2
Yaun gipil Sadam
Angg nune-nggen. Ayeu ve nanei yaun nipil eitit and Amol Bamo Yisu Kilisi ebe atob ninumul ninme be niro eitit tepwengge sut tande tanpil dongke tanvin ei ate ok, beti gas bing be ganei yaun garwel nangg ge gitangi yem. 2-3 Veik ginei amolmol subu inme be ve inei yaun ret ret nitangi yem, okob undi velob aplongg-aim nivin eisir as yaun. Ve eisir etok atob inme be inei nitangi yem be inei, Amol Bamo ande ginme gikwai. Me atob amol ti nimdil be ninei yaun etok sin-gege gitangi ebe ei ate tang-gitung, me atob inei dangetok inei ayeu garo yaun etok gisov kapia. Dangetok, be ginei yem ute yaun avo dang dang-etok, okob undi ve unkur-kuri be tangg-aim nitung walang walang. Be undi ge velob amolmol bingkasop ane inme be inyo inyo aim. Ve sawa etok atob menihlang ite love amolmol bon ge bwais ve Pomate be inavkir dumas nitangi ei, be amol ebe gisov yaun ane lu ite ok, menihlang taku gitip bamo yapin kob. Be amol nok atob nimbweg ite ma. Atob Pomate niyaing ei nikwai. Amol nok atob nes valir nitangi gen walang ebe amolmol ili inei pomate be inei uiye be es miengk gitangi ok, be atob nindang ate be nes ate ru nitangi amolmol nivin nangge Pomate ane lum yamar aplo be ninei, “Ayeu ate eteik ete Pomate.”
Yem wat nolge tangg-aim givalngan yaun bambamo ebe warik ayeu gavang givin yem be ganei gitangi aim ok me? Yem uli, Pomate givarkei amol tiate ane nok ane luev gili ve ginei menihlang seukie bwaya love sawa ebe Pomate ei ate tang-gitung be geb ok menihlang okob atob ei menihlang. Be amol nok ane gwangne ebe ges valir gitangi Pomate ane luev ok, ete geb ane kulkul givang nik, bemem ei givang gimumu ate ge. Be atob nivang nimumu ate ge dangetok love amol ebe givarkei ei ane luev avwut ok nikwai kob. Okob atob ei menihlang, be atob Amol Bamo Yisu nes ei vunu ve ane avo ukwas be tis ane bogbogo nivin ebe ve ninumul ninme nalk ok. Amol tiate nok atob menihlang tis ane gwangne ge be atob nilgum gen bingkasop ane bambamo subu be tis gen bwalbwale subu nivin. 10 Be atob nilgum ve niyo niyo amolmol ebe asonge inmat vunu mang-mangi ok ve ane luev gen tiate ane bambamo etok. Ginei eisir etok tas nivin Pomate ane yaun ano-ngge, atob Pomate nemb eisir ru, bemem eisir bwais beti Pomate gitangi ebe atob nemb eisir ru ok ite ma. 11 Beti Pomate atob nihlin yaun bingkas-kasop ane amol ebe ve niyo niyo eisir ok be nitangi eisir nile. Kob atob eisir inaute amol nok ane yaun bingkasop etok be insov ane lu-ngge.
12 Dangetok be amolmol ebe ivkir dumas gitangi yaun ano be tas givin anongge ve invang mul ve luev gen tiate ane ok, atob in-gas vavavne nangge Pomate ane.
Pomate tang-givin ve ginei eitit tanambweg matawand beti geb eitit ru
13 Angg nune-nggen, amei algum ve as miengk ve yem ane tis as mate walang ok. Ve gisov Pomate ane tang-givin yem gimungg, be geb yem ve ginei unambweg matawangg-aim be Ngalau Yamar ane gwangne gilgum yem be mohlang ve Pomate ane amolmol-gen ebe aplongg-aim givin Pomate ane yaun ano ok. 14 Pomate gital yem ve mateu ebe amei ambul gitangi yem ok ane, veik un-gas Yisu Kilisi ane bogbogo. 15 Angg nune-nggen, dangetok be unvarkei gwangne ge be unpasang mateu ete amei anei ve avongg-amei be tis ebe aro gisov kapia gitangi yem ok vevie-ngge niengk aplongg-aim.
16 Ayeu tangg givin ve ganei eitit and Amol Bamo Yisu Kilisi be tis Tamand Pomate, ebe tas givin eitit ok, be tis ane ta viti ebe gilgum be eitit tavang vie-ngge geb ta-ngge, atob niro eitit ta tanvarkei gwangne ge be tanasge Pomate. 17 Ei atob niro eitit ta be nemb eitit ru be tanalgum and kulkul be tanes and luev be and yaun walang ok vie-ngge.