3
Yisu gabu Nikodimos
Parisai amol ti gibweg etok, are Nikodimos. Be ei Juda as awaga ti. Amol nok givang gitangi Yisu gile givin tambok ti be ginei gitangi ei be ginei; “Gidung, amei atpweng are gikwai anei Pomate gihlin mie beti gunme. Ve amol ebeok ti gitangi ebe atob nilgum gen bwal bwale bambamo dang dang ete mie gulgum nik ite ma yapin. Pomate nivang nivin ei be nemb ane gwangne nitangi ei okob.”
Be Yisu ginei gitangi ei be ginei; “Ayeu nanei bingano ge nitangi mie nanei, amol ti ginei giro ate vukir be meng gihlang weik ete nunus muele ok ite, atob ei nili Pomate ane taku ebe gibweg ok ite molge.”
Nikodimos giwel Yisu avo be ginei; “Amol bamo ti gitangi ebe ve nisov tine subwe aplo nile bekob tine nikuv ei vukuri ok nam nambed?”
Yisu giwel ei avo be ginei; “Ayeu nanei bingano ge nitangi mie nanei, amol ti ginei niringk bui sanggu ite be Ngalau yamar ane gwangne niro ei vukir be menihlang weik ete nunus muele ok ite, atob ei nisov Pomate ane taku nile ite molge. Gen ete utlas ulis geb ok etok gen ulis ane ge be etok gitangi ite. Bemem gen ete Ngalau geb ok etok gen Ngalau ane, be Ngalau ane gwangne givang givin gen etok. Mie avom poke be nulat bagem ve yaun ete ayeu ganei gitangi mie nik ane bwaya. Yem tepwengge unro aim ate vukir be monahlang weik ete nunus muele ok vukuri. Wavin gituvki be mie gute ebe vu-vuvunge ok ge, bemem tam gisgil ane dabe ebe gimdil nangge ok, be gile gimat giengk inend etok mie tam gisgil weik etok ge. Be Ngalau Yamar ane kulkul ebe giro amolmol vukir ok ane luev weik ete wavin ok.”
Nikodimos ginei gitangi Yisu be ginei; “Gen etok atob menihlang nam nambed?”
10 Yisu giwel Nikodimos avo be ginei; “Amolmol Israel ane as gidung mateu ane mie, bemem wat gutpweng gen etenik are ite me? 11 Ayeu nanei bingano ge nitangi mie nanei; Amei anei yaun gipil gen ebe ali be atpweng are ok. Bemem yem bwaingg aim be uvkir dumangg aim gitangi yaun ete amei anei ok. 12 Ayeu ganei yaun gipil gen nalk ane be yem aplongg aim givin ite. Be ginei ayeu nanei yaun nipil gen gulumb ane, okob atob yem gitangi ebe ve aplongg aim nivin ok me ma? 13 Amol ti gile ete gulumb ok ite molge ma yapin. Pomate Natu ayeu dongke-ngge, ebe meng gahlang ve amolmol ok ge ete gasov nangge gulumb meng gatak nalk. 14 Warik Mose ges muwat dalgo gireu ei-givsangin nangge taku sawa, veik ginei amol ti matano nitut nimbweg muwat dalgo ete Mose ges gireu ei-givsangin gile ok, okob amol etok atob nimat vunu mang-mangi ge ite ma. Dang etok be asonge amolmol valir ane ines Pomate Natu ayeu ebe meng gahlang ve amolmol ok nireu ei-givsangin weik etok ge. 15 Be amolmol tepwengge ebe aplos givin ayeu ok, ete atob inmat vunu mang-mangi ge ite ma, atob matawas be inamdil vukuri be atob inambweg matawas nemb ta ge.
16 Ve Pomate ta givin amolmol tepwengge nangge nalk gitlek molge, beti geb Natu dongke ge etok ginme veik amolmol aplos nivin ei, be in-gas ebe ve inambweg matawas nemb ta ge ok. 17 Pomate gihlin Natu ginme nalk ve niute be nipasang amolmol nalk ane as yaun, weik amol ebe giute giute amolmol as yaun ok ite ma. Ei gihlin Natu be ginme ve nemb amolmol ru. 18 Amolmol ebe aplos givin ei ok, ete yaun ti giengk ite. Bemem amolmol ebe aplos givin ei ite ok, ete galkik ivang tis yaun ge ivang nik. Ve gisov eisir bwais ve ret aplos nivin Pomate Natu dongke ge etok ane yaun. 19 Pomate atob niute amolmol as yaun be nemb vavavne nitangi amolmol, ve gisov Ei geb ane bogbogo ginme nalk gikwai ve niro amolmol. Bemem amolmol bwais ve invang insov bogbogo etok aplo, eisir tas givin ve invang insov aiweng tumi ge aplo veik inalgum gen ungglus ungglus painge invang. 20 Amolmol tepwengge ebe ilgum gen ungglus ungglus ok, eisir bwais ve ret yev niro is velob amolmol indi gen ebe eisir ilgum ilgum ok. 21 Bemem amolmol ebe ivang mul ve luev yaun ano ane ok ete emb as kulkul ivang gitip gitip ge, veik amolmol indi be inatpweng are inei Pomate giro eisir ta ve ane gwangne be eisir ivang isov Pomate ane lu ge.
Jon ginei yaun gipil Yisu
22 Yisu ginei yaun etok gikwai kob tis ane singamolomb-gen amei amdil ale Juda as taku. Be nangge etok amei singamolomb algum kulkul ve as bui sanggu gipil amolmol. 23 Be amolmol anongge itangi Jon ile ve inringk bui sanggu, beti Jon ges bui sanggu gipil eisir nangge Inon, gibloblo Salim as taku. 24 Givin sawa etok Herodes gitak Jon gisov kapual-lu ite nangge.
25 Jon ane singamolomb-gen es valir ve yaun ge gitangi amol Juda ane ti, gisov eisir Juda as luev ebe ivarguv is ate gimungg bekob en ben ok ane. 26 Bekob eisir singamolomb nok itangi Jon ile be inei Yisu ane yaun gitangi ei be inei; “Gidung, Amol ebe warik yemlu aim gabu uvang dongke nangge Bui Joldan tavlu ane be mie gunei yaun gipil ei ok eteok. Amol nok ges bui sanggu gipil amolmol givin weik etok ge, be ande amolmol tepwengge bwais ve eitit be ivang itangi ei ge ile.” 27 Beti Jon giwel ane singamolomb-gen avos be ginei; “Pomate dongke ge ebe gibweg gulumb ok ete geb ane gwangne gitangi ayeu be amolmol subu givin weik etok ge ve analgum ei ane kulkul. 28 Be warik ayeu ganei yaun ti gitangi yem dang eteik; ‘Ayeu amol (Kilisi) ebe ve namb amolmol dabin ok ite ma. Bemem Pomate gihlin ayeu be gamungg ganme ve nanei Amol nok binge nitangi amolmol.’ 29 Be Jon ginei bing ai ti gipil sulu Yisu be ginei; Amol ebe veve nemb avie ok ti givang be amol nok ane nune ti gibweg love giute ebe ane nune etok ve nemb avie ok binge be ta vevie anongge. Be Jon ginei, dang etok be ande ayeu tangg vevie anongge ve amol ebe ve ninggas ane amolmol gen ok ande ginme gikwai. 30 Amol nok ei amol tis are be ayeu gen sin-ge.
Amol gulumb ane ebe gisov ginme nalk ok
31 Amol ebe ginme nangge ei-goto ok ete geb gen walang ok dabin. Be amol ebe meng gihlang nangge nalk ok, etok ei amol nalk ane be ei ginei yaun gipil gen nalk ane ge. Be gen bambamo etenik as Amol Bamo dongke amol ete ginme nangge gulumb ok. 32 Amol nok ginei yaun gipil gen ebe ei gili be giute ok ge, bemem amol ti gipasang yaun bambamo ete ei ginei ginei ok giengk aplo ite molge. 33 Bemem amolmol ebe iute ei ane yaun be ipasang giengk aplos ok, ete inei dang etok inei bingano, Pomate ei Amol yaun ano ane. 34 Amol ete Pomate gihlin be ginme ok, ei ginei yaun ebe giute nangge Pomate avo ok ge gitangi amolmol. Ve gisov Pomate geb Ngalau Yamar ungglus ge gitangi ei beti ginme. 35 Tame ta givin Natu etok gitlek molge be geb gen tepwengge gitangi Natu gile ve nemb dabin. 36 Dang etok be amolmol ebe aplos givin Pomate Natu etok ok, ete galkik ande inggas ebe ve inambweg matawas nemb ta ge ok gikwai. Be amolmol ebe isov Ei ane yaun ane lu ite ok, ete gitangi ebe atob inambweg matawas nemb ta ge ok ite ma. Eisir ande ivang isov Pomate ane ta vavis aplo gikwai be ete ivang nik.