veik Pomate nital eisir ninei amolmol vie ane ok. 25 Be ares Haga etok ital gipil Arabia as matendubi ti are Sinai, be ei givarkei ve Jerusalem galkik ane. Ve Jerusalem galkik ane tis ane amolmol-gen ivang weik amolmol kulkul ane ebe isov Mose ane yaun ane lu ok. 26 Bemem Jerusalem ti ebe giengk Pomate ane taku nangge gulumb ok, ei tis ane amolmol-gen imbweg vie-ngge, be Mose ane yaun geb eisir dabin ite ma. Be ei weik eitit tinand. 27 Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik:
“Mie avie ebe gukuv nunus ite ok, mie tam vevie-ngge be mie avie ebe tam gisgil gen bunam ebe avie gaptol inggas givin ebe veve vias ve nunus ok, mie nomb avom ponge be kokwangg avom bamo ge. Ve avie ebe arwe givang gikwai ok atob natu-nggen bon molge nitlek avie ebe tis arwe ok.”
28 Angg nune-nggen, yem ande mohlang weik Pomate natu-nggen weik ebe Isak ok, gitangi yaun ebe warik Ei ate gibiti gimungg ok.
29 Be warik givin sawa etok amol ebe tine gikuv dangete ande avie gaptol ikuv nunus nik, ei ges valir gitangi amol ebe tine gikuv ei ve Pomate ane Ngalau ane gwangne ok. Be galkik etenik ok weik etok ge, amolmol ebe ivang mul ve Mose ane yaun ok ilgum ve inarwel eisir ebe ivang mul ve Mose ane yaun ite ok, indumul inde vukuri.
30 Bemem yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik:
“Unaitin avie ebe kulkul geb ei avwut ok gabu natu inkwai. Ve avie kulkul ane, ane natu gitangi ebe atob ninggas tame ane kulkul nivin tame ane avie roro ane natu ok ite.”
31 Angg nune-nggen, Ablaham ane avie kulkul ane, ane vaku eitit ite Ablaham ane avie roro ane vaku eitit.