18
Amolmol valir ane emb Yisu ta
Yisu ges miengk etok gikwai kob tis ane singamolomb-gen amei as bui Kidron ane kap-kapul gili ale apil tavlu. Be um ti giengk etok beti amei avang ale asov um nok aplo. Be Judas, amol ebe atob ninei Yisu binge nitangi amolmol valir ane ok ei ok gitpweng taku etok are gikwai. Ve as mate walang ok Yisu tis ane singamolomb gen amei aro amei ate sut asov taku dongke etok ge. Be ei gitpweng are gikwai ginei Yisu atob nile taku etok. Beti Judas nok gitwem amolmol valir ane subu be tis amolmol ebe emb kulkul da ane nangge lum yamar ok, as amolmol kambam tupe ane subu be tis eisir Parisai be ile love imbielk ve taku ete Yisu givang ok. Yisu ande gitpweng gen walang ete ve menihlang nipil ei ok are gikwai, beti ei givang gile gibloblo Judas nok tis ane amolmol-gen be ginei: “Yem urek amol ret?”
Be eisir iwel ei avo be inei; “Amei arek Yisu Nasaret ane ete anme nik.”
Be Yisu ginei gitangi eisir; “Ayeu nok eteik.” Be Judas, amol ebe ve ninei Yisu binge ok, givarkei givin amolmol valir ane nok. Be givin ebe Yisu ginei gitangi eisir be ginei; “Ayeu nok eteik” ok, be eisir tepwengge iteru inumul be imbieg ile itak nalk.
Be Yisu giutani eisir vukuri be ginei; “Yem urek amol ret?” Be eisir iwel Yisu avo be inei; “Yisu Nasaret ane.”
Be Yisu giwel eisir avos be ginei: “Ayeu ganei gitangi yem gikwai ganei Ayeu nok eteik. Be ginei yem urek ayeu ete unme nik, okob nangg aim vier ve eisir eteik be inde.” Yisu ginei yaun avo etok givang mul ve yaun ake ti ebe warik ginei gimungg ok. Be yaun ake nok dangeteik; “Eisir ebe Mie gob is gitangi ayeu ok, as amol ti lavo bun ite ma.”
10 Be Pita ane buyag valir ane ti giengk, beti ei bage gisov ane buyag nok be gispe amol bamo ebe geb kulkul da ane nangge lum yamar ok, ane amol kulkul ane ti are Malkus talngelan tavlu gideb bage mol ane gili. 11 Beti Yisu ginei gitangi Pita be ginei; “Bagem vier ve am buyag inumul isov lavo ile iengk. Mie wat tam gitung ve gunei ayeu nanggas gen bunam ete ve ninme nik bwaya me?”
Yisu givarkei Anas na
12 Amolmol valir ane dubi bamo etok tis as amol bamo ebe gitwem is ok, be tis eisir kambam tupe ane subu ebe emb lum mateu ane dabin ok emb Yisu ta be idgin bage ta, 13 bekob inggas ei itangi Anas ile gimungg. Anas nok lawe ete Kaiapas ok, Kaiapas nok ei amol bamo ti ebe geb amolmol kulkul da ane dabin givin sawa etok ok. 14 Be ei nok ete warik ginei gitangi eisir bambamo Juda ane be ginei; “Etok vie ve amol dongke etenik ge nimat vunu niwel amolmol tepwengge” ok.
Pita ges Yisu are ta
15 Pita be tis eisir singamolomb nok as amol ti itau ile Yisu be ile. Be amol bamo ebe geb amolmol kulkul da ane subu dabin ok, ei gitpweng amol nune etok are gikwai beti amol nok gile gisov taku ebe ve inalgum amolmol as yaun ok aplo gile givin Yisu. 16 Be Pita givarkei dume ane yapin gibloblo nam avo. Beti amol ebe galkik givin Yisu be gabu isov nam aplo ile ok, gile ginei gitangi avie kulkul ane ti ebe geb nam avo dabin ok, be gigas Pita gisov gile. 17 Avie nok giutani Pita be ginei; “Amol etok ane singamolomb ti ete mie nik me-rav?”
Be Pita ginei; “Ma, ayeu ma.” 18 Taku luvus bamo molge beti amolmol kulkul ane subu be tis eisir kambam tupe subu imban yev ti be ivarkei ile idbul be imuailuv ivarkei. Be Pita ok givarkei etok givin eisir ve gimuailuv yev.
Amol bamo ebe geb amolmol da ane subu dabin ok, giutani Yisu ve ninei ane yaun lavo
19 Amol bamo ebe geb amolmol da ane subu dabin ok, giutani Yisu ve ane singamolomb gen ane be tis yaun ebe ei ginei ginei gitangi amolmol ok ane. 20 Beti Yisu giwel ei avo be ginei dang eteik: “As mate walang ok ayeu ganei yaun gavarkei amolmol tepwengge nas nangge taku gitip bamo, be gabul amolmol nangge lum mateu ane aplo be nangge lum yamar bamo ebe eisir Juda iro is ate sut isov ok aplo. Be ayeu ganei yaun ti gavuaivun au-ate ge ite ma. 21 Be mie gutani ayeu ve ret ane? Mie nutani amolmol ebe iute awangg yaun ebe ganei ganei ok. Ve eisir ok itpweng yaun ebe ayeu ganei ganei ok are. 22 Beti eisir kambam tupe as amol ti givtav Yisu be ginei, “Ret ginei beti mie nunei yaun avom dangetok nitangi amol bamo da ane?”
23 Yisu giwel amol nok avo be ginei; “Ginei ayeu ganei yaun tiate ti, okob mie unei yaun tiate ete ayeu ganei ok vusa itangi amolmol tepwengge be inautema. Bemem ginei ayeu ganei yaun avo roro gitangi ebe ganei ok, okob mie guvtav ayeu sin-gege ve ret ane?”
24 Bekob ete Anas geb Yisu tis wal ebe geb bage ta ge gitangi Kaiapas gile.
Pita ges Yisu are ta vukuri
25 Pita givarkei lavo ok ge ve gimuailuv yev givarkei. Beti eisir inei gitangi ei be inei; “Mie etenik ete wat Amol etok ane singamolomb ti givin me?” Be Pita ginei; “Ma, ayeu ite.”
26 Bekob amol bamo ebe geb amolmol da ane subu dabin ok, ane amol kulkul ane ti, be amol nok ane gwade ete Pita gispe talngelan tavlu gili ok, be ei ginei gitangi Pita be ginei; “Bingano molge, mie amol etenik ete ayeu gali mie guvang guvin amol etenik nangge ete um aplo ok.” 27 Be Pita ginei vukuri ginei; “Ma ayeu ite.” Be seukie-ngge kavkavav giteng as bamo ane.
Inggas Yisu itangi Pilata ile
28 Gn tistumi-ngge amolmol valir ane inggas Yisu nangge Kaiapas ane nam be itangi amol bamo Rom ane, ebe geb eisir dabin ok ile. Be eisir Juda eisir ate isov Rom as amol bamo nok ane simbel aplo ile ite ma, ve eisir iyamar is ate ve atob inatwep amol ebeok ti ane nam inde ite. Eisir ipelk ve ande ipasang is ate gikwai ve inen ben Sonda Pasova ane. 29 Beti Pilata gimdil be gitangi eisir gile be giutani is be ginei; “Amol etenik gilgum gen ret beti yem ve unalgum ei ane yaun?” 30 Be eisir iwel Pilata avo be inei; “Ginei amol etenik nilgum gen tiate ite, okob atob amei an-gas ei antanggi mie anme ve ret ane?”
31 Be Pilata ginei gitangi eisir be ginei; “Dangetok be kob yem ate nok unalgum ei ane yaun iatngi yem ate aim luev ebe ulgum ulgum amolmol as yaun ok.”
Eisir Juda iwel Pilata avo be inei; “Yem Rom unei gikwai unei amei Juda gitangi ebe atob anes amolmol vunu ok ite ma.”
32 Warik Yisu ginei yaun ebe ve nimat vunu ane ok, be gineuev ebe atob nimat vunu ane ok lavo givin. Beti galkik ei ane yaun etok atob ano nile. Ve luev ete ve ines amolmol nireu ei givsangin ok, etok amolmol Rom ane ge as luev etok.
33 Beti Pilata ginumul gile givarkei taku ebe ve inaute amolmol as yaun ok, be gital Yisu gile be giutani ei be ginei; “Mie Juda as Amol Bamo (King) ebe gob eisir dabin ok me?”
34 Yisu giwel Pilata avo be giutani ei be ginei: “Yaun etenok meng gihlang nangge mie ate am tam gitung me lob ubu inei lavo gitangi mie, inei ayeu Amol ti dangetok?”
35 Pilata giwel Yisu avo be ginei; “Ayeu amol Juda ane ti beti mie gunei yaun dangetok gitangi ayeu e? Mie ate am bambamo gen be tis eisir bambamo ebe emb kulkul da ane nangge lum yamar ok, ete inggas mie itangi ayeu inme. Be wali mie gulgum gen tiate ret?”
36 Beti Yisu giwel Pilata avo be ginei: “Luev ebe ayeu ve menahlang weik Amol Bamo ok, etok weik ebe luev nalk etenik ane ok ite ma. Ve ginei ayeu ve luev nalk etenik ane, okob awangg amolmol gen atob ines valir nitangi eisir Juda, kob atob amol ti gitangi ebe atob nemb ayeu natangi amolmol valir ane nale ok ite. Bemem luev ete ayeu ve menahlang weik Amol Bamo ok, etok weik luev nalk etenik ane ite ma.
37 Beti Pilata giwel ei avo be ginei; “Dangetok beti mie Amol Bamo ti ebe gob amolmol dabin ok me-rav?” Yisu giwel Pilata avo be ginei; “Yaun nok ete ande mie ate gunei nok. Ayeu Amol Bamo (King) ebe gab engge dabin ok. Einangg gikuv ayeu be ganme nalk etenik ve gisov gen dongke eteik ge ane: Ayeu ganme ve nanei yaun ano ane yaun nitangi amolmol. Dangetok be amolmol tepwengge ebe ivang mul ve yaun ano ane luev ok, eisir iute awangg yaun be isov ane lu ge.” 38-39 Be Pilata ginei gitangi ei be ginei; “Yaun ano, etok gen ret?”
Pilata ginei ines Yisu nireu ei-givsangin
Pilata ginei yaun etok bekob ginumul gitangi eisir bambamo Juda ane gile be ginei gitangi eisir be ginei; “Ayeu gali amol eteik ane tiate ti ebe gilgum ok ite ma. Bema yem tangg aim givin ve ayeu dabin ok be nitangi aim nilek me nam nambed?”
40 Be eisir tepwengge iwel Pilata avo be ital yaun avos bambamo ge be inei; “Ma, Amol etenok ite. Amei tangg amei givin anei mie nuhlang Barabas.” (Barabas nok ei amol ti ebe ges amolmol vun-kunu, be girwel amolmol as gen giriv be gira ok.)