2
Yisu giro bui vukir be meng gihlang ve wain
As mate ailu gile gikwai be imdil ti ane kob, amolmol ilgum ben avie gabu amol ane nangge nam dabe ti are Kana-an gideb Galilaia ane. Be Yisu tine ok gile ve nili ben bamo etok givin weik etok ge. Eisir emb yaun ginme ve Yisu tis ane singamolomb gen amei ve ande be anen ben etok anvin. Be amolmol inum wain ivang love ande wain nok ma, bekob Yisu tine gile ginei gitangi ei be ginei; “Ande eisir as wain ebe ve inum ok ma gikwai.” Yisu giwel tine avo be ginei; “Avie, gen etenok giengk ayeu ik nangge. Ve saw a ebe ayeu ve nalgum gen bwal-bwale ok meng gihlang ite nangge.” Bemem Yisu tine gile ginei gitangi amolmol yev ane be ginei; “Ginei ei ve ninei yaun ti nitangi yem, okob unsov ane lu ge be unalgum.” Be eisir Juda as ul nalk bambamo gitangi 6, ebe iker bui gisov be giengk ve ivarguv is ate gitangi Juda as luev ebe ilgum ilgum ok giengk. Ul nalk nok gitangi ebe ve inamsuli bui ul (baket) 10 me 15 nisov ul nok dongke dongke be nituvki nipil ok. Yisu ginei gitangi amolmol yev ane be ginei; “Unker bui isov ul nalk bambamo etok.” Eisir yev ane iker bui gisov ul bambamo nok love gituvki gipil ul avo. Bekob Yisu ginei gitangi eisir be ginei; “Ande ma be unrau bui nok subu be unvwat untangi amol bwas ane unde.” Beti eisir yev ane isov Yisu ane yaun ane lu ge be irau bui nok subu be ivwat ile emb gitangi amol bwas ane. Amol bwas ane ginum bui etok siti be gili weik ebe wain ok roro ngge, bemem ta gisgil ve wali bui nok ginme nangge inend. Bemem amolmol yev ane ebe ilgum kulkul ve irkwev bui etok ok, ge ete ande itpweng are. Beti amol bwas ane nok gital amol ebe ve nemb avie ok gile be ginei gitangi ei be ginei; 10 “Amolmol walang ok ilgum ben bambamo be emb wain ebe vevies ok gile gihlang be amolmol inum ulu. Bemem mie, mie gos wain vie etenik ta giengk love vasov gob gile gihlang.”
11 Yisu ane gen bwal bwale mate ane etok ebe gilgum ulu nangge Kana-an gideb Galilaia ane, be ges ane gwangne ru gitangi amolmol ve indi ok etok. Be ei ate ane singamolomb gen amei ok ali givin be aplongg amei givin ei.
12 Yisu gilgum gen bwal bwale etok gikwai, bekob tis tine-gen be male-nggen be ane singamolomb gen amei, asov ale Kapenaum be ambweg as mate subu nangge etok.
Yisu gitin amolmol ebe ile be ivgo gen nangge lum yamar aplo ok ile ihlang ikwai
13 Gibloblo ve amolmol Juda ane inalgum as ben bamo ti ebe ital inei Pasova ok. (Eisir Juda ital as as mate etok inei Pasova, gisov eisir tas gitung as bambamo-nggen ebe warik Pomate ane angela ges is vun-kunu ite ok.) Beti Yisu gireu gile Jerusalem. 14 Yisu gisov lum yamar aplo gile love gili amolmol ebe ilgum ivang ve ivgo gen be emb mone giwel ate, be tis eisir ebe inggas as bwelk bulimakao tis sipsip be mank ile ve inavgo ok, ilgum ivang lum yamar aplo. 15 Yisu geb bueng ti ve rauk be givin amolmol tis bwelk be mank ebe inggas ile ve inemb ve da ok, tepwengge ile ihlang ikwai lum yamar aplo. Be gitle amolmol mone ane as tebol tis mone vukir gile gitak nalk. 16 Be ginei ve amolmol ebe inggas as mank ile ve inavgo ok be ginei; “Unvwat aim gen etok unde unahlang unkwai. Ret ginei beti yem ulgum Tamangg ane nam weik nam (sutua) ebe ve inavgo gen nangge ok?” 17 Be givin sawa etok amei singamolomb tangg amei giro yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok. Yaun nok ginei dangeteik:
“Ayeu galgum kulkul bamo molge ve ganei Miam nam nimbweg vie ge.”
18 Eisir bambamo Juda ane ili ebe Yisu gitin eisir ile ihlang ikwai lum yamar aplo ok, beti ile inei gitangi ei be inei; “Mie ulgum gen bwal bwale ti be amei andi kob, veik anatpweng are anei mie gitangi ebe ve nulgum gen dang etenik ok?” 19 Yisu giwel eisir avos be ginei; “Atob yem unyaing lum yamar etenik nikwai, bemem atob ayeu napasang vukuri nitangi as mate aitol ge.” 20 Be eisir Juda inei gitangi ei be inei; “Mie ebenok, amolmol ilgum kulkul bamo molge ve ipasang lum yamar bamo etenik gitangi Sonda bamo 46 bekob ete emb avwut. Be ande mie gunei atob nupasang lum yamar bamo etenik vukuri tis as mate aitol ge me-rav?”
21 Bemem Yisu ginei yaun etok gipil ei ate. 22 Beti givin ebe Pomate ges Yisu itin vukuri nangge taku gimat ane ok, be givin etok ete amei singamolomb tangg amei gitung gile yaun ebe warik ei ginei ok, be aplongg amei givin Pomate ane yaun ebe giengk ane kapia ok be tis yaun ebe Yisu ei ate ginei ok.
Yisu gitpweng amolmol walang ok are gikwai
23 Yisu gibweg nangge Jerusalem ve gili Juda as Sonda ebe ital inei Pasova ok, be ei gilgum gen bwal bwale walang ano be amolmol anongge ili love aplos givin ei. 24 Bemem Yisu ta gitung eisir as aplos givin etok bamo molge ite ma, 25 ve gisov ei gitpweng amolmol tepwengge ar-kare be ma gikwai. Ei gitpweng amolmol walang ok as luev are be ma gikwai, be amol ti gitangi ebe atob ninei amolmol as luev lavo lavo nitangi ei ok ite ma yapin. Ei gitpweng amolmol tepwengge as tas gitung are gikwai.