3
Amol Bamo atob ninumul ninme bingano-ngge
Angg nune-nggen. Awangg kapia mul ane ane etenik ebe garo gitangi yem ok. Ayeu garo kapia ailu etenik gitangi yem, ve naro yaun vevies walang ok it-kitin vukuri nangge yem aplongg-aim veik tangg-aim nitung yaun nok painge-ngge. Ayeu tangg givin ve naro yaun vevies ebe warik amolmol (profet) vevies ebe inei Pomate avo ukwas binge ok inei ok, be tis Amol Bamo ebe geb eitit ru ok ane yaun ebe yem ate aim aposel-gen inei gitangi aim ok it-kitin vukuri, veik tangg aim nitung yaun nok painge-ngge.
Gen mate ane ebe ve yem unatpweng are ulu bekob ok ete dang-eteik: Asonge nivin sawa ebe Amol Bamo ve ninumul ninme ok, atob amolmol subu ebe ivang mul ve luev gen ungglus ungglus ane ebe tas gitung giengk aplos ok, atob meinahlang be inalgum molok nile yem be inei; “Ei ginei atob ninumul ninme bingano me ma? Be wali ande ei gibweg sawa inend? Amei tumbungg amei-gen nolge imat vun-kunu ikwai, bemem gen walang ok giengk lavo ge givin ebe Pomate gipasang gulumb tis nalk ok be painge love galkik as-mate etenik.” Amolmol ebe tas gitung yaun dang dang-etok ok ete nolge tas givalngan gen ebe warik Pomate gilgum ok. Ve warik Pomate ginei yaun ve avo ge be gulumb meng-gihlang, be ginei be nalk meng-gihlang nangge bui aplo be givwev bui dobo ge. Bemem kob Pomate ginei be bui nok girun love gitimb nalk nok tepwengge gikwai. Be Pomate ane avo ukwas etok ge ete giro gulumb tis nalk ta be galkik giengk ve gisge sawa ebe ve yev nen nikwai ok ge. Ve asonge nindeb mul ane nivin ebe Pomate ve nilgum amolmol tepwengge ebe ivkir dumas gitangi ei ok as yaun ok, okob atob yev nen gulumb tis nalk nikwai.
Angg nune-nggen, undi ge velob tangg-aim nivalngan yaun eteik: Amol Bamo gili as-mate dongke-ngge weik ebe Sonda bamo 1,000 ok, be Sonda bamo 1,000 etok weik ebe as-mate dongke-ngge ok. Amol Bamo gilgum ane gen ebe gibiti ane yaun gili ve atob nilgum ok, manang manang dangete amolmol subu tas gitung ok ite ma. Bemem ei tang-gitung yem givin beti gisge ge ve ginei yem unro aim ate vukir unkwai gen tiate aplo yapin kob. Ve ei ginei bua ve ret niyaing amol ti.
Gulumb tis nalk etenik atob ma nikwai
10 Sawa ebe Amol Bamo ve ninme ok, atob weik ebe amolmol vaina ane ok. Be sawa etok ete atob gulumb pumue bamo dongke be nes ulur nikwai, be atob yev nen gen tepwengge ete ivang gulumb ane lu nik be ma nikwai. Be atob yev nen nalk be tis ane gen walang ok nivin weik etok ge. 11 Bingano, gen bambamo etok ane yaun giengk gikwai ve atob ma nikwai. Dang-etok be atob yem unalgum aim ate nam-nambed? Yem unes aim luev vie-ngge be unsov Pomate ane yaun ane lu-ngge 12 be nangg-aim niengk sawa ebe Pomate ve ninumul ninme ok painge-ngge. Be lo-longg aim painge-ngge veik sawa etok menihlang seukie-ngge. Be sawa etok ete atob yev nen gulumb nikwai be atob yev nen gen bambamo ete ivang gulumb ane lu ok be nipto be ma nikwai. 13 Pomate gibiti yaun gikwai ve ginei atob nemb gulumb tis nalk vaku vukuri, be luev gen tiate ane ti wat niengk nangge gulumb tis nalk vaku etok ite ma, luev gen vevies ane ge. Beti eitit tavang be nand giengk gulumb tis nalk vaku etok ge.
14 Angg nune-nggen, yem nangg-aim giengk sawa etok painge ge ete uvang nik, dang-etok be unemb aim ate dabin vie-ngge be unalgum gen tiate ti bwaya. Unemb aplongg-aim tepwengge nitangi Pomate nile, veik nindeb mul ane yem unvarkei Pomate na tis yaun ma-ngge. 15 Yem undi, Amol Bamo ei gilgum gen ve nemb eitit ru beti gigas eitit and yaun ta be gisge ge. Pomate geb dabas gwet vie gitangi eitit and nune Pol, be giro yaun gen etok ane gitangi yem givin weik etok ge. 16 Ei giro gen etenik ane yaun gisov ane kapia walang ok. Yaun subu subu ebe giengk ei ane kapia ok bunam molge be eitit gitangi ebe ve tanatpweng are ok ite ma. Be amolmol ebe dabas gwet itpweng gen are vevie ite be ivarkei gwang-ne ite ok, eisir iro yaun etok be tis yaun subu ebe giengk Pomate ane kapia ok vuk-vukir painge-ngge. Eisir ilgum gen dang-etok beti asonge Pomate niaing eisir.
17 Angg nune-nggen, yem ande utpweng gen ebe asonge menihlang nindeb mul ane ane ok are gikwai, dang-etok be nangg-aim undi aim ate-ngge. Velob amolmol ebe isov yaun ane lu ite ok, as yaun bingkas kasop ebe inei inei ok nirwel yem unde unsov luev bingkasop ane aplo unvin. 18 Eitit and Amol Bamo be amol ebe geb eitit ru ok, Yisu Kilisi ane yaun bwaibwaya be tis ane dabe gwet atob menihlang bamo-ngge nangge yem ane.
Avond nivwat Ei are galkik be niengk dang-etok painge-ngge. Bingano.