17
Yisu ges miengk ve ane singamolomb gen ane
Yisu ginei yaun etok gikwai bekob gidank gireu gulumb ve nes miengk be ginei; “Tamangg, as mate ebe ayeu ve namat vunu ane ok ande meng gihlang gikwai. Be os Natum ane bogbogo ru itangi amolmol, veik atob Natum nes miam bogbogo ru nitangi eisir. Ve mie gob am gwangne gitangi ei gikwai. Be mie gob ei ve nemb amolmol tepwengge dabin, be ei gitangi atob nitak amolmol ebe mie gob eisir gitangi ei ok inambweg matawas nem ta ge ok. Be inambweg matawas nemb ta ge, ane dabe dangeteik: Eisir itpweng are inei Mie dongke ge Mie Pomate bingano molge. Be itpweng are givin inei Mie guhlin Yisu Kilisi beti ginme.
Ayeu gas miam bogbogo ru gitangi amolmol nalk ane be ili gikwai. Be kulkul ebe mie gob gitangi ayeu ve nalgum ok, ete ande ayeu galgum be ma gikwai. Tamangg, os awangg bogbogo as mate etenik ane ru itangi eisir. Bogbogo ebe warik gabweg gavin mie, givin ebe gupasang nalk ite nangge be gob gitangi ayeu ok.
Ayeu ganei mie arem binge gitangi amolmol nalk eteik ane, ebe mie gob eisir gitangi ayeu ok gikwai. Be etok miam amolmol gen ebe gob eisir gitangi ayeu ok. Be eisir nok ande isov miam yaun ane lu vie-ngge. Be galkik ande eisir itpweng are inei gen bambamo ete mie gob gitangi ayeu gikwai ok, gen etok tepwengge ginme nangge mie dongke ge. Be yaun bambamo ete mie gob gitangi ayeu ok, ete ande ayeu gab gitangi eisir gikwai, be ipasang vie-ngge giengk aplos. Be itpweng are roro ge inei, warik ayeu gabweg gavin mie beti ganme. Be aplos givin inei mie guhlin ayeu beti ganme.
Ayeu gas miengk ve eisir eteik ge ane, be gas miengk ve amolmol ebe dabas ungglus ane ok givin ite ma. Ayeu gas miengk ve amolmol ebe mie gob gitangi ayeu ok ge. Ve eisir etok ande meihlang ve miam amolmol gen gikwai. 10 Be gen bambamo ebe giengk givin ayeu ok, etok miam gen, be ebe giengk givin mie ok etok awangg gen, be mie gos awangg bogbogo ru gitangi eisir gikwai.
11 Ayeu atob navang nalk eteik vukuri ite ma, Ayeu ve natangi mie nalek bemem eisir eteik ete atob invang ete nalk ik. O Tamangg, Mie nam nuli eisir vie-ngge veik invang insov ares ete mie gob gitangi ayeu ok, ane gwangne ane lu ge. Veik invang weik gen ano dongke dangete tutlu gen ano dongke ok. 12 Givin ebe ayeu gavang gavin eisir ok, ayeu gab eisir dabin vie-ngge be ivang isov mie arem ebe gob gitangi ayeu ok ane gwangne ane lu ge. Be eisir as amol ti lavo bun ite ma. Amol dongke ge (Judas Iskariot) ebe are giengk yapin ve atob nimat vunu mang mangi ok, ete ei dongke ge ande lavo bun. Be ei gilgum dangetok, beti yaun ebe giengk miam kapia ok ande ano gile. 13 Be Ayeu ete ve natangi mie nalek nok, beti ganei yaun eteik nangge nalk veik awangg yaun bwai bwaya nemb eisir eteik avut be invang tis tas vevie-ngge.
14 Ayeu ganei miam yaun (mateu) gitangi eisir eteik, be amolmol ebe dabas ungglus ok bwais ve eisir. Ve gisov eisir eteik ivang mul ve luev nalk eteik ane ite dangete ayeu ok, ve ayeu amol ebe gavang mul ve luev nalk eteik ane ok ite ma. 15 Ayeu gautani mie ve ganei nunggas eisir inkwai nalk eteik ite ma. Ayeu gas miengk be gautani mie ve ganei nam nuli eisir vie-ngge be invang aikawe inkwai Sadam tis ane gwangne. 16 Ayeu amol nalk eteik ane ite ma, beti eisir ok weik amolmol nalk eteik ane ite weik etok ge. 17 Miam yaun, etok yaun ano ano molge. Be ayeu tangg givin ve ganei mie nomb am yaun ano nok nisov eisir aplos nile be nemb kulkul nangge eisir aplos love nilgum be inro is ate vukir be meinahlang ve miam amolmol gen bingano ge. 18 Warik mie guhlin ayeu ganme be gavang gasov amolmol ebe dabas ungglus ok aplo nangge nalk, beti galkik ayeu ve nahlin eisir ebe mie gob gitangi ayeu ok, ve inde be invang insov amolmol dabas ungglus ane aplo nangge nalk weik etok ge. 19 Ayeu atob nawel eisir be namb dalgongg matawangg ane nitangi mie, veik namb eisir ru. Be bingano molge, eisir atob meinahlang ve miam amolmol gen roro.
20 Be ayeu gas miengk ve eisir eteik ane ge ite ma, ayeu gas miengk ve amolmol ebe iute yaun (mateu) ebe eisir inei, be aplos givin ayeu ok ane givin weik etok ge. 21 Ayeu tangg givin ve ganei eisir etok tepwengge invang invin is ate weik gen ano dongke ge, dangete ayeu Tamangg mie guvang guvin ayeu be ayeu gavang gavin mie ok. Dangetok be ayeu tangg givin ve ganei eisir ok invang invin tutlu weik etok ge. Veik amolmol nalk ane subu ebeok tepwengge aplos nivin inei mie guhlin ayeu beti ganme. 22 Be miam gwangne ebe gob gitangi ayeu gikwai ok, ete ande ayeu gab gitangi eisir gile veik miam gwangne etok niro eisir ta be invang invin is ate weik gen dongke ge dangete tutlu ok. 23 Ayeu gavang gavin eisir be mie guvang guvin ayeu, dangetok be ayeu tangg givin ve mie nulgum eisir be tas nivin is ate anongge be invang weik gen ano dongke. Veik amolmol nalk ane subu ebeok tepwengge inatpweng are roro-ngge inei mie guhlin ayeu beti ganme. Be mie tam givin eisir dangete tam givin ayeu ok.
24 Tamangg, Ayeu tangg givin ganei amolmol ebe mie gob eisir gitangi ayeu ok, atob inambweg taku ebe ayeu ve nambweg ok invin. Ayeu tangg givin ve eisir indi awangg gwangne ebe warik mie tam givin ayeu be gob gwangne etok gitangi ayeu gimungg bekob gob nalk etenik gideb mul ane ok. 25 O Tamangg, Mie amol yaun ano ane bingano molge. Amolmol nalk ane itpweng mie are ite ma. Bemem ayeu ge ete gatpweng mie are. Be amolmol ebe mie gob eisir gitangi ayeu ok ge ete itpweng are inei Mie guhlin ayeu beti ganme. 26 Ayeu ganei mie arem vusa gitangi eisir gikwai, be eisir ok atob inei mie arem vusa nitangi amolmol ebeok subu nivin weik etok ge. Eisir atob invang mul ve luev tas nivin is ate ane be atob tas nivin amolmol ebeok subu nivin, weik ete mie tam givin ayeu ok. Be ayeu ok atob navang navin eisir weik etok ge.