2
Yaun miengk ane
Dangetok be yem unalgum gen eteik ulu, unes miengk nitangi Pomate ve amolmol tepwengge ane. Yem unes miengk ve amolmol bambamo ebe emb eitit dabin ok ane nivin, veik eitit tanvang vie-ngge be tanvang mul ve Pomate ane tang givin ge. Ginei yem unes miengk dangetok, okob atob Pomate eitit and Amol ebe geb eitit ru ok nili vie molge. Ei ve nemb amolmol walang ok ru veik inatpweng yaun ano ane dabe are. Be Pomate dongke-ngge Ei Pomate, be amol ti ebe givang gisov Pomate be amolmol sawa ok ete Yisu Kilisi Ei ate, ebe meng-gihlang weik amolmol ok. Be Yisu nok ebe geb ate be gimat vunu giwel amolmol tepwengge ane ok. Be Yaun etenik ginei lavo ve Pomate tang givin ve nemb amolmol walang ok ru. Beti geb ayeu ve ane amol kulkul ane ti ebe gagas ei ane yaun ano be ganei gitangi amolmol ok. Amolmol gitip ane as didung ayeu, ebe gabul eisir ve aplos nivin Pomate be inatpweng yaun ano are ok. Be yaun ete ayeu ganei nik yaun ano roro-ngge, be ayeu ganei yaun bingkasop ti ite. Ayeu tangg givin ganei amol gaptol nangge taku walang ok ines miengk, be intau luev tas-vavis ane be aplos ailu ailu bwaya. Be yem avie gaptol ok weik etok, yem uno aim kup be unro aim kambam weik ebe ulgum ulgum ok ge, be unes aim luev vie-ngge. Be untau ete undang aimate be unggolong utlanggaim ulis ve kup be tis babal ebe ane mone bambamo ok. 10 Avie gaptol inemb isate dabin vie-ngge be invang vie-ngge okob atob Pomate nital yem ninei natu-avienggen. 11 Avie gaptol atob inambweg tumingge be inaute yaun. 12 Be ayeu bwaingg ve ret avie gaptol inatlek amol gaptol be inbul amolmol. 13 Ve Pomate gipasang Adam gimungg bekob Ewa. 14 Be Adam ei aplo givin yaun bingkasop ite, bemem Ewa ge ete aplo givin yaun bingkasop beti gilgum gen tiate. 15 Avie gaptol ginei emb isate dabin vie-ngge be ivang vie-ngge be ginei nivin ebe eisir ve vias (inkuv) ve nunus ok, atob Pomate nemb eisir ru.