7
Bambamo as tumbu
Parisai be tis gidung subu ebe emb Mose ane yaun dabin ok nangge inme Jerusalem, be iro isate sut itangi Yisu ile. Eisir ili Yisu ane singamolomb gen subu ebe ilgum gen gitangi ebe eisir ate as bambamo-nggen as luev ok ite, ve eisir ivuk bais ite be en ben. Ve Parisai be tis eisir Juda subu ivang mul ve as bambamo-nggen as luev painge ge ete ivang nik. Eisir en ben ite love ivuk bais gikwai okob, be ben ete ivgo nangge taku ben ane (maket) ok eisir ivuk okob en. Be ivang mul ve as bambamo-nggen as tumbu subu givin weik ivuk bele, kap, ul, be yemb. Beti Parisai be tis gidung yaun ane nok iutani Yisu be inei, “Namnambed be miam singamolomb gen itaugile ameimei bambamo nggen as tumbu ite, be ivuk bais kob ite be en ben?” Yisu giwel eisir avos be ginei,
“Warik Pomate ane amol ti ebe ginei Pomate avo ukwas vusa ok are Aisaia, ei giro yaun eteik gipil yem bingano molge ve, yem amolmol bingkasop ane roro. Ve Aisaia ginei dang eteik. ‘Eisir etenik avos givwat Pomate are ve giblus den ge be aplos giengk aikawe molge.
Eisir inei uye be inei mateu sinsin ge, be ivang mul ve as bambamo-nggen as tumbu, be iyo inei etenik Pomate ane luev.’
Be Yisu ginei gitangi eisir, “Yem bwaingg-aim ve Pomate ane luev be uvang mul ve luev ebe amolmol ipasang be itak ok.”
Be Yisu ginei vukuri, “Yem tangg-aim givin anongge ve unvang mul ve amolmol ge as luev, be uitin Pomate ane luev. 10 Ve Mose ane ginei ginei dang eteik, ‘Nusov tamem gabu tinem as yaun ane lu ge, be amol ti ginei ninei yaun tiate nipil tine me tame atob bambamo ines amol etok vunu.’ 11 Bemem yem uro yaun etok vukir be unei, ‘Ginei amol ti ane gen subu giengk be ve nemb nitangi tine gabu tame, bemem atob amol etok ninei nitangi tinei gabu tame, ‘Gen eteik ande ayeu gab ve namb ve da nitangi Pomate.’ 12 Okob atob amol etok niute tine gabu tame avos vukuri ite. 13 Ke, yem ulgum gen dang dang-etok, beti uvang mul ve aim bambamo nggen as tumbu painge ge, be uli Pomate ane luev denang gen sin ge, be umbul amolmol ve yem ate aim tumbu be tis gen walang ebe ulgum ulgum ok.”
Gen ebe gilgum amolmol be isov tiate aplo ile ok
14 Yisu gital amolmol be iro sut itangi ei ile vukuri, be ginei yaun gitangi eisir be ginei, “Tepwengge unaute be unatpweng are! 15 Pomate gili ben ti ebe amolmol en be gilgum eisir tiate weik ete Parisai be tis eisir Juda subu as luev ginei ok ite ma. Bemem gen ebe amolmol tas gitung giengk aplos ok ete gilgum amolmol tiate.
16 (Ginei yem talngangg aim avo giengk okob inaute be unatpweng ane vevie!”)
17 Yisu gikwai amolmol be gisov nam aplo gile kob ete ane singamolomb-gen ile iutani ei ve bing-ai etok ane dabe ane. 18 Be Yisu ginei gitangi ane singamolomb-gen ginei, “Namnambed be yem utpweng yaun etok are ite? Ben ti amolmol en be gilgum amolmol tiate ite ma, 19 ve ben etok gisov amolmol subwas gile bekob gile gihlang vukuri.” “Ben tepwengge gitangi ve tanen.” 20 Be Yisu ginei, “Gen ebe giengk amolmol aplos yapin ok ete gilgum amolmol tiate. 21-22 Ve nangge amolmol aplos eisir tas gitung gen tiate walang ano weik vaina, yaun bingkasop, es amolmol vunu, bwais ve aruasgen be emb avie gaptol vakuvaku, ivalval amolmol as gen, ihle amolmol, inei amolmol susweng, es luev wasi ane tas vavis, isov yaun ane lu ite, tas gitung gen tiate giengk aplos, be tis gen tiate subu givin. 23 Gen tiate bambamo etok ebe amolmol tas gitung giengk aplos ok ete gilgum amolmol be isov tiate aplo ile, beti Pomate gili gen etok tiate.
Avie ti aplo givin Yisu anongge
24 Yisu gikwai nam etok be gile Taia as taku. Be gipil nam ti gile gibweg be gilgum ve ginei amolmol indi ei ru ebe gibweg etok ok bwaya, bemem gilgum be gitangi ite. 25 Avie ti giute ebe Yisu gibweg nam etok ok binge beti givang gitangi Yisu gile. Avie nok ngalau tiate givang givin natu avie beti ei givang gitangi Yisu seukie-ngge gile be giro vandubi supwe gisov nalk gibloblo Yisu va. 26 Be avie nok ei Juda ti ite, ei nangge Finisia gideb Siria ane. Ei giutani Yisu ve ginei nitin ngalau tiate nikwai ei natu avie. 27 Beti Yisu ginei bingai ti gitangi ei be ginei, “Eitit tanavkwen nunus nimungg. Be gitangi ebe atob tanemb nunus as ben be uvun inen ok ite ma.” Yisu ginei bingai etok ane dabe dang-eteik. Eisir Juda in-gas Pomate ane yaun nimungg, be bwayage kob amolmol gitip ane in-gas ve mul. 28 Be avie nok giwel Yisu avo be ginei, “Amol Bamo! Mie gunei bingano, bemem uvun subu ok en ben suksukus ebe nunus ilgum be bingbleng gile gitak nalk ok.” Avie etok ginei yaun etok ve gisov ei gitpweng are ginei ei nangge Juda ite, bemem ei ta givin ve ginei Yisu nemb ei ru. 29 Beti Yisu ginei gitangi ei, “Mie gunei yaun etenok vie molge, be ule. Ve ande ayeu gaitin ngalau tiate gikwai mie natum avie gikwai.” 30 Avie nok ginumul gile ane nam ok be gili natu avie ande vie be giengk ve ngalau tiate ande gile gihlang gikwai ei.
Yisu gilgum amol talngavo mongai be avo ma ti be ginei yaun vusa
31 Yisu nangge Taia as taku be gile Saidon as taku be gile love gile gihlang taku ebe ital inei nam bage isgabu ok, bekob gile gihlang bui kapul Galilaia. 32 Be amolmol subu inggas amol ti talngavo mongai be avo ma itangi Yisu ile be inei gitangi Yisu ve nitak bage niwei amol nok veik talngavo golonge be avo ninei yaun vusa. 33 Yisu gigas amol nok be gabu ile aikawe ikwai amolmol tepwengge, kob Yisu gitak bage kuku gisov amol nok talngavo isgabu be giluk avo rulu giwei bage be bage giwei amol nok amble. 34 Yisu gidank gireu gulumb be ongonge giro gireu bekob ginei gitangi amol nok be ginei; “Talngavom tis avom ponge!” 35 Be seukie-ngge amol nok talngavo tis avo ponge be giute be ginei yaun vusa. 36 Bekob Yisu ginei yaun gwangne molge gitangi amolmol ve ginei inei gen etok binge nitangi amolmol bwaya. Bemem eisir iute Yisu ane yaun ite be ile be inei gen etok binge gitangi amolmol be iute love geb taku avut. 37 Amolmol tepwengge ebe iute gen etok binge ok ikuri be ilat bais be inei ei gilgum ane gen walang ok vie molge be gilgum amolmol ebe talngas-avo gitu be avos ma ok, be iute yaun be inei yaun vukuri.