3
Yem unes miengk nitangi Pomate ve amei ane nivin
Angg nune-nggen, ayeu ve nanei yaun ti nitangi yem. Yem unes miengk nitangi Pomate ve amei anei nivin veik Pomate ane mateu nituvki nemb taku walang ok avwut. Veik amolmol avos nivwat mateu nivin dangete warik yem ulgum ok. Be unes miengk nitangi Pomate nivin veik ei nitin amolmol tiate ane be invang aikawe inkwai amei. Ve gisov amolmol tepwengge aplos givin mateu ite ma.
Bemem Amol Bamo, ei amol ebe gilgum gen walang etenik gitangi ge ok, be ei gitangi atob niro yem ta be Sadam ane gen tiate walang ok ti gitangi ebe atob niyaing yem ok ite ma. Amei aplongg-amei givin Pomate be tangg-amei givin anongge ve anei yem unalgum gen walang ete amei ane gitangi yem ok ano nile, be atpweng are anei atob yem unalgum dangetok nemb ta-ngge. Ayeu tang-givin ganei eitit and Tivie Pomate atob nilgum yem be unatpweng are unei ei ane tang-givin eitit anongge. Dangetok be ei gitangi atob niro yem ta be un-gas bunam weik ete Yisu ok.
Amolmol tepwengge inamdil be inalgum kulkul
6-7 Angg nune-nggen, amei as bing be anei yaun gwangne gitangi ve eitit and Amol Bamo Yisu Kilisi ane gwangne ane be anei: Yem unvang aikawe unkwai amolmol ebe emb wayam ve is ate be bwais ve ret invang mul ve yaun ete amei amb gitangi is ok. Yem ate utpweng etok are gikwai, ve warik amei avang avin yem ge, be givin etok amei amb wayam ve amei ate be ambweg sinsin-ge ite ma. Dangetok be yem ok uvang mul ve luev dongke ete amei avang ok weik etok ge. Amei tangg-amei gisgil ebe an amol ti ane ben sin-gege ok, amei avgo ben kob an. Be algum kulkul bamo molge tis as be tambok walang ok, ve amei bwaingg-amei ve ret anemb bunam nitangi yem. Amei gitangi ebe atob anei be yem unemb ben nitangi amei ok. Bemem amei bwaingg-amei ve ret analgum gen dangetok, be amei algum etok veik yem undi be uvang mul ve ameimei luev.
10 Warik amei avang avin yem ge be anei yaun ti gitangi yem dang-eteik; Amol ti ginei geb kulkul ite, atob ei nen ben ite ma.
11 Amei anei yaun etok gitangi yem ve gisov amei aute binge dangetok inei amolmol subu ebe yem tepwe uvang uvin aim ate ok, wayam tinas tiate avo be ilgum ve iro amolmol as kulkul walang ok vuk-vukir. 12 Beti amei ve anes bing nitangi eisir nok ve Amol Bamo Yisu Kilisi ane gwangne ane, be ve anei nitangi eisir nok anei; Eisir inambweg ta subu be inemb kulkul ve is ate ane veik inen as kulkul etok ane ano.
13 Bemem angg nune-nggen, yem utlangg-aim bua ve kulkul vevies ete ulgum ulgum ok ane bwaya. 14 Be ginei amol ti gisov yaun ete amei aro gisov kapia nik ane lu ite, okob yem kakie unvin ei bwaya. Okob atob ei maimae ve ane luev tiate ete gilgum gilgum ok ane. 15 Bemem yem undi ei be utlangg-aim nipelk ve ei bwaya, yem undi ei weik aim male ti be unemb bing bwaibwaya nitangi ei.
Pol ges ane yaun vunu
16 Ayeu tang-givin ganei Tivie ei ate ei Amol bwaibwaya ane be atob nemb ane yaun bwaibwaya nilek nivang nivin yem tis as mate walang ok. Pomate atob nivang nivin yem tepwengge.
17 Ayeu Pol au-ate baingg garo angg yaun avongg ges yem ane etenik. Ayeu garo angg kapia walang ok gavang mul ve luev dongke etenik ge. 18 Ayeu tangg givin ganei Amol Bamo Yisu Kilisi atob nemb ane yaun bwaibwaya nilek nivang nivin yem tepwengge.