2
Yaun gipil amolmol ebe iyo inei eisir ok inei Pomate avo ok (profet)
Warik gimungg ane amolmol subu ebe iyo inei eisir ok inei Pomate avo ukwas binge ok, imdil nangge Israel. Dang-etok be atob gidung bingkasop ane subu ok atob inamdil nangge ete yem nik weik etok ge. Eisir nok atob invang inmumu is ate ge be atob ines Amol Bamo ebe nolge givgo eisir gikwai ok are ta, be inei yaun bingkas-kasop walang ano ebe ve niaing amolmol ok. Eisir atob inalgum gen dang dang-etok, be atob as luev tiate bambamo etok nes is vunkunu seukie-ngge. Be amolmol anongge atob inde invang mul ve eisir as luev tiate ane bambamo etok. Okob atob amolmol ebeok indi kob atob inei yaun ungglus ungglus nipil luev yaun ano ane. Gidung bingkasop ane nok, eisir amolmol matas muwele ve gen ane, be atob inei yaun bingkasop walang ano nitangi yem be ilgum veik in-gas yem aim mone be tis aim gen subu subu. Bemem eisir as amol ebe ve niaing eisir ok ete gibweg be na giengk eisir be gisge painge ge givang nik.
Warik angela subu ilgum tiate bemem Pomate ta viti ve eisir ite ma. Ei gidgin eisir ta be gitak is isov taku tiate nangge aiweng tumi aplo ile imbweg be isge sawa ebe Pomate ve nilgum eisir as yaun ok ge. Be amolmol ebe warik gimungg ane ok weik etok ge, eisir ivkir dumas gitangi Pomate bemem Pomate ta viti ve eisir ite ma. Ei gilgum be bui-vot gitimb amolmol tepwengge be inum bui love imat vun-kunu be ma. Be Noak, amol ebe givang mul ve luev yaun ano ane ok ge ete Pomate geb ei tis ane amolmol-gen gitangi 7 ge ru be imbweg matawas. Be amolmol nangge Sodom tis Gomora ok weik etok ge, Pomate gilgum eisir as yaun be geb yev be gen nam dabe bamo ailu etok tis ane amolmol tepwengge love ma be yev ane ta sin-ge giengk. Ei gilgum gen etok ve geb yev be gen nam dabe bamo ailu etok love ma, veik amolmol ebe asonge inavkir dumas nitangi Pomate nindeb mul ane ok indi be inpelk ve is ate ane. Be givin etok ete Pomate geb amol dongke-ngge are Lot ru nangge yev bamo etok aplo be gibweg matawe. Lot ei amol vie ti ebe givang mul ve Pomate ane luev ok. Be ei gili ebe amolmol Sodom tis Gomora ane ilgum gen tiate giriv be gira ok be aplo bunam anongge ve eisir ane. Ei gibweg gisov wasi tinas bambamo etok aplo be as-mate walang ok ei gili be giute yaun bum-bumue bambamo ebe eisir ilgum be inei ok, love gilgum ei be gibweg vie ite molge. Amol Bamo ei gitpweng luev ebe ve nemb amolmol ebe isov Pomate ane yaun ane lu ok ru nangge gen bunam aplo ok are gikwai, be tis luev ebe ve ninggas amolmol tiate ane as yaun ta dang-etok painge love sawa ebe ei ve nilgum amolmol tepwengge as yaun be nemb vavavne nitangi is ok are givin weik etok ge. 10 Amolmol subu ebe tas givin anongge ve invang mul ve luev wasi ane ok, eisir etok ete atob in-gas vavavne bamo molge nitlek. Eisir ili Amol Bamo ane yaun denang gen sin-ge, be isov yaun ane lu ite molge, be ilgum gen sinsin-ge gitangi ebe as tas gitung ok. Eisir ilgum gen dang dang-etok beti ipelk ve angela ebe ivang gulumb ok ite be inei yaun ungglus ungglus gipil angela. 11 Angela nok eisir as gwang-ne gitlek gidung bingkas-kasop ane nok as gwang-ne, bemem eisir inei yaun ungglus ungglus gipil gidung bingkasop ane nok, me inei eisir as yaun gitangi Amol Bamo ite ma.
12 Gidung bingkasop ane nok dabas gwet weik ebe uruv tis bwelk ebe tinas-gen ivlur is gile gitak veik amolmol ines is vunkunu ok. Eisir tas givin gen utlas ulis ane ge, be gen ebe eisir itpweng are ite ok ete inei yaun bum-bumue gipil gen etok painge ge. Asonge eisir inmat vunkunu weik ete bwelk be uruv ok. 13 Eisir atob in-gas vavavne ve as gen bum-bumue tepwe ebe ilgum gitang-tangi amolmol ok ane. Eisir es bwas bambamo tis as gwang-ne lalalnge bambamo be inei bwat etok luev tas vevias ane. Eisir weik gen tomtom tiate-avo ti, givin ebe ilek imbweg ivin yem ve ben ane ok. Be tas vevias anongge ve as luev bingkasop ane bambamo ete ilgum ilgum ok ane gitlek. 14 Be nas gen avie gaptol tis as-mate walang ok gigas ta-ngge ve in-gas is. Eisir tas givin luev wasi ane painge ge, be ilgum ve isgul amolmol ebe aplos ailu ailu ok ve inalgum gen tiate. Eisir itpweng luev ebe ve inarwel amolmol as gen ok are vie molge. Dang-etok beti eisir ande ivang isov Pomate ane ta vavis aplo gikwai. 15 Eisir bwais ve ret invang mul ve luev gen vevies ane, beti ivang iriv be ira sinsin-ge. Eisir ivang mul ve Beo natu Belam ane luev ete ilgum ivang nik. Ve Belam ei tang-givin anongge ve ginei ninggas mone ve ane gen tiate ebe gilgum ok ane. 16 Belam ges ane luev tiate etok painge ge givang love Pomate ta vavis be gigo ei. Pomate gigo ei ane luev dang-eteik; Pomate gilgum be bwelk dongki ti ginei yaun vusa weik ebe amolmol ok be gigo Belam gisov gen tiate bambamo ebe gilgum gilgum ok ane, be givarkei ei ane luev tiate ete ta gitung ve nilgum ok avwut.
17 Gidung bingkasop ane bambamo etok weik bui dedemk ti ebe ande givurk gikwai ok, be weik umbim ebe wavin ges gilek be ginme ok. Pomate ande gipasang eisir as taku ebe ve inambweg ok gikwai, nangge taku ebe aiweng tumi tiate-avo ok aplo.
18 Eisir nok avos bambamo be indang is ate ve as yaun bingkas kasop bambamo etok ane gitlek molge. Eisir ilgum ve isgul amolmol subu ve invang mul ve luev wasi ane tis luev bum-bumue subu subu. Eisir ilgum gen dang dang-etok beti irwel amolmol subu ebe vasov nik ge ivkir dumas gitangi luev gen tiate ane ok, be inumul ile isov eisir as luev tiate bambamo etok aplo givin. 19 Gidung bingkasop ane nok inei gisov amolmol be inei; “Gen ti gitangi ebe ve nivarkei gen ete yem tangg-aim givin ve unalgum ok gili ok ite ma molge.” Gidung bingkasop ane nok inei yaun dang-etok gitangi amolmol, bemem eisir ate ok ete isov luev tiate ebe ve niaing amolmol ok ane yaun ane lu ge weik ebe as amol bamo ok. Dangeteik; Ginei gen ti gilgum amolmol love isov gen etok ane lu ge, okob etok weik gen etok ane amolmol kulkul eisir ok. 20 Bingano, eisir ok ande itpweng are gikwai inei Yisu Kilisi etok eitit and Amol Bamo be ei amol ebe geb eitit ru ok, beti eisir ivkir dumas gitangi luev bum-bumue nalk etenik ane. Bemem ginei eisir indumul inde invang mul ve luev tiate ane etok vukuri, atob eisir in-gas vavavne bamo molge nitlek vavavne ete inggas mate mate ane ok. 21 Dang-etok be etok vie ve eisir inatpweng luev yaun ano ane are bwaya. Ve gisov eisir itpweng luev yaun ano ane are gikwai bemem kob ivkir dumas gitangi yaun vie molge ete warik inggas ok vukuri. 22 Beti bing-ai ti ebe inei gipil bwelk tis uvun ok, ande ano gile gipil eisir etenik. Ve yaun nok ginei dang-eteik;
“Uvun ginumul gile gen ane luai ebe giluk gile gitak ok vukuri.
Be bwelk ebe ande giringk love buplu vie molge ok, ginumul gile be ges luem kitamb vukuri.”