8
Yisu givkwen amolmol gitangi 4,000
Givin sawa etok ge amolmol dubi bamo ti iro isate sut itangi Yisu ile vukuri, be ivang love ande as ben ebe ve inen ok ande ma. Beti Yisu gital ane singamolomb-gen itangi ei ile be ginei; “Ayeu tangg viti anongge ve amolmol dubi bamo etenik ane. Ve eisir ivang ivin ayeu love ande asmate aitol gile gikwai, be ande as ben ebe ve inen ok ma gikwai. Be ginei ayeu nahlin eisir be invang as nam ane tis marav nes is ge inde, atob matanos tumtumi be inambieg nangge luev kob atob ines is ate vunkunu, ve amolmol subu nangge taku undib undib ane ivin.” Be eisir singamolomb iutani ei be inei, “Eitit tavang taku sawa etenik, be atob wali eitit tanvwat ben nangge inend be tanemb ve eisir etenik inen?” Be Yisu giutani eisir be ginei, “Yem aim ben subu giengk me ma?” Be eisir inei, “Ameimei ben siti ete giengk ik.” Bekob Yisu ginei gitangi amolmol ve inambweg golonge, bekob geb ben siti etok be ges miengk gitangi Pomate, be geb ben etok vusvusa bekob geb gitangi ane singamolomb-gen ve inbwas nitangi amolmol be inen, be eisir singamolomb ilgum. Be eisir nok subu as wenk natu natu subu giengk givin. Yisu ges miengk ve wenk etok ane bekob ginei gitangi ane singamolomb-gen ve inbwas nitangi amolmol nivin. Amolmol tepwengge en ben etok be gile gitangi bekob eisir singamolomb ivwat sab gitangi 7 be isbang ben dadanis ebe giengk ok. Be eisir ebe en ben etok ok tepwengge gitangi 4,000. Bekob ete Yisu gihlin is be ivang as nam ane ikwai kob, 10 tis ane singamolomb-gen ile ipil ei-vovo seukie-ngge be ile Dalmanuta as taku.
Parisai iutani Yisu ve indi gen bwalbwale
11 Parisai subu inme be es valir ve avos ge gitangi Yisu, be inei gitangi ei ve nilgum gen bwalbwale ti be eisir indi veik inatpweng are inei ei gilgum gen bambamo etok ve Pomate ane gwangne. 12 Yisu giute yaun etok be aplo bunam be ginei gitangi eisir, “Nam-nambed be amolmol as-mate etenik ane iutani ve indi gen bwalbwale? Bingano, ayeu nanei nitangi yem, atob ayeu nalgum gen bwalbwale ti be amolmol indi nivin sawa etenik ite ma molge.” 13 Be Yisu gikwai eisir be tis ane singamolomb-gen ile ipil ei-vovo vukuri be es bui gili ile ipil bui tavlu ane vukuri.
Bing-ai gipil eisir Parisai be tis Herodes as luev tiate subu
14-17 Eisir singamolomb tas givalngan ebe ve invwat ben subu nivin nisa isate ok, be ivwat beret dongke-ngge. Be Yisu ginei bing-ai ti gitangi ane singamolomb-gen be ginei yaun gwangne molge gitangi eisir be ginei, “Undi aimate-ngge! Unemb aimate dabin viengge. Ve Herodes be tis eisir Parisai as yis.” Yisu ginei yaun gipil eisir Parisai be tis Herodes as luev tiate subu be ginei ve bing-ai ge gipil yis ebe ivse givin beret veik nilgum be beret nirun be bamo ok. Beti eisir singamolomb inei bwat Yisu ginei yaun etok gipil eisir ve gisov ebe tas givalngan ve invwat ben nisa isate ok. Yisu ande gitpweng yaun ete ane singamolomb-gen inei ve is ate ok are gikwai, be ginei, “Nam-nambed be yem unei yaun walang ano gitangi aimate gisov ebe uvwat ben subu gisa aimate ite ok? Yem dabangg-aim gwet ma be utpweng gen etok are ite nangge. Yem wat aplongg-aim dadani ge nangge me? 18 Yem matanongg-aim ok giengk bemem uli gen ti ano ite. Be talngangg-aim avo ok giengk bemem ute yaun be utpweng are ite ma. Yem wat ande tanggaim givalngan gen, 19 ebe warik ayeu galgum ve gab beret bage tavlu ve amolmol gitangi 5,000 en ok me? Be yem usbang ben etok ane dadanis gisov sab aivir?” Be eisir singamolomb inei, “Sab 12.” 20 “Be givin ebe ayeu gab ben siti-ngge ve amolmol 4,000 en ok, okob yem usbang ben nok ane dadanis gisov sab aivir?” Be eisir inei, “Sab 7.” 21 Be Yisu ginei gitangi ane singamolomb-gen, “Bemem yem wat utpweng gen etok are ite nangge me?”
Yisu gilgum amol matano bop ti nangge Betsaida be vie
22 Yisu tis ane singamolomb-gen imbielk Betsaida be amolmol subu inggas amol matano bop ti itangi ei ile be inei gitangi ei ve nitak bage niwei amol nok. 23 Yisu geb amol nok gibweg bage be gigas ei be gabu ile ihlang ikwai nam luvwe. Yisu avo rulu gile amol matano bop nok matano gikwai kob gitak bage giwei ei be ginei. “Ande mie guli gen me ma?” 24 Be amol nok ginei, “Ande. Bemem gali amolmol subu ilek be inme weik ei ebe givarkei sangas ok.” Ei matano avwavu nangge, 25 beti Yisu gitak bage giwei amol nok matano vukuri bekob ete gili gen walang ok giengk gitip ge. 26 Bekob Yisu gihlin ei ve nivang be ginei gitangi ei. “Uvang am nam ane, be nunumul nunme Betsaida vukuri ite.”
Pita ginei Yisu ei amol ebe geb eitit dabin ok
27 Yisu tis ane singamolomb-gen imdil be ivang itangi Sisaria Pilipai as nam dabe subu ile, ivang ete luev ok ge be Yisu giutani ane singamolomb-gen be ginei; “Amolmol ital ayeu inei ret?” 28 Eisir singamolomb iwel Yisu avo be inei, “Amolmol subu ital mie inei Jon ebe ges ges bui sanggu gipil amolmol ok, be subu inei mie Ilaija, be subu inei mie profet gimungg ane ti ebe warik ginei Pomate avo ukwas binge ok.” 29 Bekob Yisu giutani ane singamolomb-gen vukuri be ginei; “Be yem ate utal ayeu unei ret?” Pita giwel ei avo be ginei, “Mie Kilisi. Mie Amol ebe Pomate gihlin ginme ve nemb amei Juda dabin ok.” 30 Be Yisu ginei gitangi eisir ve ginei inei ei binge nitangi amolmol subu bwaya.
Yisu ginei ebe ve nimat vunu be nimdil vukuri ok binge
31 Yisu gibul ane singamolomb-gen be ginei. “Pomate Natu ayeu ebe meng-gahlang weik amolmol ok atob nanggas vavavne bamo molge nangge eisir, bambamo mateu ane be amolmol ebe emb da nangge lum mateu ane ok be tis eisir ebe emb Mose ane yaun dabin ok bais, bekob atob ines ayeu vunu. Be nivin as-mate ebe ve aitol ane ok okob atob matawangg be namdil vukuri.” 32 Yisu ginei yaun etok vusa bupwe ge gitangi ane singamolomb-gen. Bekob ete Pita gigas ei be gabu ile aikawe kob gigo ei. 33 Bemem Yisu girau lili be gitlo ane singamolomb-gen be gigo Pita be ginei; “Sadam ule ukwai ayeu! Mie guvang mul ve Pomate ane ta gitung ite ma. Etenok mie guvang mul ve amolmol ge as tas gitung.”
34 Bekob Yisu gital ane singamolomb-gen be tis amolmol tepwengge itangi ei ile be ginei gitangi eisir be ginei; “Ginei amol ti ta givin ve ginei nivang mul ve ayeu, okob ei nipasang ate ve ninggas vavane ete ayeu ve nanggas ok nivin. 35 Amol ti ginei ta gitung utle ulis bamo molge, atob ei nimat vunu nindeb mul ane. Be amol ti ebe gimat vunu ve ayeu tis angg binge vie ane ok, amol etok atob nimbweg matawe nindeb mulane. 36-37 Gen etok vie ite ve amol ti ninggas ane gen nalk ane walang ok be nireu yev bamo ebe giengk dangetok ok nile nindeb mulane. Be Gen ti giengk ebe ve amolmol inemb niwel dalgos be inambweg matawas vukuri ok ite ma molge. 38 Galkik as-mate etenik amolmol ilgum gen ungglus ungglus walang ano, bemem amol ti ginei nivkir dume nitangi ayeu be tis angg yaun, atob nindeb mulane nivin ebe Pomate Natu ayeu ebe meng-gahlang weik amolmol ok ve nanumul nanme tis Tamangg ane bogbogo be tis angela vevies invin ok, atob ayeu navkir dumangg nitangi ei weik etok ge.”